Politisk program 2023 – 2027

Ungdomsfylket Rogaland

KrF har et mål om at Rogaland skal være det beste fylket å vokse opp i. Det å investere i unge er den mest langsiktige og helhetlige investeringen vi som samfunn kan gjøre.

En skole med valgfrihet og oppfølging

Vårt mål er at Rogaland skal ha landets beste videregående skoler når det kommer til læringsutbytte, trivsel og fullføring. Med et bredt tilbud og satsing på tverrfaglighet i personalgruppene, jobber vi for at skolehverdagen blir mer tilpasset hver enkelt elev slik at alle opplever mestring.

Rogaland KrF vil:

 • videreføre fritt skolevalg
 • videreutvikle de videregående skolene i alle deler av fylket, slik at elever kan få et godt tilbud nær hjemstedet.
 • gi valgfrihet til eleven med mulighet til utfordring og utveksling.
 • ha fokus på rådgivningstjenesten for å redusere antall feilvalg/omvalg
 • videreutvikle karrieresentre og kvalifiseringssenter for rådgivning, gjerne i partnerskap med NAV, NHO, fagorganisasjoner og lokale arbeids- og inkluderingsbedrifter.
 • styrke Oppfølgingstjenesten (OT) og øke innsatsen de gjør med å hjelpe elever tilbake til utdanning.
 • stille krav om studentboliger i arealplaner nær utdanningssteder.
 • at fylkeskommunen legger til rette for studentboliger på videregående skoler med linjer der det er få plasser, eksempelvis yrkessjåfør på Sauda VGS og naturbruk på Øksnevad VGS.
 • sikre at alle skolebyggene i fylket har en god minstestandard og tilfredsstiller kravene til universell utforming.
 • jobbe for at flere har rett til å fullføre videre utdanning, bla. kvalifisere flere flyktninger for videregående opplæring

Friskoler

Friskoler er et viktig supplement til en god offentlig skole. Vi vil løfte frem friskolene med ei alternativ pedagogisk eller religiøs forankring. Disse er viktige for elevers valgfrihet.

Rogaland KrF vil:

 • støtte opprettelsen av friskoler som et supplement til den offentlige skolen.
 • jobbe for gode vilkår for friskolene i Rogaland.
 • fortsatt gi særskilt støtte til skoleskipet Gann, for å sikre skolens unike utdanningstilbud.
 • at ved behov for nye studietilbud skal fylkeskommunen først gå i dialog med friskoler å se på utvidelse av eksisterende tilbud.
 • at friskoler blir finansiert på lik linje som offentlige skoler eksempelvis når det gjelder tilskudd til spesialundervisning
 • inkludere friskoler i fagdager og andre kompetansehevende samlinger i regi av fylkeskommunen.
 • at elever på friskoler blir tilgodesett i gratisordninger som eksempelvis gratis skolemat eller sanitetsprodukter, på samme måte som elever i den offentlige skole.

Yrkesfag og læreplasser

Fagarbeidere er viktig i hele fylket. For å løfte statusen til yrkesutdannelse, må fylkeskommune være med å gjøre yrkesfaglig utdannelse mer attraktivt. Kvalifiserte søkere må få tilbud om læreplass. Regionens kompetanse innen prioriterte områder kan styrkes gjennom tettere samarbeid mellom videregående opplæring, partene i arbeidslivet og bedrifter som tar imot og ønsker lærlinger.

Rogaland KrF vil:

 • satse på kompetanse og etterspurt utdannelse for lokal verdiskapning.
 • gjøre etterspurte utdanninger attraktive.
 • jobbe for at alle kvalifiserte søkere skal få læreplasser
 • øke satsen for bedrifter som tar imot lærlinger med særskilte behov.
 • stille krav om lærlinger i fylkeskommunale anbudsprosesser i samsvar med seriøsitetskrav for Rogaland fylkeskommune
 • i samarbeid med næringslivet sørge for oppdatert utstyr på videregående skoler som er tilpasset nærings- og arbeidsliv.
 • at skolen skal gi utdannelse som møter morgendagens kompetansebehov og omstilling til det grønne skiftet.
 • opplyse bedre om praksisbrev ordninger, slik elevene kan velge mellom arbeidspraksis og mindre teori for å øke antallet som gjennomfører videregående opplæring.
 • videreutvikle og styrke desentrale utdanningstilbud etter MOR-piloten
 • sikre lærlinger påvirkning og medvirkning i utdanning

Psykisk helse og mobbing

Selv om mange har det fint på skolen, sliter rundt 12 % av gutter og 29 % av jenter med psykisk helse i perioden de går på videregående. Når presset og stresset er stort, er det viktig med gode lærere og ansatte. Ingen elever skal møte en låst dør når de oppsøker hjelp. I tillegg opplever 2,3 % av elever og 2,9 % av lærlinger mobbing. Dette er svært ødeleggende og må tas på alvor.

Rogaland KrF vil:

 • jobbe sammen med kommunene for å oppnå Helsedirektoratets veiledende bemanningsnorm for helsesykepleier, samt andre lavterskeltilbud.
 • sikre god grunnbemanning av fagutdannede lærere, samt få inn kompetanse fra andre yrkesgrupper.
 • sikre flere kontaktlærere som kan gi eleven god oppfølging.
 • ha nulltoleranse for mobbing på skolene i Rogaland.
 • videreføre satsing på mobbeombudet og elev- og lærlingombudet i Rogaland og legge til rette for oppsøkende og forebyggende arbeid.
 • at færrest mulig skal oppleve uønskede graviditeter. Elever skal ha god seksualundervisning med fokus på samtykke, grensesetting og sunne kroppsideal. Gratis prevensjon skal være lett tilgjengelig på skolene.
 • jobbe for en trygg og inkluderende russefeiring for alle.

Et effektivt og godt transportsystem i hele Rogaland

Gode og trafikksikre måter å reise på er avgjørende for å skape en enklere hverdag og gode bo- og arbeidsmarkedsområder. For KrF er det et klart mål å bruke samferdselspengene på å legge til rette for effektive og miljøvennlige kollektivløsninger i hele fylket, samtidig som vi opprettholder spredt bosetting og reduserer avstandsulempene for bedriftene i Rogaland.

Rogaland KrF vil:

 • jobbe for fortsatt utvikling av veinettet i Rogaland, for å fjerne flaskehalser og redusere avstandsulempene for innbyggere og næringsliv
 • redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i fylket, blant annet gjennom å fortsette elektrifiseringen av kollektivtrafikken
 • følge opp fylkeskommunens ansvar i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet og prioritere tiltak som øker trafikksikkerheten, spesielt for barn og unge.

Trygge og gode veier

Fylkeskommunen er med sine 2500 kilometer fylkesvei den største veieieren i Rogaland. KrF er opptatt av at vi gjennom godt vedlikehold skal ta vare på veiene vi har i dag, men ønsker også å fortsette utbyggingen av nye prosjekter for å bedre fremkommeligheten og korte ned reisetiden for fylkets innbyggere og næringsliv.

Rogaland KrF vil:

 • arbeide for fjerning av flaskehalser og forbedret veistandard med gul midtstripe på de mest trafikkerte fylkesveiene.
 • jobbe for rassikring av utsatte veistrekninger.
 • prioritere utbedring, med særlig fokus på trafikksikkerhetstiltak, av fv. 44 og 46/520 som hovedfartsårer på fylkesveinettet
 • prioritere gjennomføring av prosjektet E39 Hove-Ålgård, slik at utbyggingen av sørover kan fortsette. Planene om sammenhengende firefelts motorvei fra Stavanger til Kristiansand må ligge fast.
 • ha høye forventninger på framdrift på riksveiprosjektene i fylket, herunder Rogfast, E39 Arsvågen-Aksdal, Rv13 Rødsliane, E134 Bakka-Solheim, E134 Røldalstunnelen, E39 Smiene-Harestad, Rv426 Eigerøy bru og E39 Lyngdal-Ålgård.
 • bidra til videre planlegging av Saudatunnelen, samt vurdere ulike former for finansiering av prosjektet.
 • være positiv til nye bompengepakker ved lokal støtte til dette.

Trafikksikkerheten i sentrum

For KrF er nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken et styrende mål for hele samferdselspolitikken, og det er spesielt viktig å holde fast ved fokuset på trafikksikkerhet for barn og unge.

Rogaland KrF vil:

 • fortsette utbyggingen av gang- og sykkelveier i hele fylket, og bidra til gjennomføring av mindre prosjekter som bedrer trafikksikkerheten for gående og syklende.
 • være positiv til enklere, men trygge alternativer til ordinære gang- og sykkelveier på mindre trafikkerte veistrekninger, etter inspirasjon fra turveien på Undheim i Time.
 • at Rogaland fylkeskommune og alle kommuner i fylket skal bli godkjent som Trafikksikker kommune av Trygg Trafikk.
 • i samarbeid med Trygg Trafikk jobbe for bedre sykkelopplæring.
 • jobbe for bedre sikring av barn under skoleskyss, også gjennom å legge føringer ved valg av bussmateriell.

Et sømløst kollektivsystem

Nullvekstmålet innebærer at all veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport sykkel og gange. Målet gjelder først og fremst for byene, men samme prinsipp legges til grunn for de mindre tettstedene i fylket. En forutsetning for dette er at alle steder er et godt kollektivtilbud. Bussen, hurtigbåten og fergen må gå ofte og når den skal, og billetten må være rimelig.

Rogaland KrF vil:

 • jobbe for mest mulig sømløse løsninger for kollektivreisende i Rogaland.
 • at barn opp til 6 år skal kunne bruke kollektivtilbudet i fylket gratis.
 • at ungdomskortet fortsatt skal ha en lav sats.
 • fortsette utbyggingen av bussveien på Nord-Jæren.
 • beholde takstsamarbeidet med Go-Ahead på Jærbanen.
 • jobbe for takstsamarbeid med kommersielle busselskap for å bedre kollektivtilbudet i Lund og Bjerkreim i sør og Bokn, Tysvær, Haugesund og Vindafjord i nord.
 • Utvide ordningen med «kollektiv i distriktet» der ulike løsninger kan prøves ut på steder med for lavt passasjergrunnlag for ordinære ruter.
 • Utvide bysykkel-ordningen til flere tettsteder i Rogaland.
 • Jobbe for dobbeltspor på Jærbanen helt til Egersund.
 • Jobbe for lokaltogruter til Moi og oppgradering av jernbanen gjennom Drangsdalen.
 • Videreføre gratis ferje i Finnøysambandet, til Utsira, Kvitsøy og til Ombo.
 • Legge til rette for videreutvikling av både Stavanger lufthavn, Sola og Haugesund lufthavn, Karmøy.
 • opprettholde hurtigbåttilbud i Rogaland.
 • legge til rette for utvikling av innovative løsninger for kollektivtrafikk, som for eksempel førerløse busser.

Kultur og folkehelse

Det kristne og humanistiske menneskesynet legger til grunn at mennesket har mer enn materielle behov. For å skape et samfunn preget av livskvalitet, trivsel og utvikling, vil KrF arbeide for at kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet preger fylket vårt.

Kultur

Vi er opptatt av å gjøre kulturopplevelser mest mulig tilgjengelig for innbyggerne i fylket, og ønsker å utnytte potensialet som ligger i koblingen mellom kultur, historiefortelling og næring. Vi ønsker på en særlig måte å ivareta den kristne kulturarven for kommende generasjoner.

Rogaland KrF vil:

 • jobbe for økt kulturturisme, ved å sikre kulturminner og gjøre disse bedre kjent og lettere tilgjengelige for folk.
 • utvikle potensialet i koblingen mellom kultur, næring og reiseliv
 • støtte ungdommens kulturmønstring.
 • arbeide for en ordning med gratis inngang på museer for skoleelever, samt rabattordning for studenter.
 • opprette en søknadsbasert ordninger der regionmuseene kan søke om midler til skyss for at skoleelever skal kunne komme på besøk.
 • støtte kulturarrangement som inkluderer på tvers av generasjoner
 • arbeide for fortsatt støtte til lokale og regionale kultur- og musikkfestivaler.
 • sikre satsing på vern og vedlikehold av kulturminner og betydningsfulle kultur- og kirkebygg.
 • støtte opp om pilgrimsarbeidet i fylket
 • styrke og videreutvikle bibliotekene i hele fylket
 • støtte utviklingen og forskningen omkring Rogalands tusenårssted, Avaldsnes
 • sikre et viktig og stort løft for kulturlivet i regionen ved å støtte opp om Akropolis-visjonen til Rogaland Teater og MUST.

Idrett og friluftsliv

Idrett og friluftsliv er viktig for å fremme fellesskap og glede, og har en positiv effekt på folkehelsen. Rogaland KrF er opptatt av å gi alle innbyggere i fylket lokale og regionale tilbud, tilpasset deres nivå, og vi er opptatt av at barn og unge skal ha tilgang til naturen og kunne møte et idrettsmiljø som er trygt, inkluderende og rusfritt.

Rogaland KrF vil:

 • at idrett- og friluftsanlegg, turstier og gangveier kan tilrettelegges og utvikles ut fra et mål om at alle skal kunne delta i tilpassede aktiviteter.
 • at idretten skal være en rusfri sone
 • styrke rammebetingelse for friluftsrådene
 • føre en restriktiv politikk for motorferdsel i utmark og friområder.
 • Fremskynde utbetalingen av tilskudd til regionale idrettsanlegg

Frivillighet

Vi vil legge til rette for at frivillige og ideelle organisasjoner skal ha gode rammevilkår, slik at de, ut fra sine respektive verdigrunnlag, kan ta del i fellesskapets oppgaver, og bidra i byggingen av et livssynsåpent og inkluderende samfunn. 

Rogaland KrF vil:

 • at arenaer der barn og unge er til stede, må være rusfrie. Større arrangement som mottar offentlig støtte skal ha attraktive rusfrie soner.
 • stille fylkeskommunale bygg til disposisjon vederlagsfritt for frivillige lag og organisasjoner på ettermiddager og kvelder
 • legge til rette for at frivilligheten skal kunne spille en større rolle i integrerings- og inkluderingsarbeidet av flyktninger og innvandrere
 • fortsette å gi tilskudd til frivillige lag og organisasjoner, og særlig prioritere barn og unge
 • at kulturmidler til barn og unge skal være aktivitetsbaserte, og ikke avhengig av om en politisk eller ideologisk støtter organisasjonen.

Næring og arealplan

KrF vil forvalte naturressursene i fylket til beste for dagens og fremtidige generasjoner. Regionen er mangfoldig og unik, og for å sikre attraktivitet og verdiskaping må hele regionen tas i bruk.

Arealplan

KrF vil tilrettelegge for levende lokalsamfunn i hele fylket. God by- og tettstedsutvikling kan bidra til bedre folkehelse, mer bærekraftig utvikling og større livskvalitet for den enkelte. Planlegging og helhetlig tenkning skal gjøre byer og tettsteder mer robuste i møtet med effektene av klimaendringer, befolkningsvekst og demografiske endringer. Høy bevissthet om natur- og landskapskvaliteter er viktig for å oppnå en god balanse mellom naturmangfold og bygde omgivelser.

Rogaland KrF vil:

 • skape levende sentrumsområder i byer og tettsteder med fokus på gode byrom og tilstrekkelig med grøntarealer. Det er viktig å tilrettelegge for møteplasser for alle aldersgrupper.
 • konsentrere utbygging i by- og tettsteder for å minimere transportbehov. Det er et mål at viktige målpunkt i hverdagen som kollektivholdeplasser, bydels- og lokalsenter, skole, barnehage, idrettsområder osv. skal kunne nås innen 10- minutters gange. Dette vil gi en enklere hverdag med mindre tid på transport.
 • sikre god bokvalitet. KrF vil jobbe for et sosialt og bærekraftig boligtilbud. Det må tilstrebes større variasjon, tilpasset de ulike kommuners utfordringer.
 • prioritere arealer for sykkel og gange før kollektivløsninger, næringstrafikk og personbiltrafikk.
 • sikre matjorda vår. Regionale jordvernmål og langsiktige grenser for landbruksjord må følges. Vi vil utvikle tydelige tettstedsgrenser som sikrer verdifulle naturressurser og dyrkbar mark mot utbygging.
 • planlegge for klimatilpasning. Vi må sette av tilstrekkelige arealer og midler til flomtiltak.
 • verne verdifulle landskap, sammenhengende naturområder og kulturlandskap gjennom aktivt forvalterskap og bruk.
 • sikre viktige friområder lokalt og regionalt for allmennheten og jobbe for parkeringsmuligheter og skilting til regionale turområder.
 • ha ambisjoner om lengre levetid på offentlige bygg. Vi må bli bedre på gjenbruk og transformasjon av bygninger, bygningsmiljøer og uteanlegg. 
 • sette av tilstrekkelig arealer for uttesting av ny teknologi innen fornybar energi.
 • sikre arealplaner som er fleksible nok for utvikling av næringsarealer både på land og vann, slik at vi har mulighet til å snu oss rundt om nødvendig.

Naturbasert næring

Rogaland er et fylke som er rik på ressurser og med vilje og evne til å nyttiggjøre seg av disse. Hele verdikjeden, fra produsenter, grossister, foredlere og forskere, klarer å kombinere kvalitet og volumproduksjon med bærekraftig og stabil ressursutnytting og nødvendig matproduksjon.

Rogaland KrF vil:

 • sikre et bærekraftig og levedyktig landbruk i hele fylket
 • sikre forsvarlig matsikkerhet og ivareta bøndene i forbindelse med klimatilpasningstiltak og tiltak for dyrevelferd
 • støtte gårdsbasert næring med tilrettelegging for økt videreforedling, utvikling av nisjeprodukter innen landbruket, og støtte fylkets matfestivaler
 • at Rogaland skal gå i front når det kommer til forskning og uttesting av ny teknologi innen havbruk, for å sikre en mer bærekraftig matproduksjon
 • tilrettelegge for mottak og foredling av fisk og sjømat langs Rogalands-kysten og i Ryfylkebassenget. 

Energi og naturressurser

Rogaland KrF ønsker å videreutvikle fylket som energiregion. Olje- og gassnæringen har vært en sentral drivkraft i Rogaland og bidratt til omfattende verdiskapning. Vi skal videreutvikle og legge til rette for at kompetansen næringen har videreutvikles i den grønne omstillingen regionen står i.

Rogaland KrF vil:

 • støtte olje- og gassnæringen sine fornybarsatsinger og videreutvikle fylket som energifylket.
 • arbeide for å innføre naturressurs avgifter knyttet til utvinning av mineraler.
 • støtte opp om Rogaland som naturlig lokasjon for Equinor sitt hovedkontor.
 • satse særskilt på utdanningsfag med relevans for energisektoren.
 • aktivt støtte opp om forskning og utvikling som har som formål å redusere klimautslippene i olje- og gassnæringen.
 • legge til rette for og støtte opp om lokal satsing på miljøvennlige og fornybare energikilder.
 • Legge til rette for økt fornybarproduksjon der det er mulig og jobbe for bedre overføringskapasitet i kraftnettet
 • gjøre det lettere å etablere mikrokraftverk/mikroenergikilder der det er mulig.
 • jobbe for at det skal være lønnsomt å oppgradere eksisterende kraftverk.
 • ha fokus på forskning og utdanning rettet mot nye energikilder.

Klima og miljø

Rogaland har et bredt spekter av landskapstyper og naturmangfold fra kyst til fjell. Den sterke befolkningsveksten i Rogaland de siste 50 årene har imidlertid ført til et økt press på flere typer areal, særlig i de folkerike områdene langs kysten. Det er et nasjonalt og regionalt mål å stanse tapet av biologisk mangfold.

Klimaendringene merkes allerede i Rogaland. Været har blitt mer uforutsigbart og krever at vi må bli flinkere på både håndtere konsekvensene av mye nedbør på kort tid og lengre perioder med tørke. Samtidig må vårt fylke ta sin del av jobben som må gjøres for å redusere klimagassutslipp og ta vare på miljøet.

Rogaland KrF vil:

 • sikre at truede arter og naturtyper blir opprettholdt på livskraftige nivå
 • redusere klimagassutslipp
 • øke vektingen av klima i anbud innen kollektivsektoren fra 30 til 40 %
 • innføre mål om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser innen 2030
 • at nye fylkeskommunale bygg skal være lav- eller plussenergibygg
 • fylkeskommunen sine kjøretøy skal som hovedregel være nullutslippskjøretøy
 • øke tilgangen på el-billadestasjoner

Tannhelse

Innbyggere i hele Rogaland skal ha et kvalitativt godt tannhelsetilbud og en offentlig tannklinikk i rimelig nærhet.

Rogaland KrF vil:

 • opprettholde et godt tannhelsetilbud i hele Rogaland.
 • redusere kostnaden for nødvendig tannregulering for barn
 • vurdere samarbeid med privat tannklinikker på steder der det ikke eksisterer egne offentlige klinikker.
 • styrke tilbudet til personer med sterk angst for tannbehandling.
 • videreutvikle det regionale odontologiske kompetansesenteret.
 • ha en ny vurdering av om tannhelsetjenesten skal fortsette som et eget foretak eller bli en del av den ordinære fylkeskommunale organisasjonen på lik linje med de videregående skolene.

Ansvarlig økonomistyring og attraktiv arbeidsgiver

Fylkeskommunen sitt fremste mål er å levere gode tjenester til innbyggerne i Rogaland. Det er ikke et mål i seg selv at fylkeskommunen skal sitte med mye penger på konto, men en ansvarlig økonomisk styring er en forutsetning for å gi handlingsrom til å levere gode tjenester og foreta nødvendige investeringer.

I kampen om arbeidstakerne skal Rogaland fylkeskommune fremstå som en attraktiv arbeidsgiver som gir trygge og gode arbeidsvilkår i alle livets faser.

Rogaland KrF vil:

 • sikre en forsvarlig økonomisk drift av fylkeskommunen som gir handlingsrom for gode tjenester og nødvendige investeringer.
 • bidra til at Rogaland fylkeskommune er en attraktiv arbeidsplass.
 • ha hele, faste stillinger som utgangspunkt for å få slutt på ufrivillig deltid. Frivillig deltid skal fortsatt være en mulighet.
 • at fylkeskommunen legger til rette for at eldre arbeidstakere ønsker å stå lengst mulig i arbeid.
 • øke antallet læreplasser i fylkeskommunen.
 • vurdere om nye fylkeskommunale arbeidsplasser kan lokaliseres i deler av fylket der ikke tyngdepunktet av disse allerede er lokalisert.
 • bevare søndagen som en fridag for flest mulig.
 • at flere oppgaver flyttes fra staten og ned til fylkeskommunene
 • at flere statlige arbeidsplasser lokaliseres til Rogaland.

KrF vil utvikle hele Rogaland

Rogaland er et fylke med både store byer og små tettsteder. Vi i Rogaland KrF ser verdien av å selv kunne velge hvor man ønsker å bosette seg og derfor viktigheten av at hele fylket blir satset på og utviklet. Eksempler på tiltak Rogaland KrF jobber for i ulike deler av Rogaland:

Haugaland

 • Utvikle Haugesund lufthavn Karmøy
 • Reiser med Kystbussen og Haukeliekspressen innen Rogaland skal dekkes av ungdomskortet/månedskortet
 • Realisere omkjøringsvei Åkrehamn-Vea, g/s-veg Sandeid-Ølen og fortsette utbedringen av fv. 46
 • Bidra til utvikling av Haugaland næringspark

Nord-Jæren

 • Ta initiativ til et ruteutviklingsfond for Stavanger lufthavn i samarbeid med kommunene i sør-Rogaland.
 • Gode kollektivforbindelser mellom kommunedelene i Stavanger og Sandnes, og god korrespondering mellom buss og tog.
 • Bidra til videre planlegging av Øyfast og Vassfast, samt vurdere ulike former for finansiering av prosjektet.
 • Bidra til utvikling av UiS med blant annet medisinutdanning.

Dalane

 • Reiser med kommersielle regionbusser og regiontogene innad i Rogaland skal dekkes av ungdomskortet/månedskortet
 • Arbeide for gul midtstripe på fv. 44 fra Sirevåg til Hauge i Dalane og en langsiktig løsning for gjennomgangstrafikken i Egersund sentrum.
 • Jobbe for gode tilførselsveier til nye E39 fra Egersund og Sokndal.
 • Støtte realiseringen av Jøssingfjord vitenmuseum

Ryfylke

 • Bidra til realisering av Saudatunnelen.
 • Forskuttere eller på andre måter fremskynde arbeider med rassikring av rv. 13 Rødsliane-Lovraeide.
 • Opprettholde hurtigbåttilbud i Ryfylke.
 • Jobbe for at takstene i Ryfast skal være lavest mulig.

Jæren

 • Jobbe for en fortsettelse av dobbeltsporet på Jærbanen fra Sandnes til Eigersund.
 • Etablere et større utdanningstilbud for vg2 anleggsteknikk på Øksnevad og Tryggheim vgs. i tett dialog med næringen
 • Jobbe for omkjøringsveien på Kvernaland, tverrforbindelsen mellom Foss-Eikeland og Bråstein, og utbedring av Buevegen.
 • Prøve ut ulike typer kollektivordninger på mindre steder