Internasjonal rettferdighet

Kampen mot fattigdom og klimaendringer er de største utfordringene verden står overfor. For oss kristendemokrater er det en selvfølge at alle mennesker har ukrenkelig verdi og derfor har rett på muligheten til liv i frihet fra fattigdom, forfølgelse og undertrykkelse.

Det er mulig å utrydde absolutt fattigdom, men her må Norge gjøre det vi kan til å utrydde all fattigdom, og vi kan gjøre mye. 

Nestekjærligheten kjenner ingen landegrenser

Nestekjærligheten kjenner ingen landegrenser. Det kristne menneskesynet forteller oss at alle mennesker er like mye verdt, uansett nasjonalitet, etnisk tilhørighet og samfunnsforhold. Derfor har kampen for internasjonal rettferdighet og bekjempelse av fattigdom i verden alltid vært en av KrFs viktigste hjertesaker. 

KrF kjemper for en helhetlig utviklingspolitikk der bistand, handel og investeringer alle er helt avgjørende faktorer for å gi utviklingslandene reelle muligheter til å skape utvikling. Utviklingslandene må få en sterkere posisjon i internasjonale fora. Norge må tale de fattige landenes sak internasjonalt, og være en pådriver for økt bistand, bedre handelsvilkår og flere investeringer i fattige land. Vi må bruke politiske virkemidler vi har til å sørge for at norsk politikk er samstemt for å skape utvikling, og at vi ikke gir med den ene hånden, mens vi tar med den andre.

Bistand er hjelp til selvhjelp

Bistand er hjelp til selvhjelp. Det er hjelp til at de fattige selv kan arbeide seg og løfte seg selv ut av fattigdom. KrF er særlig opptatt av bistand til helsevesen, utdanning og prosjekter knyttet til godt styresett og demokratiutvikling.

Handel kan være et veldig viktig instrument for utvikling og økt velstand i fattige land. KrF er derfor tilhenger av økt handel med fattige land. Samtidig er det viktig at handelsreglene i verden utformes på en måte som er gunstig for nettopp de fattige landene, slik at de får solgt varene de produserer og kan utvikle sine markeder på en god måte. I tillegg må man sørge for at de fattige selv også faktisk tjener på økt handel, og at det ikke bare er en rik mellomklasse som stikker av med alle gevinstene.

Investeringer er et tredje moment som må være på plass i utviklingspolitikken. Økonomisk utvikling og økt velstand er avhengig av at det finnes arbeidsplasser og et næringsliv som fungerer. For å skape arbeidsplasser trengs det investeringer. KrF vil at det norske pensjonsfondet (oljefondet) investerer mer i fattige land. Dette kan absolutt være svært lønnsomme investeringer for Norge, men de må også skape gode ringvirkninger for næringslivet og situasjonen i de fattige landene.

Godt styresett og demokratiutvikling er helt nødvendig for å bygge gode samfunn. Menneskerettigheter må respekteres, og korrupsjon må bekjempes. KrF mener at sivilsamfunnet og ideelle organisasjoner spiller en svært viktig rolle gjennom det utviklingsarbeidet de gjør i mange fattige land.