Klimautslipp

Verden preges av de store klimaendringer. Vårt utslippsnivå er ikke bærekraftig, og det er viktig at Norge gjør et arbeid for å unngå drastiske negative konsekvenser for hele jorda.

KrF vil følge opp Paris-avtalen og sikre at Norge kutter sine egne utslipp i tråd med 1,5°C-målet.

Klimakrisen krever at Norge omstilles til et nullutslippssamfunn innen 2050. Omstillingen vil bli krevende, men Norge har gode forutsetninger for å lykkes med det grønne skiftet. Vi har økonomiske muskler, sterke kunnskaps- og teknologimiljøer og god tilgang på fornybar energi. For å nå målet om å bli et nullutslippssamfunn innen 2050 må vi skape en lavutslippsøkonomi med nye, grønne arbeidsplasser, vi må
omstille olje- og gassnasjonen til et fornybarsamfunn, vi må utvikle verdens mest miljøvennligetransportsystem og vi må kutte klimagassutslipp i alle sektorer. I denne sammenheng er det viktig å støtte forskning på nye og alternative drivstofftyper.

De rike landene står for en stor del av klimagassutslippene, samtidig som klimaendringene vil berøre mange av de fattigste landene sterkest. Norge, og andre rike land, har slik sett et stort ansvar, og best kapasitet, til å løse klimakrisen. Klimarettferdighet handler om at Norge må ta ansvar ved å finansiere betydelige kutt i andre land.


Som det første landet i vesten sendte Norge inn et forsterket mål under Paris-avtalen. KrF og resten av regjeringen lovet i februar 2020 å redusere utslippene med minst 50% og opp mot 55 % innen 2030, sammenlignet med 1990. Siden det har KrF programfestet å redusere norske klimautslipp med minst 55 prosent innen 2030, og at Norges utslipp skal reduseres til netto null senest i 2050. Det langsiktige nullutslippsmålet skal gjelde alle sektorer, ikke bare CO2.