Fylkesstyret

Fylkesstyret til Vestland KrF er vald av fylkesårsmøte og er sett saman av:

 • fylkesleiar. Vald for 2 år. Samanhengande funksjonstid inntil 6 år
 • 1. nestleiar – politisk nestleiar. Vald for 2 år. Samanhengande funksjonstid inntil 6 år
 • 2. nestleiar – organisatorisk nestleiar vald for 2 år. Samanhengande funksjonstid inntil seks år
 • 2 direktevalde representantar
 • kvinnepolitisk leiar
 • fylkesleiar i KrFU
 • guppeleiar i fylkestinget
 • leiar i Bergen KrF

Fylkessekretæren, fylkespartiet sine stortingsrepresentantar, fylkespartiet sine sentralstyremedlemar, regjeringsmedlemar, fylkespartiet sin fylkesordførar og fylkesvaraordførar har observatørstatus med tale- og forslagsrett i fylkesstyret.Første vara til fylkesstyret blir kalla inn til fylkesstyremøte med tale- og forslagsrett.

Fylkesstyret skal mellom anna:

 • førebu, gjennomføre og følge opp vedtaka frå fylkesårsmøtet
 • ta initiativ til konstituerande møte og etablering av gode samarbeidsrutiner for fylkestingsgruppa og gi råd og innspel undervegs
 • bidra til politisk debatt gjennom m.a. politiske utspel, utgreiing av politiske spørsmål og gjennomføring av politiske konferansar
 • halde god kontakt med lokallaga og deira representantar i kommunestyret og arbeide for aktive lag i alle kommunar
 • gi folkevalde og tillitsvalde på kommune- og fylkesplan tilbod om opplæring og rådgjeving, i samarbeid med KrF sitt skuleringsarbeid
 • bidra til å ajourføre eitt medlemsregister som er felles for alle ledd i partiet
 • avsetje lønnsmidlar til faglege og administrative ressursar
 • syrgje for rekneskapsføring og økonomistyring. Dersom dei offentlege tilskota ikkje er tilstrekkeleg for drifta, må lokalllaga yte tilskot
 • rekna ut tilskotet frå kvart lag med grunnlag i talet på medlemar og stemmer ved siste val
 • organisere planlegging, gjennomføring og evluering av fylkeslaget sin valkamp
 • behandle saker som er oversendt frå sentralstyret

Sjå lover for Vestland KrF for fullstendig oversikt over oppgåver og mandat.

Ragnhild Stav

Ragnhild Stav

Fylkes 1. nestleder

Jarle Skeidsvoll

Jarle Skeidsvoll

Fylkes 2. nestleder

Magne Supphellen

Sentralstyremedlem

Malin Helene Andvik

Malin Helene Andvik

Fylkesstyremedlem

Jarle Jacobsen

Jarle Jacobsen

Fylkesstyremedlem

Per-Erik Gåskjenn

Per-Erik Gåskjenn

Fylkesstyremedlem

Sondre Harestad

Fylkesstyre KrFU repr.

Trude Brosvik

Trude Brosvik

Fylkestingsgruppeleder

Dag Inge Ulstein, bistands- og utviklingsminister

Dag-Inge Ulstein

Stortingsrepresentant

Profilside
Marta Rydland Kjelby

Marta Rydland Kjelby

Fylkesstyre 1. vara

Morten Helland

Morten Helland

Fylkesting 2. vara

Vigdis Anita Gåskjenn

Vigdis Anita Gåskjenn

Fylkesstyre 2. vara

William Dalsbø

William Dalsbø

Fylkesstyre 3. vara

Jarle Skeidsvoll

Jarle Skeidsvoll

Fylkeslag nom.komite leder

Trude Brosvik

Trude Brosvik

Fylkeslag prog.komite leder

Ingvill Kvalsnes Blom

Ingvill Kvalsnes Blom

Kvinnenettverk leder