Forskning

Samfunnet er i stadig endring, og det krever at vi må få ny kunnskap for å løse nye behov og problemer. Skal Norge i fremtiden være et konkurransedyktig kunnskapssamfunn, må vi satse på forskning.

KrF vil

  • Trappe opp den norske forskningsinnsatsen, gjennom både å styrke offentlig finansiert forskning og
  • styrke næringslivets rammevilkår for forskning.
  • Sikre at mest mulig av forskningen i Norge finansieres gjennom frie bevilgninger, og gjennom åpne forskningsprogrammer. Forskningen skal ha høy kvalitet og være uavhengig.
  • Styrke og videreutvikle ordningen med Senter for fremragende undervisning (SFU).
  • Stimulere til økt samarbeid mellom kommunene og forskningsmiljøer for å heve statusen på forskning på folkehelse, levekår og oppvekst

Et kunnskapssamfunn skjer ikke av seg selv. Derfor er det helt nødvendig at det satses på forskning, innovasjon og entreprenørskap. De mange samfunnsutfordringene vi i fremtiden står ovenfor må møtes med forsterket forskningsinnsats i dag.

Det er viktig å legge til rette for økt satsing både fra offentlig og privat sektor. Det er også viktig at kunnskapen som forskningen produseres kan benyttes i næringsvirksomhet, og KrF ønsker et tettere bånd mellom forskningsmiljøene på universiteter og høyskoler og næringslivet.

Kunnskap er grunnlaget for at mennesker kan leve frie, selvstendige liv, for verdiskaping og for å løse fremtidens utfordringer. Våre universiteter og høyskoler skal forvalte og utvikle ny kunnskap, utfordre konvensjonell tenkning og levere innovative løsninger på samfunnsutfordringene. Studentene skal utdannes til å møte morgendagens samfunns- og arbeidsliv, og dannes til å kunne bli aktive medborgere med evne til kritisk tenking, analytiske ferdigheter og etisk refleksjonsevne.