KrFs lover

Justert på KrFs landsmøte 27. - 30. april 2017

§ 1       FORMÅL

KrFs formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter.

§ 2       TILLITSVERV

Alle tillitsvalgte og folkevalgte for KrF er forpliktet på og skal arbeide for partiets kristne verdigrunnlag slik det er definert i § 1.

§ 3       ORGANISASJON

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt KrF Kvinner (Kvinnenettverket) og Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU).

§ 4       LANDSMØTET

Partiets øverste myndighet er landsmøtet. Lands­møtet blir innkalt av landsstyret med minst en måneds varsel. Det skal holdes minst to landsmøter i valgperioden, hvert annet år, og forøvrig når landsstyret bestemmer det.

Fungerende leder styrer landsmøtet til det er valgt dirigenter.

Landsmøtet er sammensatt av:

 1. Sentralstyret, stortingsgruppen, eventuelle regjeringsmedlemmer.
 2. Delegater fra fylkeslagene, beregnet etter stortingsvalgkretsene, valgt etter følgende regler:
 • fylkesleder  
 • 1 - 500 medlemmer 2 delegater   
 • 501  - 1000 medlemmer 3 delegater  
 • 1001 - 1500 medlemmer 4 delegater  
 • 1501 - 2000 medlemmer 5 delegater  
 • 2001 - 2500 medlemmer 6 delegater    
 • 2501 - 3000 medlemmer 7 delegater  
 • 3001 - 4000 medlemmer 8 delegater     
 • utover dette 1 utsending for hvert påbegynt 1000 medlemmer

I tillegg kan fylkeslagene sende:

 • 1 delegat for          1 -  2000 stemmer ved siste stortingsvalg  
 • 2 delegater for 2001 -   5000 stemmer ved siste stortingsvalg  
 • 3 delegater for 5001 -   9000 stemmer ved siste stortingsvalg  
 • 4 delegater for 9001 - 14000 stemmer ved siste stortingsvalg    
 • utover dette 1 utsending for hvert påbegynt 5000 stemmer

      3. 12 utsendinger valgt av KrF Kvinner.

      4. 12 utsendinger valgt av KrFU.

En representant fra Svalbard KrF gis tale- og forslagsrett i landsmøtet.

De ansatte har 2 representanter med fulle rettigheter i behandling av alle saker, bortsett fra i politiske saker hvor de har tale- og forslagsrett. Programkomiteen har talerett under drøftingene av valgprogrammet.

Medlemmer av Kristelig Folkeparti har adgang til lands­møtet uten tale‑ og forslagsrett. Fast tilsatte sekretærer i landspartiet, stortings­gruppen, KrF Kvinner, KrFU, fylkessekretærer og eventuelle stats­sekretærer har tale‑ og forslagsrett.

Landsmøtet skal:

 1. Velge en valgkomité på 9 medlemmer. Valgkomiteen skal til neste landsmøte komme med forslag på leder, 1. nestleder, 2. nestleder, 5 medlemmer med 7 vara­medlemmer til sentralstyret, revisor, kontroll­komité og ny valgkomité.
 2. Godkjenne årsmeldingen.
 3. Velge leder, 2 nestledere, 5 medlemmer med 7 vara­medlemmer til sentralstyret, revisor som skal være statsautorisert og kontrollkomité på 2 medlemmer.
 4. Behandle de saker som landsstyret eller sentralstyret legger fram.
 5. Det landsmøtet som blir holdt i stortingsvalgåret, skal vedta valgprogrammet.

Ønsker fylkeslag, lokallag og enkelte medlemmer av partiet å fremme en sak for landsmøtet, må saken sendes til sentral­styret senest 2 måneder før landsmøtet. Sentralstyret gir sin innstilling til forslaget. Forslag som ikke er sendt innen fristen, kan ikke legges fram for landsmøtet uten at et flertall i sentralstyret eller 2/3 flertall på landsmøtet er for at sakene skal fremmes. I alle andre saker, unntatt lov­endring etter § 12 og endringer av partiets prinsipprogram (programmets ideologikapittel), som begge krever 2/3 flertall, blir vedtak gjort med vanlig flertall.

§ 5       LANDSSTYRET

Landsstyret er sammensatt av:

 1. Sentralstyret (11 medlemmer)
 2. Lederne i fylkeslagene (19 medlemmer)
 3. Nestlederne (2) i KrF Kvinner og KrFU
 4. 3 representanter fra stortingsgruppen
 5. 2 representanter fra de ansatte

Dersom en person har flere enn ett verv som nevnt i punkt a ‑ d, skal han/hun møte i kraft av det verv som har høyest rang etter oppregningen i punkt a ‑ d. Det/de verv som derved blir ubesatt, skal fylles av andre representanter fra KrF Kvinner/KrFU/fylkeslag/organisasjonsgren. For fylkeslagenes vedkommende (b) gjelder dette nest­lederne i fylkeslagene.

Varamedlemmene for sentralstyremedlemmene er også vara­medlemmer for disse i landsstyret. Nestlederne i fylkes­lagene er varamedlemmer for fylkeslederne, dersom nest­lederne i fylkeslagene ikke er faste medlemmer av lands­styret i samsvar med bestemmelsene i foregående ledd. I så fall utpeker fylkeslagene varamedlemmer til landsstyret blant styremedlemmene i fylkeslagene. Stortingsgruppen, KrF Kvinner og KrFU skal selv velge like mange varamedlemmer som de har medlemmer i landsstyret.

I perioder når partiet har statsministeren, gis vedkommende møte-, tale- og forslagsrett i landsstyret.

Generalsekretæren møter i landsstyret uten stemmerett. De ansattes representanter gis fulle rettigheter i behandling av alle saker, unntatt i politiske saker hvor de har tale‑ og forslagsrett. Forøvrig møter de som i henhold til tjeneste­instruks eller landsstyrevedtak har rett til å møte.

Minst halvparten av landsstyret må  være til stede dersom det skal være beslutningsdyktig. Sentralstyret kaller inn lands­styret minst 1 gang om året eller når minst 1/4 av lands­styret krever det. Mellom landsmøtene er landsstyret partiets øverste myndighet. Landsstyret avgjør selv sin forretnings­orden.

Landsstyret skal:

 1. Behandle sentralstyrets melding om den politiske og organisasjonsmessige virksomhet.
 2. Behandle andre saker sentralstyret legger fram.
 3. Behandle andre saker landsstyret krever tatt opp.
 4. I god tid før valget vedta forslag til program eller retningslinjer for kommune‑ og/eller fylkes­politikken, dersom sentralstyret fremmer slike forslag.
 1. Godkjenne revidert regnskap, budsjett og finansieringsplan for partiets virksomhet.

§ 6       SENTRALSTYRET

Sentralstyret er sammensatt av:

 1. Leder og 2 nestledere valgt av landsmøtet
 2. 5 medlemmer valgt av landsmøtet
 3. Lederne i KrF Kvinner og KrFU
 4. Stortingsgruppens leder
 1. 1 representant for de ansatte

De 8 medlemmene av sentralstyret som skal velges av landsmøtet, blir valgt for 2 år om gangen.

Sentralstyrets 5 medlemmer valgt av landsmøtet (gjelder ikke leder og nestledere) kan bare gjenvelges 2 ganger til samme verv, men senere velges inn igjen.

Dersom samme person innehar flere enn ett av de i punkt a ‑ d nevnte verv, skal han/hun møte i kraft av det verv som etter oppregningen i punkt a ‑ d har høyest rang. Det/de verv nevnt i punkt c og d som da blir ubesatt, skal fylles av nestleder i KrF Kvinner/KrFU/stortingsgruppen.

Landsmøtet skal velge 7 varamedlemmer for de 8 faste medlemmene av sentralstyret som er valgt av landsmøtet. Varamedlemmene velges for 2 år om gangen. Det skal være 2 varamedlemmer for hver av representantene fra KrF Kvinner, KrFU og stortingsgruppen. Fra KrF Kvinner og KrFU skal nestlederne være varamedlemmer til sentralstyret. Dersom noen nest­leder rykker inn i sentralstyret som fast medlem etter bestemmelsen i foregående ledd, velger KrF Kvinner/KrFU nye vara­medlemmer. Stortingsgruppen velger selv sine 2 vara­medlemmer til sentralstyret. For representantene fra de ansatte utpekes 2 varamedlemmer av og blant de ansatte.

I perioder når partiet har statsministeren, gis vedkommende møte-, tale- og forslagsrett i sentralstyret.

Generalsekretæren møter i sentralstyret, men uten stemme­rett. De ansattes representant gis fulle rettigheter i behandling av alle saker, unntatt i politiske saker hvor han/hun har tale‑ og forslagsrett.

Forøvrig møter de som i henhold til tjenesteinstruks eller sentralstyrevedtak har rett til å møte.

Sentralstyret leder og har ansvaret for virksomheten i partiet mellom landsstyremøtene. Sentralstyret har ansvaret for at vedtakene i landsstyret blir fulgt, leder det politiske og organisasjons­messige arbeidet, oppnevner utvalg, og forvalter økonomien etter de retningslinjer som landsstyret har godkjent.

Sentralstyret vedtar bemanningsstruktur og stillingshjemler, tilsetter generalsekretær, medlemmer av landskontorets ledergruppe samt fylkessekretærer.

Sentralstyret bør ha minst 5 møter i året og ellers så ofte lederen anser det nødvendig, eller når minst 4 medlemmer av styret krever det. Minst 7 medlemmer må være til stede om sentralstyret skal være beslutningsdyktig. Sentralstyret kan gi arbeidsutvalget fullmakt til å gjøre vedtak i visse saker.

Før hvert stortingsvalg velger sentralstyret en program­komité som kommer med utkast til handlingsprogram for stortingsperioden. Sentralstyret skal drøfte handlingsprogrammet og sende utkastet til fylkeslagene. Sentralstyret/landsstyret vurderer innkomne merknader og sender et vedtatt utkast til fylkene.

§ 7       ARBEIDSUTVALGET

Arbeidsutvalget er sammensatt av 6 av sentralstyrets medlemmer:

       a.  Leder og de 2 nestlederne i KrF 

       b.  Leder i KrF Kvinner og leder i KrFU

       c.  Stortingsgruppens leder

Dersom samme person innehar flere enn et av de verv som er nevnt under punkt a ‑ c, skal han/hun gjøre tjeneste i det verv som har høyest rang etter den angitte rekkefølge. Den/de funksjoner som derved blir ubesatt, skal fylles av nestleder i KrF Kvinner/KrFU/stortingsgruppen.

Generalsekretæren møter i arbeidsutvalget, men uten stemmerett.

Dersom lederne i KrF Kvinner/KrFU eller stortingsgruppen ikke kan møte, innkalles første nestleder. Dersom noen av disse har fast sete i arbeidsutvalget, innkalles andre nestleder eller en annen representant som KrF Kvinner/KrFU/stortingsgruppen utpeker.

Arbeidsutvalget tar avgjørelser i de saker sentralstyret har pålagt det å ta avgjørelse i. Det kan videre avgjøre saker som krever en så rask behandling at sentralstyret vanskelig kan bli innkalt. Slike avgjørelser skal straks meldes til de øvrige medlemmene av sentralstyret.

Det føres protokoll over de vedtak som arbeidsutvalget gjør. Protokollen skal godkjennes av sentralstyret.

§ 8       LOVER FOR FYLKESLAGENE

Sentralstyret utarbeider normallover for fylkes­lagene. Fylkeslagene vedtar selv sine lover og eventuelle lov­endringer. Disse lovene er ikke gyldige før de er godkjent av sentral­styret. §§ 1, 2, 8 og 10 i lover for Kristelig Folkeparti skal gjelde for alle fylkeslag, og disse bestemmelser kan ikke fravikes. Det skal videre fremgå av fylkeslagenes lover at KrFs lokallag og kvinneutvalget/styret og KrFUs fylkesstyre er høringsinstans for fylkes­lagenes nominasjonskomiteer.

§ 9       LOVER FOR LOKALLAGENE

Sentralstyret utarbeider normallover for lokallagene. Lokallagene vedtar selv sine lover og eventuelle lov­endringer. Disse lovene er ikke gyldige før de er godkjent av fylkesstyret. §§ 1, 2, 9 og 10 i lover for Kristelig Folkeparti skal under enhver omstendighet gjelde for alle lokallag, og disse bestemmelser kan ikke fravikes.

§ 10     MEDLEMSKAP

Partiet er åpent for medlemskap for alle kvinner og menn over 13 år som er enig i partiets formål og grunnsyn. Dersom medlemmer ønsker det, kan de være organisert gjennom KrFUs lokal‑ eller fylkeslag. Disse medlemmene betaler bare én kontingent og har de samme rettigheter og plikter som andre KrF‑medlemmer. I nomina­sjons­prosessen har alle medlemmer som har fylt/fyller 18 år i valgåret sine medlemsrettigheter gjennom KrF‑lagets møter.

Et medlem er normalt medlem av lokallaget i den kommune/bydel vedkommende bor. Dersom det ikke er lokallag på medlemmets hjemsted, kan medlemmet organi­seres direkte under fylkeslaget. KrFU plikter å informere det lokale KrF‑laget om navn og adresse på sine medlemmer. I spesielle situasjoner kan medlemmet organi­sere sitt medlemskap direkte til landspartiet.

Svalbard KrF organiseres som eget lokallag direkte under landspartiet.

Medlemskontingenten vedtas av landsstyret hvert år og gjelder for hele landet. Landsstyret har fullmakt til ved vedtekter å gi nærmere bestemmelser for kontingentsatser, registrering av partimedlemskap med videre. Det i vedtektene som angår KrFU trer i kraft når det foreligger tilslutning fra deres organer.

§ 11     KJØNNSKVOTERING VED VALG MED MER

I politiske og organisasjonsmessige verv skal det sikres mest mulig lik representasjon av kvinner og menn.

Forhåndskumulering og alle valg/oppnevninger til partiets politiske og organisasjonsmessige organer med flere enn tre medlemmer skal, så langt det er praktisk mulig, gjennom­føres slik at resultatet gir minst 40% representasjon av hvert kjønn. 

Bestemmelsene i denne paragraf tas inn i normallovene for fylkes‑ og lokallagene.

§ 12     LOVENDRING

Disse lovene kan endres på et landsmøte når minst 2/3 av landsmøtets medlemmer stemmer for det. Forslag til lov­endringer som er kommet sentralstyret i hende minst 3 måneder før landsmøtet, har krav på behandling. Landsstyret skal før landsmøtet gi innstilling på de forslag til lov­endringer som er kommet til behandling på landsmøtet.

 

Justert på KrFs landsmøte 27. - 30. april 2017