Skole og barnehage

Barna våre vokser fort opp. KrF vil la barn være barn og verne barnehagen som en arena som stimulerer til nysgjerrighet, utvikling og lærelyst i fellesskap med andre barn og engasjerte og kompetente voksne. Barnehagen skal ikke være skole. Når barna er klare for skolestart vil KrF ha en skole som ser hele mennesket og gir barna både kunnskap, mestring og gode verdier for lovet. Da trenger vi flere dyktige lærere som har tid til å se og hjelpe hver enkelt elev.

KrF ha en skole som ser hele mennesket

Erstatte dagenes 1. trinn med en «førskoleklasse»
KrF vil at førsteklasse erstattes av en førskoleklasse med mer frilek og lekbasert læring. Førskoleklassen skal gi barna et tryggere møte med skolen, læringen skal primært foregå gjennom lek, utforskning utendørs skal stå sentralt. Opplegget skal i større grad tilpasses barn som ikke er klare for stillesitting og tavleundervisning.

KrF vil

  • Erstatte dagens 1. trinn med en «førskoleklasse».
  • Sikre at det er gode muligheter for fleksibel skolestart.
  • Ha et verdiløft i skolen som sikrer eleven kunnskap om kristen kulturarv og tradisjon.
  • Prioritere tidlig innsats fra 1.- 4. trinn, for å sikre at alle elever får god oppfølging og ikke blir hengende etter. 
  • Redusere testregimet og skjemaveldet i skolen, og la læreren være lærer
  • Lekser kan være et viktig verktøy for å skape dialog og involvering mellom hjem og skole. Samtidig bør mengden lekser tilpasses, siden mange elever har fått en lengre skoledag, og sikre at elevene får nok fritid og tid med familien på ettermiddagen og kvelden. Særlig gjelder det de yngste barna. Ordningen med leksehjelp bør styrkes.

La læreren være lærer
KrF vil ha en skole der lærerne ikke blir nedlesset av krav om rapportering og testhysteri. Lærerne er svært viktige for en god skole. Derfor trenger vi mange nok og dyktige nok lærere som kan gi elevene god undervisning som er tilpasset den enkelte.

Mer enn bare kunnskap
I norsk skole skal man også lære gode verdier, evnen til å samarbeide, respekt for medmennesker og mye mer. Derfor sier KrF at skolen er en arena både for utdannelse og for dannelse.

Mobbeombud i skolen

Kamp mot mobbing er en svært viktig sak for KrF, og derfor lanserte vi den første handlingsplanen mot mobbing under Bondevik 2 regjeringen. Mobbing innebærer en krenkelse av menneskeverdet og er ødeleggende for hele samfunnet. Vi vil arbeide hardt for at skolen skal være fri fra aller typer mobbing. Det må være nulltoleranse for mobbing i skolene, og alle mobbesaker skal gripes fatt i og få konsekvenser. KrF har fått gjennomslag for et mobbeombud i hvert fylke men kampen er ikke ferdig. Mobbernes plattform er flyttet til sosiale medier.