Fiskeri og havbruk

En verdensledende sjømatnasjon Norge er Europas største sjømatnasjon. Fiskeri- og havbruksnæringen er vår nest største eksportnæring, men potensialet for økt verdiskaping er likevel stort. Fiskeri- og havbruksnæringen vil bli en av våre viktigste næringer når vi gjennomfører det grønne skiftet, og inntektene fra petroleumsnæringen etter hvert blir mindre. Fiskeressursene er vår felles eiendom og må forvaltes bærekraftig og langsiktig til beste for landet og for befolkningen langs kysten.

Fiskebåt

KrF vil

 • Befeste Norge som sjømatnasjon, og arbeide for god markedsadgang for norske sjømatprodukter.
 • Sikre en forsvarlig og langsiktig bærekraftig forvaltning av fiskeressursene.
 • At fiskerinæringen skal ha forrang i spørsmål som omhandler avveininger mellom fiskeri og annen næringsvirksomhet og energiproduksjon til havs.
 • Bevare norsk eierskap i fiskeri og havbruk, og vurdere tiltak som kan øke rekrutteringen til næringen.
 • Videreføre deltakerlovens bestemmelser om aktivitets- og nasjonalitetskrav og en fiskeflåte eid av fiskerne
 • Beholde fiskesalgslagsloven som gjennom forhandlinger og minstepriser sikrer fiskerne siste ord ved prisfastsettelse og en fordeling av inntekt mellom fiskeflåten og industri på land.
 • Holde fast på kvotefordelingen mellom ulike fartøygrupper.
 • Bearbeide mer av råstoffet i Norge.
 • Utrede tiltak for å øke andelen ferskt råstoff fra trålflåten til fiskeindustrien, herunder endringer i
 • prissystemet for ferskt og frossent råstoff og kvotebonusordninger
 • Legge til rette for en bærekraftig vekst innen havbruksnæringen gjennom praktisering og videreutvikling av trafikklysordningen, og at det etableres et nasjonalt program for marin bunnkartlegging langs kysten.
 • Stille strenge miljøkrav for å begrense utslipp og håndtere produksjonsfisk, og samarbeide med oppdrettsnæringen for å sikre bærekraftig produksjon.
 •  Øke satsingen på forskning, innovasjon og teknologiutvikling i havbruksnæringen.
 • At det skal stilles krav om implementering av nyutviklet teknologi ved tildeling av nye utviklingskonsesjoner, for eksempel lukkede anlegg.