Far og sønn leker

Familie

KrF vil legge til rette for sterkere og tryggere familier som har valgfrihet og fleksibilitet til å velge løsninger som er best for seg og sine barn. KrF sier derfor ja til både kontantstøtte og gode barnehager.
KrF vil ha et familievennlig samfunn som setter barna først Når vi spør foreldre hva som er deres største utfordring, sier de: - Å få nok tid sammen som familien. KrF vil gjøre akkurat det litt lettere å få til.

KrF vil:

  • fornye og forbedre kontantstøtten gjennom å utvide den, gjøre den lettere å kombinere med bruk av deltidsbarnehage og stille krav om norskopplæring for minoritetsforeldre uten tilstrekkelige norskkunnskaper
  • stille krav om nok voksne i barnehagene som kan se og følge opp barna på en god måte
  • bevare og forbedre barnetrygden gjennom å øke den betydelig for alle, men skattlegge den slik at de med lavest inntekt sitter igjen med mest barnetrygd etter skatt
  • øke foreldrepermisjonen med 4 uker og øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker
  • erstatte engangsstønaden med et minimum av foreldrepenger på 2 ganger grunnbeløpet
  • gi småbarnsforeldre som i dag har fulltidsstilling, en lovfestet rett til midlertidig å gå ned til 80 prosent stilling
  • sette ned et tidsklemmeutvalg, som skal utrede nye, konkrete tiltak for foreldre i tidsklemma
Noe av det aller viktigste vi som samfunn kan gjøre er å legge til rette for at barna våre får en trygg og god oppvekst. En god barndom varer hele livet!

Hvorfor er vi så opptatt av valgfrihet?
KrF mener at myndighetenes rolle er å støtte opp om familiene og ikke styre dem. KrF vil gi familiene muligheten til å gjøre de valgene de mener er gode for seg og sin familie. Derfor er vi opptatt av valgfrihet, fleksibilitet og mangfold. Barnehager med høy kvalitet, en mer fleksibel kontantstøtte, en solid foreldrepermisjon og gode ordninger for aleneforeldre er noen av de viktige tiltakene for KrF i familiepolitikken.

Når familien trenger hjelp
Vi mennesker er ikke fullkomne, og noen ganger fungerer ikke familien så godt som den burde. Da er det viktig å ha et godt apparat på plass for å gi hjelp og støtte. KrF vil ha et enda bedre tilbud innenfor familievern, samlivskurs osv. for å forebygge samlivsbrudd. Hvis barn ikke blir tatt godt nok vare på, trenger vi også et godt barnevern med kapasitet og kompetanse til å sette inn riktige tiltak i hvert enkelt tilfelle. Mange barn venter også på fosterhjem, og vi trenger å rekruttere enda flere til å bli fosterfamilier.