Foreldrepermisjon

Familiene har lenge sagt ifra om at dagens foreldrepermisjonsordning er for rigid, og fører til at særlig mor må ta ut ulønnet permisjon. Foreldrepengeundersøkelsen fra 2021 bekrefter dette og viser at 76 prosent av mødrene synes de får for kort tid hjemme. Halvparten av dem tar ulønnet permisjon for å få mer tid sammen med barnet og for å kunne amme lenger. Permisjonsordningen passer ikke med familiens reelle behov. Derfor vil KrF fjerne tredelingen av foreldrepermisjonen.

KrF vil:

  • Fjerne den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen og forbeholde 10 uker til hver av foreldrene, og at en kan fordele de resterende ukene fritt mellom seg.
  • Gi fedre selvstendig uttaksrett til foreldrepermisjon.
  • Gi far rett til tre uker permisjon etter fødsel.
  • Innføre fri gradering av foreldrepermisjon
  • Utvide foreldrepermisjonen med fire uker.
  • At foreldre skal ha mulighet til å overføre sin permisjon til den andre forelderen, om en ikke har mulighet til å ta den ut selv.
  • Forlenge foreldrepermisjonen ved prematur fødsel, like mange dager som barnet er født for tidlig frem til svangerskapsuke 37.
  • Utvide foreldrepermisjonen med 8 uker for fødsel med flerlinger.
  • La foreldre beholde retten til foreldrepenger som ved forrige barn når det er mindre enn to år mellom fødslene.