Vestland KrF

Om Vestland KrF

Vestland Kristeleg Folkeparti (KrF) sitt formål er å fremje ein kristendemokratisk politikk bygd på det kristne menneskesynet, nestekjærleiken og forvaltaransvaret. KrF sitt verdigrunnlag er henta frå Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggjande menneskerettar.

Vestland fylkeslag er tilslutta Kristeleg Folkeparti sin hovudorganisasjon. Fylkeslaget er samansett av lokallaga og sideorganisasjonane Kristeleg Folkepartis Ungdom (KrFU) og KrF Kvinner.

Ved utgangen av 2022 hadde Vestland KrF 2705 medlemmar. Det er 32 aktive KrF-lokallag i Vestland fylke, samt 5 bydelslag under Bergen KrF.

Vedtekter for Vestland KrF (revidert 2023)

Fylkestingsgruppas arbeid

Bilde av Ragnhild Stav, fjerdekandidat, Trude Brosvik, fyrstekandidat, Jon Olav Økland, andrekandidat og Arne Normann, tredjekandidat ved fylkestingsvalet 2023. Foto: Irakli Tskhovrebashvili.
Bilde av topp fire for fylkestingvalet 2023. Foto: Irakli Tskhovrebashvili.

KrF meiner vi har kome langt i Vestland med felles forståing og respekt for ulike utfordringar, både geografisk og demografisk. KrF er eit sentrumsparti som kan samarbeide til begge sider. Vi er opptekne av å finne gode kompromiss og løysingar som kan stå seg over tid. Vi meiner ein sikrar det gode samarbeidet best med å halde fast på at styreforma er formannskapsmodellen.

Fylkespolitikken inneheld ikkje dei store ideologiske sakene, men vi skil oss likevel ut på følgjande punkt. KrF vil:

  • sørge for at dei etiske dilemma i aktuelle saker blir diskutert
  • ha ei sterk støtte til familiar
  • forsvare friskulane
  • ha ein sosial markedsøkonomi, som sikrar privat initiativ og verdiskaping, samtidig som det offentlege skal sikra omfordeling og avgrensa økonomisk ulikheit
  • ha livssynsope samfunn og ønskjer samarbeid med trussamfunn

Fylkestingsprogrammet 2023–2027
Vestland fylkeskommune

Me ønskjer innspel frå deg på politikk eller anna. Send dei gjerne på e-post til vestland@krf.no.

Nyheter

biler og sykler

KrF er med på å sikre eit berekraftig og sosialt budsjett for Vestland

Fleirtalet fylkestinget beståande av Ap, Sp, Sv, KrF, V og MDG i Vestland har saman komme fram til eit budsjett som legg vekt på nøkterne, grøne og sosiale tiltak for fylket.

KrF uroa for jødehat ved vidaregåande skular

Det er eit latent jødehat i samfunnet, og dessverre fleire døme på at denne gruppa kjenner seg, og vert, truga av det som skjer internasjonalt. Vi må saman stå opp mot hatprat i det offentlege rommet og i sosiale media, og alle forsøk på hets og undertrykking som følgje av etnisitet eller religion, seiar Trude Brosvik.

KrF-grafikk med Joel Ystebø og teksten: Si nei til ølallmenningen. Stem KrF

KrF vil gjøre Torgallmenningen til et byrom for alle

Joel Ystebø

En god by å tro i

En by som er god å tro i er god å bo i. For mange er tro en viktig del av livet. Troen gir mening, felleskap og livskvalitet. KrF vil løfte frem verdien av å ha noe å tro på, og vil arbeide for at Bergen skal være en livssynsåpen by. Det innebærer en grunnleggende respekt og anerkjennelse av menneskers tro og livssyn.

Joel Ystebø

En god by å vokse opp i

En by som er god for barna, er god for alle. KrF arbeider for at alle barn i Bergen får en god og trygg oppvekst.

Karianne F. Magnussen

En god by å bli gammel i

I min jobb har jeg de siste årene sett stadig flere slitne pårørende til eldre. Jeg er institusjonssjef på Metodisthjemmet i Bergen, og vet hvilken enormt viktig jobb mange pårørende gjør for sine eldre eller syke. For mange utgjør støtten de får fra pårørende hele forskjellen for et godt liv, og pårørende ønsker å gjøre det de kan for å være til stede for sine nærmeste. Mange pårørende blir gående i mange år med stadig tyngre omsorgsoppgaver, ofte uten skikkelig avlastning. 

Illustrasjonsbilde. Søt lite barn første dagen i barnehagen.

KrF vil ha kontinuerlig barnehageopptak i Bergen

KrF jobber for innføringen av kontinuerlig barnehageopptak i Bergen. Vi mener at denne endringen vil gi større fleksibilitet, redusere ventetiden og sikre lik behandling av alle barn, uavhengig av fødselsdato, sier Joel Ystebø.

Drone flygende over vann.

Vil ha dronefag i skulen

Mange fylker har i dag tilbod om dronefag. Nå tar Vestland KrF til ordet for å få det samme til eget fylke.

Jonatan Hurti og Jonas Sayed

Jonatan kan bli Noregs yngste ordførar

20 år gamle Jonatan Hurthi ønskjer å bli ordførar. Han utfordrar dermed gamlerekorden til Jonas Andersen Sayed.