Fornybar energi

En bærekraftig framtid kan ikke oppnås uten økt fokus på fornybar energi. Men våre mange fornybare naturressurser har Norge et fortrinn i produksjonen av denne. Vannkraft, vindkraft, havbølgekraft og solenergi er bransjer som burde utvikles på en bedre måte. Nye investeringer, som for eksempel «grønne sertifikater» må styrkes. Disse sertifikatene gir større inntjening for kraftselskaper i det fornybare markedet, noe som stimulerer til økt produksjon. Det grønne skiftet vil ikke skje uten et forutsigbart og godt regelverk.

For å begrense skadeomfanget av CO2-utslipp ønsker KrF å øke CO2-vgiften slik at det blir mer lønnsomt å utvikle og ta i bruk energisparende teknologi. Energieffektivisering er viktig. KrF støtter opp om EUs 20-20-20 målsetting.

Gjennom økt produksjon av fornybar energi blir det mye vann- og vindkraftutbygging og store nettanlegg, noe som vil ta i bruk verdifulle naturressurser i mange kommuner. Kommuner som på denne måten stiller sine naturressurser til disposisjon for storsamfunnets behov, har krav på en andel av den verdiskapingen som skjer og som kommer hele landet til gode.