Klima og miljø

Vi må ha som mål å overlevere planeten vår til våre etterkommere i en litt bedre stand enn vi overtok den fra våre forfedre. Det krever handling, og Norge må ta sin del av ansvaret.

En av grunnverdiene til KrF er det vi kaller forvalteransvaret. Vi mennesker har fått et ansvar for å forvalte den jorden vi bor på best mulig. Derfor er det å ta vare på naturen og miljøet på en god måte et viktig tema for KrF.

Klimaendringene og global oppvarming er en av de aller største utfordringene vi står overfor. Utslipp av klimagasser i atmosfæren som følge av menneskelig aktivitet gjør at temperaturen på jorda har økt svært mye de siste 200 årene, og dette fører til dramatiske konsekvenser for store deler av jordens befolkning. Derfor er vi nødt til å drastisk redusere utslippene av klimagasser i årene som kommer.

Det er de rike landene som har stått for størsteparten av klimautslippene, og derfor er det også de rike landene som har det største ansvaret for å kutte i utslippene. Her har Norge et stort ansvar. KrF mener vi må ha ambisiøse nasjonale målsettinger for hvor mye vi skal kutte, og også et forpliktende globalt samarbeid der alle land er nødt til å arbeide sammen for å redusere klimautslipp.

KrF mener det haster å få på plass et grønt skifte

KrF mener det haster å få på plass et grønt skifte. Vi må i større grad gå bort fra fossil og klimaskadelig energi og over til ny, fornybar og ren energi. I dette arbeidet er forskning og utvikling avgjørende, og det er også viktig for å sikre norske arbeidsplasser i fremtiden.

KrF mener det må lønne seg å velge grønt. Derfor må vi sørge for at det koster mer å forurense, samtidig som det blir billigere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Blant annet må det lønne seg å kjøpe en miljøvennlig bil fremfor en mer forurensende en. En god del av klimautslippene i Norge kommer fra transportsektoren. Derfor mener KrF vi må satse mye mer på kollektivtransport i sentrumsnære områder slik at flere kan bruke buss, båt og bane til og fra jobb og andre aktiviteter. Det er bra både for klimaet og for den lokale luftkvaliteten.

Forvalteransvaret handler også om å ta vare på naturen på en god måte. Blant annet vil KrF ha en større satsing på skogvern, sikre allemannsretten til å ferdes i skog og utmark, og arbeide for en bærekraftig og bedre forvaltning av villaksbestandene i norske vassdrag.