Gode rammevilkår

Skal vi nå klimamålene våre må vi sette næringslivet i stand til å utvikle fremtidens løsninger. Da er vi avhengige av risikovillige investorer, ambisiøse bedriftsledere, kloke hoder og fremoverlent politikk. KrF ønsker å sikre stabilitet, forutsigbarhet og dialog med næringslivet, samt arbeide for brede forlik og langsiktighet i næringspolitikken.

En arbeider jobber på en arbeidsbenk med å kutte stål. Det kommer gnister fra apparatet som brer seg over hele rommet. Mannen har på seg vernebriller.

Forutsigbarhet

Forutsigbarhet og tillit er viktige faktorer for at norsk næringsliv skal kunne gjøre investeringer og videre satsning i Norge. KrF ønsker at det gjøres langsiktige skatteforlik i Stortinget som sikrer en forutsigbarhet for næringslivet. Investeringer i grønt skifte, ny energi og klimatiltak krever sikkerhet for investorene for at regnestykket ikke skal bli ødelagt av brå endringer i skattemessige forhold. Skal vi lykkes er private investeringer en nødvendighet.

Formuesskatt på arbeidende kapital

Det handler ikke om mangel på skattevilje fra bedrifter og grundere. Målet være betaling av skatt etter skatteevne. I dag må skatt på arbeidende kapital betales uavhengig om bedriften går godt eller dårlig, og det er 2 anleggsmaskiner, fabrikkbygninger og nødvendig utstyr for å drifte næringen som blir skattlagt. KrF mener at formuesskatten tapper norske bedrifter slik at de har mindre igjen til å investere i norske arbeidsplasser. Denne skatten rammer bare norske eiere, som gir et uheldig konkurransefortrinn for utenlandske eiere. KrF vil derfor fjerne formuesskatt på arbeidene kapital.

Støtte opp om de familieeide, lokalt forankrede bedriftene

To tredjedeler av alle norske virksomheter er privateide, og det store flertallet av disse er små og mellomstore bedrifter (SMB). Disse bygger lokalsamfunnene nedenfra og drives ofte av mennesker med et større perspektiv på næringsvirksomhet enn å fylle egen lommebok. Dagens små og mellomstore bedrifter trenger bedre støttespillere. Mange små familie-eide bedrifter sliter med å rekruttere spesialisert arbeidskraft, og mange må melde pass i kommunale anbudskonkurranser.

KrF vil:

  • Sikre stabilitet, forutsigbarhet og dialog med næringslivet, samt arbeide for brede forlik og langsiktighet i næringspolitikken.
  • Fjerne formueskatten på arbeidende kapital.
  • Avvikle regjeringens tillegg på arbeidsgiveravgiften for inntekter over 750 000 kr, samt vurdere om det er mulig å redusere den ordinære avgiften for å styrke sysselsettingen i små og mellomstore bedrifter.
  • Innføre krav om at kommunale innkjøpskontrakter skal deles opp i delkontrakter der det er praktisk mulig og økonomisk ansvarlig.
  • For næringer med grunnrenteskatt skal en betydelig del av skatteinntektene ligge igjen i de lokalsamfunn som har avgitt naturressurser

Se vårt partiprogram for vår helhetlige næringspolitikk