Studentvelferd

For at retten til utdanning skal være reell, er det viktig med en god studiefinansiering og et godt velferdstilbud til studenter. Alle skal kunne ta høyere utdanning uavhengig av bakgrunn, økonomi og bosted. Studentvelferden skal legge til rette for at studenter kan studere på heltid når de vil i livet. Derfor trenger studentvelferden forutsigbarhet knyttet til viktige tiltak for studentene, slik som studentboliger. Det må bygges flere rimelige studentboliger.

KrF vil:

  • Prioritere en tiltakspakke for studenter med barn, med mer fleksible og tilpassede studieløp, en økt studiestøtte på 2G fordelt over 12 måneder frem til barnet er 2 år, og rett til foreldrepermisjon.
  • Videreføre en høy utbyggingstakt for studentboliger. Alle nye studentboliger skal være «grønne», med et lavest mulig klimaavtrykk.
  • Styrke tjenestene som skal ivareta studentenes fysiske og psykiske helse, og åndelige behov.
  • Øke muligheten for studielån slik at den totale studiestøtten når 1,5 G.
  • Forsterke arbeidet med oppfølging av studentenes psykiske helse.

Mange studenter oppgir at de må jobbe ved siden av studiene for å betale høy leiepris i de store boligene. Derfor vil vi videreføre en høy utbyggingstakt for studentboliger. Alle nye studentboliger mener vi skal være «grønne», med et lavest mulig klimaavtrykk og de skal bidra til å gi studentene en større mulighet til å være heltidsstudent.

Det siste året har vi også gjort oss erfaringer dette året som har utfordret måten vi har tenkt student velferd på. En ensom student i ny by krever mer enn forståelse. Det krever tiltak. De siste årene har det vært en svært negativ utvikling blant unge som rapporterer at de sliter psykisk. En utvikling som pandemi-, isolasjon- og krisetid har forsterket. Nært halvparten av alle studenter har det som kan karakterisere som høyt nivå av psykiske plager og 1 av 5 har vurdert å ta sitt eget liv. På samme tid er det også svært få av dem som søker hjelp. Derfor vil vi forsterke arbeidet med oppfølging av studenters psykiske helse og styrke disse tjenestene fremover. Vi vil løfte frem viktigheten av å jobbe forebyggende og støttende. Studentene må få rett hjelp til rett tid.

Studenter med barn må sikres bedre økonomi, derfor vil vi prioritere en tiltakspakke for studenter med barn. Der vil vi ha mer fleksible og tilpassede studieløp for disse studentene, og vi vil øke studiestøtten på 2G fordelt over 12 måneder frem til barnet er 2 år. Vi vil også gi en rett til foreldrepermisjon.

KrF har:

  • Bygget historisk mange studentboliger.
  • Fullført opptrapping til 11 mnd studiestøtte
  • Forbedret støtteordningene for studenter med barn. 
  • Lagt frem stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet.
  • Satt i gang prøveordninger med kombinert omsorgs- og studentboliger.