Studenter

For at retten til utdanning skal være reell, er det viktig med en god studiefinansiering og et godt velferdstilbud til studenter. Alle skal kunne ta høyere utdanning uavhengig av bakgrunn, økonomi og bosted.

Alle skal ha mulighet til å studere uansett økonomisk eller sosial bakgrunn. Derfor må det være mulig å være heltidsstudent. KrF ønsker å bedre studentenes økonomi ved å gi 11 måneders studiestøtte fra Lånekassen samt å øke beløpet til 1,5 G noe som tilsvarer omtrent 133 000 kr (2015-tall). Det er også viktig å gjøre ordningen med gradert sykemelding permanent for alle studenter.

Studenter med barn må sikres bedre økonomi, derfor ønsker KrF tolv måneders studiestøtte når du har omsorgsansvar som student. Slike studenter må også sikres rett på kontantstøtte som alle andre småbarnsforeldre.

Altfor få studenter fullfører på normert tid. Det trengs nye tiltak for å hindre frafallet, blant annet må det bygges flere rimelige studentboliger. Mange studenter oppgir at de må jobbe ved siden av studiene for å betale høy leiepris i de store boligene. Derfor må man få fortgang i byggingen for raskere bygging gir rimeligere pris og dermed større mulighet for å være heltidsstudent. KrF ønsker å gi studentsamskipnaden tilskudd til 3000 nye studentboliger i året.