Fornybar energi

En bærekraftig framtid kan ikke oppnås uten økt fokus på fornybar energi. Men våre mange fornybare naturressurser har Norge et fortrinn i produksjonen av denne. Vannkraft, vindkraft, havbølgekraft og solenergi er bransjer som burde utvikles på en bedre måte. Nye investeringer, som for eksempel «grønne sertifikater» må styrkes. Disse sertifikatene gir større inntjening for kraftselskaper i det fornybare markedet, noe som stimulerer til økt produksjon. Det grønne skiftet vil ikke skje uten et forutsigbart og godt regelverk.

Klimakrisen krever at Norge omstilles til et nullutslippssamfunn innen 2050. Omstillingen vil bli krevende, men Norge har gode forutsetninger for å lykkes med det grønne skiftet. Vi har økonomiske muskler, sterkekunnskaps- og teknologimiljøer og god tilgang på fornybar energi.

For å begrense skadeomfanget av CO2-utslipp ønsker KrF å øke CO2-avgiften slik at det blir mer lønnsomt å utvikle og ta i bruk energisparende teknologi. KrF vil og sikre at fornybar energi har gode vilkår og vekstmuligheter, slik at det kan sikres nok ren kraft til den grønne omstillingen.

KrF vil og etablere et eget klimafond for investeringer i fornybar energi i utviklingsland. Fondet skal finansieres utenfor bistandsbudsjettet, gjennom rentefrie kapitalinnskudd fra statskassen. Målet er å bidra til realisering av lønnsomme fornybarprosjekter i utviklingsland, som reduserer klimagassutslipp, bidrar til utfasing av kullkraft og sikrer tilgang til ren energi.

Gjennom økt produksjon av fornybar energi blir det mye vann- og vindkraftutbygging og store nettanlegg, noe som vil ta i bruk verdifulle naturressurser i mange kommuner. Kommuner som på denne måten stiller sine naturressurser til disposisjon for storsamfunnets behov, har krav på en andel av den verdiskapingen som skjer og som kommer hele landet til gode.

KrF vil:

  • Sikre tilstrekkelig fornybar kraft for å gjennomføre en grønn omstilling og elektrifisering av alle sektorer.
  • Velge de gode fornybarprosjektene, og så langt det er mulig unngå tap av naturmangfold.
  • Sikre at fornybar energi har gode vilkår og vekstmuligheter, slik at det kan sikres nok ren kraft til den grønne omstillingen.
  • Ha gode rammer for forskning, utvikling, utprøving og kommersialisering av ny fornybar energiteknologi.