Bygge samfunnet nedenfra

KrF ønsker levende lokalsamfunn og vekst i hele landet. Norge trenger livskraftige distrikter, tettsteder i utvikling og gode by- og bygdesamfunn. Et sterkt, mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv med arbeidsplasser skaper trygghet, livskvalitet og velferd. Bedriftene må ha rammevilkår som stimulerer til nyetableringer, vekst og utvikling. Næringspolitikken må særlig bidra til å styrke de små og mellomstore bedriftene, som er ryggraden for distriktene og sysselsettingen.

Bygge samfunnet nedenfra

KrF er opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk og gode rammer for både næringslivet og for folk. Vi mener det er riktig at skattesystemet bidrar til omfordeling gjennom at de med de høyeste inntektene bidrar mest til staten. Avgiftssystemet bør være slik at det lønner seg å velge miljøvennlig og grønt, og at det koster mer å kjøpe forurensende produkter.

KrF vil føre en næringspolitikk som bidrar til flere arbeidsplasser og innovasjon og nyskaping. Spesielt vil KrF legge til rette for små og mellomstore bedrifter med forutsigbare rammevilkår.

Et velferdssamfunn bygges nedenfra ved å vise tillit og gi ansvar til de nære og naturlige fellesskapene. Vi må gi folk større innflytelse over utformingen av sitt eget lokalmiljø og legge til rette for livskraftige, levende lokalsamfunn over hele landet. KrF vil på alle områder føre en aktiv distriktspolitikk som gjør det mulig å bo, arbeide og drive et aktivt næringsliv, og som sikrer et godt offentlig tjenestetilbud over hele landet. God stedsutvikling er viktig for trivsel, trygghet, bosetning, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn.

KrF ønsker et lokaldemokratiløft for å sikre at flere beslutninger blir fattet nærmere der folk bor. Vi må gi folk større innflytelse over utformingen av sitt eget lokalmiljø. Det gjør vi blant annet ved å styrke det lokale selvstyret og flytte makt nedover fra staten til lokaldemokratiet. En forutsetning for et godt lokaldemokrati er at kommunene og fylkeskommunene har oppgaver, frihet og tilstrekkelige ressurser til å foreta egne politiske valg etter regionale og lokale forhold og egne prioriteringer.