Olje og gass

Norsk produksjon av olje og gass har skapt eventyrlige muligheter for Norge og norsk økonomi. Nå må vi bruke den kompetansen vi har fra olje- og energiindustrien til å bygge ut fornybar energi.

Klimakrisen er en energikrise. For å unngå farlige klimaendringer må vi bruke mindre fossil energi og erstatte den med ren energi. Verden må gjennom en energirevolusjon. Norges posisjon som en ledende olje- og gassnasjon må utvikles til å bli en verdensledende nasjon innen fornybar energi.

Olje- og gassutvinning har sikret fellesskapet store inntekter over mange år. Sektoren og leverandørindustrien har sysselsatt mange langs kysten og bidratt til teknologiutvikling. Likevel står sektoren ovenfor store omstillinger i tiden fremover. For det første er norsk sokkel en «moden» sokkel, og verdien av olje- og gassressursene er synkende. For det andre er Norge forpliktet av Parisavtalen, og vi må gjennom et
grønt skifte for å sikre en mer miljøvennlig og bærekraftig verdiskaping. Det er forbundet betydelig økonomisk og finansiell risiko med å lene seg for mye på fossil energiproduksjon. Derfor må Norge aktivt satse på å ta en ledende posisjon i verden når det gjelder videreutvikling og omstilling av kompetanse- og fagmiljøene i denne
industrien.

KrF vil:

  • Legge til grunn at Paris-avtalen og lov om klimamål, samt hensynet til klimarisikoen for norsk økonomi, setter rammene for videreutviklingen av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Fremtidige lisenstildelinger må begrenses til utvidelser eller forlengelse av allerede eksisterende produksjon i modne områder, i tråd med det bredt sammensatte Klimaomstillingsutvalgets innstilling.