Landbruk

Norsk landbruk er viktig for verdiskapning, bosetting i hele landet, og forvaltning av kulturlandskap. KrF mener bondens arbeid må verdsettes, og at de som driver med landbruk skal få en inntekt på linje med andre yrkesgrupper.

bonde jobber med jord

Landbruket er svært viktig for å opprettholde matvaresikkerheten, og KrF mener derfor at vi må øke norsk matvareproduksjon i takt med befolkningsveksten for å opprettholde selvforsyningsgraden på dagens nivå. For å opprettholde matvareproduksjonen må vi ta vare på dyrebar matjord, og KrF går derfor inn for et strengt jordvern for å sikre fremtidige generasjoner sjansen til nasjonal matforsyning.

Norge er et langstrakt land, og utfordringene for landbruket varierer i ulike deler av landet. KrF er opptatt av at vi skal ha bønder og levende gårder i hele landet, og da må vi føre en landbrukspolitikk som tar høyde for alle de ulike utfordringene bøndene møter. Vi må føre en god politikk for både enkeltmannsbruk, samdrifter, familiebruk og småskaladrift.

For at vi skal ha et levende landbruk i hele landet også i årene fremover, må vi sørge for at det rekrutteres til landbruksnæringen. Det viktigste vi kan gjøre for å legge til rette for rekruttering er å sørge for at bøndene får en levelig inntekt for arbeidet sitt. I tillegg må vi stimulere nye eiere av gårdsbruk til aktiv drift, bosetting og drift på gården.

KrF vil

  • Øke selvforsyningen og matvareberedskapen gjennom å legge til rette for økt norsk produksjon av varer vi ikke er selvforsynt med i dag, som korn, frukt og grønt.
  • Ha et velfungerende importvern, noe som er avgjørende for å opprettholde høy norsk matproduksjon.
  • Videreføre samvirkebaserte markedsordninger og årlige jordbruksforhandlinger.
  • Videreføre kanaliseringspolitikken slik at arealene som egner seg til plantebasert matproduksjon i størst mulig grad brukes til dette, mens vi styrker grasbasert husdyrhold i distriktene.
  • Sikre bønder, som selvstendig næringsdrivende, muligheter til vesentlig å redusere inntektsforskjellene til andre yrkesgrupper.
  • At avløsertilskuddene må økes, for å sikre bonden mer fritid.
  • Legge til rette for at også små og mellomstore bruk kan foreta fremtidsrettede investeringer slik at driften kan opprettholdes og ressursgrunnlaget utnyttes til matproduksjon i framtida.
  • Sikre matjorda vår, som er den viktigste ressursen for å opprettholde norsk matproduksjon, og gi jordvern høy prioritet i prosesser og planlegging både i kommuner, fylker og på nasjonalt nivå. Det skal tas mer hensyn til dyrkbar jord i arealplanlegging.