Varslingsrutiner i KrF

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Gjelder forhold som arbeidstakeren blir kjent med gjennom arbeidsforholdet. (Jfr Arbeidsmiljøloven) eller som medlemmer, tillitsvalgte, folkevalgte eller tredjeperson får kjennskap til.

Der varselet gjelder partiets tillitsvalgte, folkevalgte eller ansatte i KrF skal saken følges opp i henhold til disse rutiner.

Bekymringsmeldinger skal omfattes av samme prosedyre.

Kritikkverdige forhold kan være:

  • brudd på offentlige lover og regler
  • brudd på partiets retningslinjer
  • diskriminering, mobbing eller trakassering, inkl. seksuell trakassering
  • korrupsjon, økonomiske misligheter som tyveri, underslag, upassende gaver eller bonuser
  • maktmisbruk 
  • brudd på taushetsplikt
  • brudd på regler om forsvarlig arbeidsmiljø og forhold som kan medføre fare for liv og helse

Hvordan varsle

Samtale, telefon eller skriftlig. Fremgangsmåten for varslingen må være forsvarlig, det vil si varsler må forsikre seg om at sannhetsgrunnlaget er til stede. Last ned skjema for varsling i KrF (docx, 28 kB).

Hva skal varsling inneholde?

 Bruk skjema til varsling, eventuelt la den som mottar varsling fylle ut skjema i samarbeid med varsler. Der det dreier seg om en bekymringsmelding skal dette presiseres. Dersom varsel gis muntlig skal dette skriftliggjøres og beskrivelsen bekreftes av varsler. Last ned

Hvem skal det varsles til?

 Nærmeste leder, overordnet eller generalsekretær, verneombud eller tillitsvalgt (sistnevnte to i saker som berører ansattes tilsettingsforhold). Ekstern tilsynsmyndighet eller andre relevante offentlige myndigheter.

Prinsipper for behandling av varslingssaker

Alle varsler skal tas på alvor og behandles snarest mulig. Bruk av ordningen skal skje uten frykt for represalier. Represalier er forbudt. Behandlingen skal være konfidensiell. Anonym varsling skal også behandles.

Hvem håndterer varslingen

Generalsekretær skal være kjent med og vurdere alle varslingssaker sammen med den/de det er varslet til, såfremt saken ikke gjelder generalsekretær selv. Håndteringen skal skje på lavest mulige nivå. Dersom nærmeste leder og varsler ikke håndterer saken tilfredsstillende jf. rutiner og retningslinjer, skal den gå til generalsekretær. Når det gjelder ansatte håndteres saken av det rette interne organ, AMU, eller ekstern myndighet. For alvorlige varslingssaker som gjelder tillitsvalgte og folkevalgte, samt ansatte i partiet, skal generalsekretær håndtere saken og kontakte den nedsatte kompetansegruppen, som skal håndtere varselet i samarbeid med generalsekretærfolkevalgte, samt ansatte i partiet, skal generalsekretær håndtere saken (jf. de etiske retningslinjen ).

Tilbakemelding

Varsleren bør, dersom det ikke er anonymt, informeres om at varslet er mottatt. Varsleren har ikke krav på innsyn i sakens utfall, men bør så langt mulig informeres, og som et minimum få informasjon om at saken er under behandling og når den er avsluttet.

Hensynet til den det varsles om

Dersom saken følges opp, skal den det varsles om gjøres kjent med varselet og hvilke opplysninger som er gitt. Konfidensialitetshensyn skal så langt mulig ivaretas (gitt retten til anonym varsling).

Prosedyre for varsling og oppfølging i KrF (docx, 27 kB)