Ulv

KrF bygger sin rovdyrpolitikk på rovdyrforlikene fra 2011 og 2016. Vi legger til grunn at Norge skal ta sin naturlige del av ansvaret for levedyktige bestander av de fire store rovdyrene, både bjørn, ulv, jerv og gaupe. Forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammen av internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Bestandsmålet for ulv er satt til 4-6 ungekull hvert år, hvorav minst tre av disse skal være helnorske. Ulver i grenserevir skal telles med med en faktor på 0,5.

KrF anerkjenner at det å leve med rovvilt tett innpå seg kan medføre en belastning for enkeltpersoner i lokalsamfunnet. Forvaltningen av ulvestammen må etterstrebe å skape tillit og respekt i befolkningen og søke å dempe konfliktnivået.

Det er fortsatt behov for mer kunnskap om bestandenes omfang, og tellingene må gjennomføres slik at det skapes en allmenn, og ikke minst en lokal, tillit til konklusjonene. Det må sikres tilstrekkelige midler til registrering av rovdyrbestandene.

Vi skal ta vare på ulv i norsk natur, og ulv har som annet naturmangfold en verdi i seg selv. Samtidig skal ulvebestanden forvaltes på en måte som avveier både hensynet til naturmangfoldet og hensynet til befolkningen og lokalsamfunnene i og utenfor ulvesonen. Det er en balanse som KrF er opptatt av å ivareta.

KrF vil

  • sikre tilstrekkelige midler til rovdyrregistrering, forebyggende og konfliktdempende tiltak.
  • at hensynet til matproduksjon og beitenæringer tillegges betydelig vekt i rovdyrpolitikken.
  • sørge for gode erstatningsordninger ved tap av dyr i landbruksnæring, og for bønder som gjennomfører omstillingstiltak i de mest rovdyrberørte områdene.