Friskoler

Friskoler godkjent ut fra alternativ pedagogikk eller religiøst grunnlag utgjør et viktig alternativ og supplement til den offentlige skolen. Foreldre har rett til å velge alternativ opplæring for sine barn.

KrF vil

 • At friskolene må sikres økonomiske rammer som gjør de til reelle alternativ for alle deler av befolkningen, også de med svak økonomi.
 • Ha en formålsstyrt friskolelov som legger til rette for skoler med alternativ pedagogikk eller livssyn, eller skoler med en spesiell egenart. 
 • Øke kapitaltilskuddet til friskolene. 
 • Ha en ny beregningsmodell for tilskudd til frittstående skoler som sikrer friskolene økonomiske rammer til å kunne tilby undervisning med samme rammevilkår som den offentlige skolen.
 • Sikre full dekning av spesialpedagogiske utgifter ved friskolene. 
 • Sikre friskoler som etablerer SFO rett til offentlig støtte. 
 • Sikre friskolene fortsatt ansettelsesfrihet på bakgrunn av skolens formål.
 • Endre trekkmodellen til kommunene som avgir elever til friskoler, slik at trekket ikke blir større enn faktiske elevkostnader i kommunen.

KrF mener det er viktig at foreldre har mulighet til å velge en skole som er et alternativ til den offentlige skolen dersom de ønsker det. Derfor er KrF opptatt av gode vilkår for friskoler som bygger på et religiøst eller pedagogisk alternativ. Slike skoler utgjør et viktig supplement til den offentlige skolen. Vi vil blant annet at staten skal dekke mer av kostnadene til bygninger og andre investeringer for friskolene.

Som et utgangspunkt er det positivt at barn fra ulike sosiale, økonomiske og kulturelle bakgrunner går på skole sammen og blir kjent med hverandre. Derfor ønsker KrF ikke å bygge opp skoler som bare er helt parallelle tilbud med den offentlige skolen. For oss er det viktig at friskoler må tilby noe genuint annet enn den offentlige skolen, slik som skoler med religiøs bakgrunn eller alternativ pedagogikk gjør.

Hva har KrF gjort?

 • KrF har en lang og stolt historie som forkjempere for bedre vilkår for friskolene. 
 •  I 1995 kjempet KrF for en bedre statlig finansiering av privatskolene. Dette gjorde vi fordi vi ville sikre en reell foreldrerett. 
 • I 1998 presenterte KrFs kunnskapsminister Jon Lilletun lovforslaget om å opprettholde privatskoleloven som egen lov og respektere foreldrenes rett til å velge opplæring for sine barn. Dette foreldrerettsprinsippet innebar at friskolene må sikres en fri og uavhengig plass i utdanningssystemet. 
 • I 2007 inngikk vi videre et friskoleforlik med Ap, SV og Sp. Hovedmålet med dette var å skape ro og forutsigbarhet for friskolene. Det lyktes vi med.
 • I 2015 fikk reddet vi en rekke friskoler med internat nedleggelse etter krav om tilbakebetaling av moms.
 • Vi har økt kapitaltilskuddet betydelig, og vi har sørget for redusert og inntektsbasert foreldrebetaling i SFO ved friskoler. 
 • Da pandemien kom var vi de første til å sørge for presiseringene som sikret drift også for friskolene når alle landets skoler stengte.