Mer lek i skolen

Dagens førsteklassinger møter en hverdag der faglige resultater blir prioritert over læring gjennom lek. Leken har i større grad blitt forbeholdt friminuttene, og barna sitter mer stille i klasserommene. Flere elever vegrer seg for å dra på skolen, og utenforskapet øker. Vi mener at barna i 1. klasse ikke får den skolehverdagen de trenger. Leken, som helt avgjørende for barns utvikling og læring, har blitt erstattet av kompetansemål og gjennomorganisering som gir overfylte timeplaner.

KrF vil ta leken tilbake i skolen og erstatte 1. klasse med førskole med mer frilek og lekbasert læring. Førskoleklassen skal gi barna et tryggere møte med skolen, læringen skal primært foregå gjennom lek, utforskning utendørs skal stå sentralt. Opplegget skal i større grad tilpasses barn som ikke er klare for stillesitting og tavleundervisning. Vi må sikre alle barn en best mulig skolestart.

KrF mener barna våre fortjener en best mulig start på et langt skoleløp og da må de være modne for skolen. Foreldrene kjenner sine egne barn best, derfor må de få større innflytelse. Ikke alle barn er klare for å begynne på skolen det året de fyller seks år, mens andre barn ikke kan vente. KrF ønsker å gi alle barn rett på en fleksibel skolestart.

KrF vil:

  • Erstatte dagens 1. trinn på skolen med en førskoleklasse. Førskoleklassen skal fokusere på læring gjennom lek og skal i større grad tilpasses barn som ikke er klare for å sitte stille og følge med på tavleundervisning.
  • At førskolen skal være leksefri.
  • Gi alle barn mulighet for en fleksibel skolestart.

Les mer om vår politikk i vårt program!