Etiske retningslinjer for KrFs virksomhet

KrF har sin verdiforankring i de kristne og humanistiske verdiene. Disse skal ikke bare prege politikken, men også partiets virksomhet. Dette gjelder ikke minst de grunnleggende verdiene kristent menneskesyn, nestekjærlighet og forvalteransvar. Disse skal ligge til grunn for hele KrFs organisasjon og virksomhet.

De etiske retningslinjene for virksomheten skal være viktige verktøy for å bidra til at disse normene og verdiene preger KrFs arbeid, samt sikrer oppfølging og reaksjon i tilfeller der de ikke etterleves.

Det er en selvfølge at KrF følger norsk lov i all sin virksomhet. Bestemmelsene som er nedfelt i disse retningslinjene går imidlertid utover dette. I en rekke situasjoner får valgene KrFs virksomhet gjør, konsekvenser for mennesker og miljø. KrF skal ta ansvar for direkte konsekvenser av enkeltbeslutninger som fattes.

Det kreves lojalitet og god dømmekraft for å sikre at alle handlinger og beslutninger er i samsvar med en slik standard og ivaretar de prinsippene partiets politikk er bygget på. Partiets troverdighet er nært knyttet til samsvar mellom liv og lære. På enkelte sentrale områder har landsstyret valgt å konkretisere hva dette innebærer.

Dette dokumentet gjelder KrFs virksomhet som organisasjon. For etiske retningslinjer for tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte, se eget dokument.

KrF som organisasjon

De etiske retningslinjene for KrFs virksomhet gjelder for partiets sentralledd og alle underliggende ledd og organer. Det er generalsekretærs ansvar at disse er kjent for relevante beslutningstakere i organisasjonen.

KrF skal følge relevante lover og forskrifter og etablere rutiner for oppfølging av disse (f.eks. Arbeidsmiljøloven (HMS), Partiloven, Likestillings- og diskrimineringsloven, Personvernforskriften (GDPR), relevante bransjenormer m.m.).

Diskriminering og trakassering

Det kristne menneskesynet KrF bygger sin politikk på, gir intet rom for å behandle folk forskjellig, enten det gjelder kjønn, alder, etnisk opprinnelse, seksuell orientering eller religiøs tilhørighet. Det skal ikke være rom for forskjellsbehandling.

KrF har nulltoleranse for trakassering og diskriminering i partiets virksomhet, enten det gjelder prosesser knyttet til valg og nominasjon eller ansettelsesforhold. Dette er forbudt etter likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser.

Når det gjelder nærmere bestemmelser om håndtering av seksuell trakassering og overgrep, er prosedyrer for dette omtalt i de etiske retningslinjene for tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte.

Miljø og klimahensyn

Reisevirksomhet

Å begrense klimagassutslippene skal være en viktig del av vurderingen når partiet planlegger reiser. På de reisestrekningene det er hensiktsmessig bør andre alternativer vurderes før det planlegges flyreiser. Det skal også vurderes om møter eller arrangementer som krever mye reising kan slås sammen, avholdes som telefonmøte eller legges til steder som reduserer reisebehovet.

Avfallshåndtering

Der det er mulig skal avfall sorteres og gjenvinnes. Ved innkjøp til drift av kontorer eller av effekter skal det tas hensyn til type og mengde avfall innkjøpet fører til, og det skal også vurderes å kjøpe brukt.

Innkjøp av varer og tjenester

Ved innkjøp av varer og tjenester skal det så langt som praktisk mulig sikres at menneskerettighetene er ivaretatt under produksjonen. Ved kjøp av tjenester skal det sikres at de som utfører arbeidet har anstendige arbeidsvilkår og organisasjonsfrihet, så langt det lar seg gjøre å avdekke dette. Under ingen omstendigheter skal det benyttes svart arbeidskraft.

Ansvarlig forvaltning

Ansvarlig forvaltning innebærer både at økonomiske midler plasseres slik at de bidrar til å fremme og ikke svekke menneskerettigheter, og at de midlene som partiet har til rådighet forvaltes på en måte som tar langsiktige hensyn. Det skal praktiseres stor grad av åpenhet rundt økonomiske disposisjoner. Åpenhet om bruk av partiets midler skal kun begrenses av personvern og av åpenbare strategiske årsaker.

Partiet skal arbeide mot korrupsjon og maktmisbruk nasjonalt og i vårt internasjonale engasjement. I all vår virksomhet skal vi så langt mulig unngå uintenderte skadelige konsekvenser.

Universell utforming og tilgjengelighet

Partiets lokaler skal ha universell utforming. Så langt det er mulig skal alle møter og arrangementer legges til tilgjengelige lokaler. Ved større arrangementer skal tilgjengelighet og tilrettelegging vurderes under planleggingen av programmet. Universell utforming gjelder også for produkter, nettsider o.l.

Alkoholservering

Det serveres ikke alkohol på arrangementer i regi av KrF. KrF betaler heller ikke for alkohol. På konferansesteder der det finnes alkoholservering, skal det sørges for alkoholfrie mingleområder. Ungdom under 18 år skal ivaretas spesielt gjennom tilrettelegging for alkoholfrie soner.

KrF som arbeidsgiver

KrF skal være en god og forutsigbar arbeidsgiver for alle ansatte i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser og gjeldende avtaleverk. Mange ansatte i KrF bidrar også som frivillige og har en sterk indre motivasjon for sitt arbeid. Det påligger derfor arbeidsgivere i partiet et særskilt ansvar for å sikre at ansatte har et arbeidsmiljø og en arbeidsmengde som ikke fører til overbelastning.

Varsling

Bekymringsmelding: Den som observerer eller opplever kritikkverdige forhold i partiets sentralledd eller enkelte underliggende ledd og organer, bør gi beskjed. Slike meldinger skal alltid tas alvorlig, og fortrinnsvis meldes nærmeste overordnete organ. Dette kan medføre anmodning om å rette opp i forholdene.

Varsling: Varsling innebærer å gå videre med kritikkverdige forhold som gjelder partiets sentralledd eller enkelte underliggende ledd og organer. Kritikkverdige forhold kan være:

  • brudd på offentlige lover og regler
  • brudd på partiets retningslinjer
  • korrupsjon og økonomiske misligheter
  • brudd på regler om forsvarlig arbeidsmiljø og forhold som kan medføre fare for liv og helse.

De lover som er mest relevante er Arbeidsmiljøloven (HMS), Partiloven, Likestillings- og diskrimineringsloven, Personvernforskriften (GDPR), relevante bransjenormer m.m.).

Det oppfordres til varsling om slike forhold så raskt som mulig. Partiet aksepterer ikke at kritikkverdige forhold i organisasjonen holdes skjult eller forekommer uten nødvendig reaksjon og opprydding.

Tillitsvalgte og ansatte plikter dessuten å varsle om mistanke om eventuelle brudd på norsk lov i KrFs virksomhet ved kriminelle handlinger.

Oppfølging av retningslinjene

Det er generalsekretærs ansvar å sørge for at de etiske retningslinjene for KrFs virksomhet er kjent på alle nivåer i organisasjonen og at alle deler av partiet bestreber seg på at de etterleves. Dersom enheter eller lag i partiet opptrer i strid med disse retningslinjene bør Generalsekretær informeres, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.

Egne dokumenter finnes for antikorrupsjonsrutiner for det internasjonale arbeidet og for plassering av fondsmidler