Mer bøker, mindre skjerm i skolen

En kan se en tydelig negativ sammenheng mellom bruk av digitale hjelpemidler og elevenes leseforståelse.

KrF ønsker at skolen fortsatt skal være en viktig arena for opplæring og bevissthet rundt nettvett og skjermbruk. Det vil fortsatt være viktig å legge til rette for digital utvikling og kompetanse for lærerne. Dette må fortsatt prioriteres. Vi vil heller ikke kvitte oss med nettbrett og skjerm. Det vil være oppgaver og fag der nettopp det å bruke nettbrett kan være en naturlig ressurs. Men vi vil ta tilbake bøkene i sentrale fag – for å gi barna den beste undervisningen.

Familien er og blir den aller viktigste arenaen for grensetting og naturlig modning, også i møte med den digitale utviklingen. KrF mener det er viktig at skjermbruk i skolen for de minste barna skjer i tett samarbeid med foreldre og foresatte.

Gjennomsnittlig skjermtid blant ungdom i Norge er omtrent 5 timer per dag. I skolen kan mobilen sette en stopper for viktige menneskelige relasjoner. Den kan også være en distraksjon fra å lære seg både faglige, men òg sosiale ferdigheter. Derfor vil KrF ha en mobilfri barne- og ungdomsskole. 

KrF vil:

  • Ha en mobilfri barne- og ungdomsskole.
  • Ta tilbake skolebøkene i norske klasserom ved å satse på trykte lærebøker som det sentrale læremiddelet i skolen, og pålegge skoleeiere å kjøpe inn trykte skolebøker, for å gi barna den best mulige opplæringen.
  • Og at det lages en plan for opplæring av lærerne i bruk av digitale læremidler i skolen. Det må være midler nok til at en kan velge mellom digitale- og analoge læremidler, slik at læreren står fritt til å variere mellom disse.