Høyere utdanning

Høyere utdanning handler om å danne og utdanne fremtidens innbyggere. For å sikre fremtidig utvikling og verdiskaping, vil KrF prioritere investering i kunnskap og forskning.

KrF vil:

 • Øke grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler, og øke antall studieplasser, også desentraliserte studieplasser.
 • Gi den enkelte utdanningsinstitusjonen mulighet til å ivareta, videreføre og videreutvikle sin egenart.
 • Utvikle et finansieringssystem som behandler alle universiteter og høyskoler etter likeverdige kriterier.
 • Fastholde gratisprinsippet, for å sikre at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn. 
 • Åpne for at universiteter og høyskoler i større grad tar i bruk alternative vurderings- og opptaksformer (som intervju). 
 • Intensivere internasjonaliseringen av studiene. 
 • Styrke samarbeidet mellom de høyere utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet, og heve arbeidsrelevansen i studieprogrammene. 
 • Legge til rette for læring hele livet ved å styrke etter- og videreutdanningstilbudet, og legge til rette for mer desentralisert etter- og videreutdanning. 
 • Føre en aktiv politikk for at faglitteratur og læremidler er tilgjengelige på norsk, samisk og kvensk. 
 • At finansieringen av private vitenskapelige høyskoler blir mer likeverdig med statlige institusjoner. 
 • Sikre et utdanningstilbud på universitets- og høyskolenivå i hele landet.
 • Gi bibelskoleelever rett til to tilleggspoeng på lik linje med elever på folkehøyskole.

Verden endres raskt, og det norske samfunnet står overfor store omstillinger. Morgendagens samfunn har et stort behov for personer med høy faglig kompetanse, kritisk og etisk refleksjonsevne og evne til å tilegne seg og bruke kunnskap på nye måter, hele livet. Norge har universiteter og høyskoler med fagmiljøer og utdanning
på et høyt internasjonalt nivå. Samtidig skal vi sikre et høyere utdanningstilbud med egenart og av god kvalitet over hele landet.

Private høyskoler må sikres gode rammevilkår og behandles med likeverd som de offentlige institusjonene. KrF ønsker også et løft for fagskolene, som kan tilby en kortere og mer yrkesrettet utdanning. Dessuten må det bli mer fleksibilitet mellom fagskolene og høyskolene i landet.

KrF har:

 • Gjennomført et kavlitetsløft i fagskolene og likestilt fagskolestudenter med andre studenter.
 • Lagt frem en strategi for høyere yrkesfaglig utdanning som skal bidra til vekst i fagskolesektoren.
 • Styrket kvaliteten på høyere utdanning.
 • Satt ned et utvalg som skal se på opptakssystemet til høyere utdanning.
 • Lagt frem en stortingsmelding om arbeidslivsrelevans for å koble arbeid og utdanning tettere sammen.