Olje og gass

Olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel har vært, og er fortsatt, svært viktig for norsk økonomi. Næringen står for store deler av Norges eksportinntekter, og flere hundre tusen arbeidsplasser er direkte eller indirekte knyttet til norsk olje- og gassvirksomhet.

KrF ønsker en målrettet satsing på utvinning av olje fra eksisterende felt på norsk sokkel, for å sikre god og ansvarlig forvaltning av de ressursene en allerede har funnet. Videre vil KrF verne spesielt sårbare og verdifulle områder hvor risikoen for oljeutvinning er stor, og der miljø- og/eller fiskerihensyn taler for at petroleumsaktivitet er uforsvarlig.

Klimautfordringen gjør at bruk av olje og gass må reduseres. Omtrent en fjerdedel av Norges utslipp kommer fra petroleumsnæringen, og denne sektoren må derfor også kutte utslipp. KrF vil stille strenge miljøkrav og sikre at utvinning av norsk olje og gass skjer på mest mulig miljøvennlig måte. På sikt må Norge tilpasse seg et samfunn basert på andre energikilder, med en vridning fra fossil til fornybar energi. KrF mener teknologien som finnes i petroleumsnæringen vil bli viktig i satsing på utvikling av ny fornybar energi i årene som kommer.

Eksport av norsk gass kan være viktig for at europeiske land skal redusere bruken av kull og redusere sine utslipp av klimagasser. Derfor vil KrF at man så langt som mulig prioriterer gass som hovedressurs.