Klima og miljø

Klimaendringene og global oppvarming er en av de aller største utfordringene vi står overfor. Vi må ha som mål å overlevere planeten vår til våre etterkommere i bedre stand enn vi overtok den. Det krever handling, og Norge må ta sin del av ansvaret.

Siden klimaendringene er globale må også løsningene være det. Vi trenger et sterkt internasjonalt samarbeid for å løse klimakrisen.

Klimautslipp forårsaket av mennesker har gjort at temperaturen på jorda har økt svært mye de siste 200 årene, og dette fører til dramatiske konsekvenser for store deler av jordens befolkning. Derfor er vi nødt til å drastisk redusere utslippene av klimagasser i årene som kommer.

Det er de rike landene som har stått for størsteparten av klimautslippene, og derfor er det også de rike landene som har det største ansvaret for å kutte i utslippene. Her har Norge et stort ansvar. KrF mener vi må ha ambisiøse nasjonale målsettinger for hvor mye vi skal kutte, og også et forpliktende globalt samarbeid der alle land er nødt til å arbeide sammen for å redusere klimautslipp.

Klimaendringene er kritiske for oss i Norge, men for verdens fattigste er de katastrofale! Det er de fattigste i verden som lider mest av våre klimautslipp. Det er blodig urettferdig. Der det er tørt blir det enda mer tørke, og der det er mye regn blir det mer regn. Det ødelegger avlinger, gjør det umulig å drive landbruk og tjene til livets opphold. Det gjør det nesten umulig å leve.  

Mange mennesker vil bli tvunget på flukt fordi de mister hjemstedet sitt fordi det rett og slett vil forsvinne i havet. Hvis vi ikke når klimamålene kan have stige så mye at mennesker som bor få meter over havet rett og slett miste hjemmene sine.  

Klimaendringene er ikke bare en klimakrise, det er og en varslet flyktningkrise. 

KrF mener det haster å få på plass et grønt skifte!

KrF mener det haster å få på plass et grønt skifte. Vi må i større grad gå bort fra fossil og klimaskadelig energi og over til ny, fornybar og ren energi. I dette arbeidet er forskning og utvikling avgjørende, og det er også viktig for å sikre norske arbeidsplasser i fremtiden.

Forvalteransvaret handler også om å ta vare på naturen på en god måte. Blant annet vil KrF ha en større satsing på skogvern, sikre allemannsretten til å ferdes i skog og utmark, og arbeide for en bærekraftig og bedre forvaltning av villaksbestandene i norske vassdrag.