Politisk program

Politisk program 2019 – 2023 – Sammen for et varmere samfunn

Rogaland Kristelig Folkeparti vil ha en politikk som inkluderer, skaper, fordeler og bevarer.

Vi er stolte av fylket vårt, med rike ressurser og tradisjoner. Med mennesker som har skapertrang, visjoner, tro og store tanker. Dette må møtes med politikk som gir både muligheter, ansvar og omsorg for alle som bor her.

Dette gjenspeiles i KrFs grunnleggende tanker om politikkens oppgave og verdisyn – en tredje vei i politikken. Det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet. I et samfunn der alle mennesker får delta, blir respektert og akseptert. Et samfunn der vi tilrettelegger for mennesker med alle nivå av funksjonsdyktighet, og der de som faller utenfor blir tatt inn i fellesskapet igjen.

Kristelig Folkeparti ønsker at politikken vår og løsningene våre skal gjøre seg gjeldende i alle fylkeskommunens områder.

Kristelig Folkeparti har en politikk basert på et kristent menneskesyn og er en kristendemokratisk ideologi. Dette forplikter og hjelper oss til å finne gode løsninger for å organisere ressursene våre på en god måte, og gir et helhetlig menneskesyn der likeverd, fellesskap og mangfold, nærhet, solidaritet og forvalterskap er sentrale verdier.

I alle våre valg i fylkespolitikken vil vi ha fokus på et fremtidsrettet forvalterskap. Vi står overfor store klimautfordringer og har som oppgave å ta vare på kloden vår. Dette skal prege vår politikk.

KrF ønsker å tenke helhetlig. Distriktene og byene må spille hverandre gode. Da kan vi få bærekraftige regionssenter og byer og sterke distrikter.

Vår grunnleggende politikk innen de ansvarsområder Rogaland fylke har fått tildelt skal være preget av:

 • at vi slår ring om det som virkelig betyr noe for samfunnet. Verdier som gir forankring i kristne røtter, som gir trygghet og bygger tillit.
 • at vi vil bry oss om det som virkelig betyr noe for folks hverdag. Det skal være tid til det viktigste, enten det er til barna i familien, den enkelte elev i skolen, eller omsorg for de eldre og de som trenger det mest.
 • at vi vil ta tak i de store utfordringene i vår tid, det som virkelig betyr noe for vårt globale fellesskap, fattigdomsproblemene og klimautfordringen. 

Ungdomsfylket Rogaland

Rogaland er det fylket i landet som har den største andelen barn og unge i befolkningen. KrFs mål er at vi også skal være det beste fylket å vokse opp i. Mye er allerede på plass, men mye kan fortsatt gjøres både når det gjelder den videregående opplæringen, kollektivløsninger og kulturtilbudet i fylket vårt.

En skole for hele mennesket

KrF ønsker en videregående opplæring og fagopplæring som ser hver enkelt elev, og som utruster elevene med de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å kunne delta i et stadig mer spesialisert og mangfoldig arbeidsliv.

Vårt mål er at Rogaland skal ha landets beste videregående skoler, både når det gjelder læringsutbytte, trivsel og skolebygg. Alle elever skal få likeverdige muligheter til å utvikle sine evner, og skolen skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever. Målet er at den enkeltes evner og talentet blir maksimalt utviklet.

KrF vil opprettholde videregående skoler i alle deler av fylket, slik at elevene kan få et godt tilbud nær hjemstedet.

For KrF er det også viktig at skolene styres etter skolens formålsparagraf, og at formidling av verdier er en naturlig del av undervisningen i alle fag. KrF ønsker en skole der det er rom for elever som hele mennesker, med ulike religioner og livssyn.

Psykisk helse og mobbing

De fleste trives godt og har det bra på skolen. Samtidig blir vi stadig påminnet om at dette dessverre ikke er tilfellet for alle. For mange blir presset og stresset for stort, og psykiske lidelser blant unge øker. Gode og trygge lærere er avgjørende, men KrF mener også at det er viktig å styrke skolen med kompetanse fra flere yrkesgrupper, og ikke minst styrke skolehelsetjenesten. Ingen elever skal møte en låst dør når de oppsøker hjelp.

Rogaland KrF vil:

 • jobbe sammen med kommunene for å oppnå Helsedirektoratets veiledende bemanningsnorm for helsesøstre på de enkelte skolene.
 • sikre en god grunnbemanning av lærere på skolene i fylket, samt jobbe for å ha kompetanse fra flere yrkesgrupper inn i skolen.

Mobbing er en ukultur som ødelegger skolehverdagen for altfor mange barn og unge, og må bekjempes på skolene i fylket vårt. Etableringen av et uavhengig mobbeombud forrige periode var en stor seier i dette arbeidet, og vi mener dette ombudet bør styrkes og videreutvikles i den kommende valgperioden.

Rogaland KrF vil:

 • ha en nulltoleranse for mobbing på skolene i Rogaland.
 • styrke mobbeombudet og elev- og lærlingeombudet i Rogaland med flere stillinger, for å legge til rette for mer oppsøkende og forebyggende arbeid.

nulltoleranse for mobbing på skolene i Rogaland.

Friskoler

KrF ønsker en god offentlig skole, men vil løfte fram friskolene med alternativ pedagogikk eller religiøs forankring som et viktig alternativ og supplement til denne. Dette handler om grunnleggende trosfrihet, og om å gi en reell valgfrihet til den enkelte elev.

Fordi vi har erfart at det kristne livssynet har en historisk grunnleggende plass i både norsk kultur og i utvikling av norsk lovgivning, ønsker KrF å sikre den kristne kulturarven en trygg plass i samfunnet. 

Rogaland KrF vil:

 • sikre fortsatt gode arbeids- og utviklingsmuligheter for friskoler som tilbyr alternativ pedagogikk og/eller har religiøs forankring.
 • støtte opprettelsen av friskoler som tilbyr et supplement til den offentlige skolen.
 • fortsatt gi særskilt støtte til Skoleskipet Gann, for å sikre skolens unike utdanningstilbud.
 • at fylkeskommunen ved behov for flere skoleplasser, først skal gå i dialog med eventuelle friskoler i regionen med tanke på utvidelse av eksisterende tilbud.

sikre fortsatt gode arbeids- og utviklingsmuligheter for friskoler som tilbyr alternativ pedagogikk og/eller har religiøs forankring.

Drop-out

Kampen mot drop-out, at elever avbryter skolegangen underveis, er en av de største utfordringene i skolen. Det finnes mange grunner til at elever dropper ut, og det er derfor viktig å ha et variert tilbuds- og virkemiddelapparat som treffer bredt.

Rogaland KrF vil:

 • sikre elever en rett til å kunne fortsette på samme skole i overgangen vg1/vg2, uten at dette kommer i konflikt med prinsippet om fritt skolevalg på skolene i fylket.
 • ha fokus på rådgivningstjenesten for å redusere antall feilvalg/omvalg og at elever avslutter skolegangen før den er fullført.
 • at fylkeskommunen tar et større ansvar for å sikre en sømløs overgang mellom ungdomsskole og videregående skole.
 • opprette tverrfaglige innsatsgrupper ved skolene som i en tidlig fase fanger opp og følger tett elever som holder på å falle ut av skolegang.
 • styrke samarbeidet mellom skole, politi, barnevern, ungdomsseksjonen, barne- og ungdomspsykiatrien, oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste.
 • ha fokus på oppfølgingstjenesten (OT), slik at de som faller ut av systemet kan få hjelp, enten til å komme tilbake til en utdanningssituasjon, eller over i arbeid
 • videreutvikle karrieresentre og kvalifiseringssentre for rådgivning i alle regioner i fylket – gjerne i partnerskap med Opplæringskontorene, NAV, NHO, fagorganisasjoner og lokale attføringsbedrifter.
 • følge opp forsøksordningen med senere skolestart.

Yrkesfag og læreplasser

Rogaland trenger fagarbeidere i årene som kommer, og det er viktig å fortsette arbeidet med å øke statusen til yrkesfagene. Da er det en stor utfordring at det fortsatt er en mangel på læreplasser i fylket vårt. KrFs mål er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass.

Dette er et krevende mål som bare kan nås gjennom en langsiktig felles innsats mellom arbeidsliv og utdanningsmyndighetene, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Vi ser at mye av ansvaret ligger på den enkelte bedrift, kommune og statlig virksomhet, men vi vil jobbe for at fylkeskommunen er proaktiv og legger de riktige føringene.

KrF vil også legge til rette for at det i større grad skal være mulig å kombinere yrkesfaglig skolegang med toppidrett og musikk/dans/drama, tilsvarende tilbudet som i dag tilbys på studiespesialiserende utdanningsprogram.

Rogaland KrF vil:

 • jobbe for at alle kvalifiserte søkere får tilbud om læreplass
 • utrede et eget fylkeskommunalt lærlingtilskudd, samt jobbe med relevante myndigheter for å ytterligere heve det nasjonale tilskuddet.
 • fortsatt stille krav om lærlinger i fylkeskommunale anbudsprosesser.
 • sørge for at de videregående skolene har oppdatert kompetanse og utstyr som er tilpasset framtidens nærings- og arbeidsliv.
 • sørge for godt samarbeid mellom næringsliv og videregående opplæring og fagopplæring for å styrke regionens kompetanse innen prioriterte områder.
 • opplyse bedre om ordningen med praksisbrev, slik at elever kan velge mer arbeidspraksis og mindre teori for å øke antallet som gjennomfører videregående opplæring.

jobbe for at alle kvalifiserte søkere får tilbud om læreplass

Fleksibelt utdanningsløp

KrF ønsker et fleksibelt utdanningsløp, der det blant annet er mulig å ta fag fra høyere nivåer for å få utfordringer og oppnå raskere progresjon. KrF støtter også opp om elevutveksling til utlandet, og ønsker å legge best mulig til rette for dette.

Nettskolen i Rogaland tilbyr muligheten for å ta fag via internett. Denne fleksibiliteten ønsker KrF å støtte opp under og videreutvikle slik at de som trenger fleksibilitet for å fullføre VGS, eller ta fag som deres lokale skole ikke tilbyr, får muligheten til dette.

Skolebygg og andre satsninger

Gode skolebygg og et godt inneklima er avgjørende for trivselen og læreutbyttet, og det er et mål at alle skolene i fylket skal ha en god minstestandard. Samtidig mener KrF det er viktig å være nøkterne i ressursbruken, slik at investeringer på skolebygg ikke går på bekostning av driftsbudsjettet til skolene. 

Rogaland KrF vil:

 • videreutvikle dagens skolebygg framfor å bygge nye videregående skoler.
 • realisere nybygg i musikk, dans og drama på Skeisvang VGS i samarbeid med Haugesund kommune.
 • at alle skolebyggene i Rogaland skal tilfredsstille kravene til universell utforming.
 • ha gode skolebygg med et godt inneklima i alle skoler, slik at elevene og ansatte får gode arbeids- og læringsforhold.
 • at frivillige organisasjoner skal kunne låne skolebygg vederlagsfritt når disse ikke er i bruk.
 •  ha en offensiv etter- og videreutdanning av lærere, skoleledere og instruktører i lærebedriftene.
 • ha en mer målrettet utvikling av IKT-bruken i skolen, og benytte digitale læremidler der dette er hensiktsmessig.
 • stille krav om studentboliger i områdeplaner nær utdanningssteder.
 • jobbe for å gi flere rett til videregående opplæring, blant annet for å kvalifisere flere flyktninger for videregående opplæring.

Et ungdomsattraktivt kultur- og kollektivtilbud

Dersom vi skal være landets beste fylke å vokse opp i, er det viktig at vi legger til rette for at ungdommer kan forflytte seg på en effektiv og fleksibel måte, samt at vi legger til rette for gode kulturopplevelser i hele fylket. 

Rogaland KrF vil:

 • sikre at ungdomskortet fortsatt skal ha en lav sats, og gjøre ordningen mer fleksibel. Vi ønsker at man skal kunne bruke ungdomskortet på regiontog og ekspressbusser, samt fra fylkets geografiske grenser.
 • jobbe for en prøveordning med gratis kollektivtransport for barn og unge i helgene.
 • øke rammene for kulturtilbud til barn og unge.
 • innføre en rabattordning på kulturarrangementer for ungdom.
 • støtte ungdommens kulturmønstring.
 • arbeide for en ordning med gratis inngang på alle museer i fylket for skoleelever, samt rabattordning for studenter.

Kultur, idrett og friluftsliv

Frivillig arbeid er en av bærebjelkene våre, og er en verdi som KrF setter høyt. Rogalendinger har lang tradisjon innen frivillig arbeid, og det å bygge samfunnet nedenfra. Vi vil legge til rette for frivillige organisasjoner, at de får gode rammevilkår slik at frivillige og ideelle organisasjoner er med å ta del i fellesskapets oppgaver. KrF vil prioritere barn og unge, rusfrie tiltak og sikre muligheter for deltakelse for alle.

Rogaland har ti godt bevarte steinkirker fra Middelalderen, med Avaldsnes som Rogalands tusenårssted med Norges eldste kongesete. Kystpilegrimsleia som starter i Sokndal, gjennom gamle stier, til fyrtårn og kirker langs Jærkysten, Ryfylke og Haugalandet, må utvikles videre. Det er viktig at vår felles kristne kulturtradisjon skal gjøres kjent og holdes levende, slik at det kan være det bærende i samfunnet i vår tid og for kommende generasjoner.  

Det kristne menneskesynet legger til grunn at mennesket har mer enn materielle behov. For å skape et samfunn preget av livskvalitet, trivsel og utvikling vil KrF arbeide for at kultur, kirkeliv, idrett og frivillighet preger fylket vårt. KrF mener at disse feltene binder oss mennesker tettere sammen, og gir livet en økt mening for den enkelte.

Kultur

Kultur handler både om å forme framtida, legge til rette for livskvalitet og mening, ivareta tradisjoner og historie. Rogaland KrF er opptatt av å gjøre museer, konserter, biblioteker og andre kulturopplevelser mest mulig tilgjengelig for innbyggerne i fylket og å ivareta den kristne kulturarven vår for kommende generasjoner.

Rogaland KrF vil:

 • jobbe for økt kulturturisme, ved å sikre kulturminner og gjøre disse bedre kjent og lettere tilgjengelige for folk.
 • sikre at fylkets kulturtilbud oppleves som tilgjengelig og inkluderende for alle innbyggere.
 • støtte ungdommens kulturmønstring.
 • styrke det kristne kulturarbeidet og legge til rette for viktige samfunnsbyggende aktiviteter, i regi av de kristne organisasjonene.
 • arbeide for en sterk regional bibliotektjeneste.
 • arbeide for en ordning med gratis inngang på alle museer i fylket for skoleelever, samt rabattordning for studenter.
 • arbeide for fortsatt støtte til lokale og regionale kultur- og musikkfestivaler.
 • sikre satsing på vern og vedlikehold av kulturminner og betydningsfulle kultur- og kirkebygg.
 • ha særlig fokus på fylkets 1000-års sted, historiske Avaldsnes.

Idrett og friluftsliv

Friluftsliv og idrett er viktig for å skape fellesskap og glede, det har en positiv effekt på folkehelsen. Rogaland KrF er opptatt av å gi alle innbyggere i fylket et tilbud tilpasset deres nivå, og vi er opptatt av at barn og unge skal møte et idrettsmiljø som er trygt, inkluderende og rusfritt. Tilgang til naturen skal være for alle, med allemannsretten som er viktig verdi, med et spesielt vern av strandsonen.

Rogaland KrF vil:

 • at friluftsanlegg utformes slik at alle kan delta i tilpassede aktiviteter.
 • at turstier og gangveier skal utvikles for å bedre folkehelsen også for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • styrke rammebetingelse for friluftsrådene gjennom en bedre betalingsordning for oppgavene som blir utført på vegne av fylkeskommune, kommuner og andre.
 • føre en restriktiv politikk for motorferdsel i utmark, ut over nyttekjøring.
 • føre en restriktiv politikk for motorferdsel med vannscooter.
 • sikre allemannsretten, spesielt i strandsonen.
 • fortsette ordningen med gratis utleie av idrettsanlegg for lag og organisasjoner som driver med idrett for barn og unge.
 • fortsatt støtte realisering av det regionale motorsportanlegget KNA Raceway.

Frivillighet

Frivillig arbeid er en av de viktigste bærebjelkene i det sivile samfunnet. Hver dag bygger ulike frivillige organisasjoner og trossamfunn tillit mellom mennesker, samtidig som de motiverer til skaperkraft og omsorg. Sammen representerer det frivillige arbeidet et supplement til staten og markedet. Rogaland KrF vil arbeide for å gjøre det enklest mulig for de ulike organisasjonene å drive med sitt arbeid i fylket.

Rogaland KrF vil:

 • gi støtte til rusfrie idrett- og kulturarrangementer.
 • at arenaer der barn og unge er til stede, må være rusfrie. Større arrangement som mottar offentlig støtte skal ha attraktive rusfrie soner.
 • at søknadsprosessen med å søke om støtte til frivillig barne- og ungdomsarbeid gjøres enklere og mer rettferdig.
 • at det skapes flere arenaer der generasjoner møtes for å gjøre tjenester bedre og mer meningsfylte (f.eks. frivillig samarbeid mellom barnehager og eldresenter, lyttevennprosjekter og frivillig leksehjelp for flyktninger). 

Helse

KrF ønsker et velferdssamfunn som vektlegger livskvalitet fremfor levestandard. Folk kan ikke leve gode liv dersom de grunnleggende materielle og sosiale behovene ikke er dekket. Trygghet for at sykdom, arbeidsløshet eller alderdom ikke betyr fattigdom og sosial ekskludering, er nødvendig for å ha livskvalitet. Mennesket har imidlertid også andre behov: Fellesskap med venner, tid med familien, fysisk aktivitet, kulturelle opplevelser, religiøst liv og utdannelse er alle faktorer som gir livskvalitet og god folkehelse.

Folkehelse

God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling som fremmer disse faktorene. Rogaland KrF mener folkehelsearbeid må tas hensyn til i alle fylkeskommunens oppgaver.

Rogaland KrF vil:

 • at alle saksutredninger og beslutninger i fylkeskommunen skal ta hensyn til folkehelse.

Bidra til trygge og friske barn og unge

 • styrke det helse- og sosialfaglige tilbudet til elevene i skolen (eks. helsesøstre, fysioterapeuter, sosionomer, barnevernspedagoger).
 • arbeide for uteareal på skolene som fremmer fysisk aktivitet.
 • arbeide for universelt utformede skoler, friluftsområder og arbeidsplasser.
 • opprette treningskontakter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
 • innføre sunn mat i fylkeskommunens kantiner, arbeidsplasser og på skolene.
 • støtte rusforebyggende tiltak blant ungdom.

At flere tar helsevennlige valg 

 • opprettholde allemannsretten og bedre tilgjengelighet både i utmark og strandsone.
 • at flere arrangement i fylkeskommunens regi er alkoholfrie i tråd med målene som er utarbeidet for å være en AV-OG-TIL fylkeskommune.
 • ha en folkehelsekoordinator i fylket.

Psykisk helse må løftes frem i folkehelsearbeidet

 • prioritere ungdom sin psykiske helse.
 • styrke støtten til Amathea, som tilbyr helsetjenester og veiledning til kvinner og par som er blitt uplanlagte gravide.
 • prioritere rus- og psykiatriforebyggende tiltak blant ungdom.
 • legge til rette for ideelle tilbud innen rus og psykiatri.
 • støtte Kirkens SOS.

prioriterer ungdom sin psykiske helse

Flere aktive i befolkningen 

 • bidra til at hver kommune har kompetanse innen klinisk ernæring.
 • bidra til å bygge opp om rehabiliteringstilbudet i Dalane.
 • bidra til å etablere frisklivstilbud i kommunene med vekt på ernæring og fysisk aktivitet.
 • at TT-tjenesten er et fast antall reiser årlig til erstatning for en fast sum.
 • samarbeide med frivillige lag og organisasjoner om fokus på kosthold og fysisk aktivitet.
 • styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner gjennom å øke økonomisk støtte.
 • at funksjonshemmede får transportordninger med egenandel pr reise, lik den for kollektiv transport.

Tannhelse

Den offentlige tannhelsetjenesten som Rogaland fylkeskommune har ansvaret for er en suksess, basert på svært gode tannhelsedata for barn og unge, noe som igjen legger grunnlag for en fremtidig god tannhelse for flertallet av befolkningen. For de som grunnet sykdom, livssituasjon mm får store tannhelsemessige problemer, og som i dag ikke gis trygderefusjon, må det settes inn målrettede tiltak.

For videre utvikling av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten må det legges til grunn faglig kvalitet, pasientsikkerhet og rimelig tilgjengelighet. Dette gjelder også spesialistbehandling som gis ved kompetansesenteret i Stavanger og Haugesund tannklinikk. KrF mener at den offentlige tannhelsetjenesten må forankres samlet som et fylkeskommunalt ansvar.

Kjeveortopedi (tannregulering) er i dag den eneste spesialistbehandling der det kreves egenandel for de som er under 18 år. Dette gir en uønsket sosial profil. KrF vil at kjeveortopedi blir et fylkeskommunalt ansvar med mål om gratis behandling for barn og unge.

Det gis i dag et tilbud til personer med invalidiserende angst for tannbehandling. Her er det oppnådd svært gode resultater, med samfunnsnyttige konsekvenser langt utover det tannhelsemessige.

KrF er opptatt av at fylkestinget som folkevalgt nivå skal ha innflytelse på levering av tannhelsetjenesten, f.eks. gjennom lokalisering av tannhelseklinikker.

Rogaland KrF vil:

 • opprettholde et kvalitativt godt tannhelsetilbud i hele Rogaland.
 • arbeide for at kjeveortopedi blir gratis for de som er under 18 år.
 • gi studentrabatt for behandlinger hos Tannhelse Rogaland.
 • styrke tilbudet til personer med sterk angst for tannbehandling.
 • videreutvikle det regionale odontologiske kompetansesenteret.
 • at den offentlige tannhelsetjenesten forankres samlet i fylkeskommunen.
 • ha politisk behandling av endringer i klinikkstrukturen i tannhelsetjenesten.
 • at transportutgifter dekkes på lik linje med øvrige offentlige helsetjenester.  

Framtidsrettede transportløsninger

Rogaland er et fylke med store avstander og variert landskap og dermed avhengig av god infrastruktur. Vi er opptatt av at hele fylket skal tas i bruk. For oss er det et overordnet mål at fylkesveiene skal være trafikksikre og gi god framkommelighet for alle trafikantgrupper, og vi vil jobbe for økte årlige bevilgninger til dette.
For KrF er det er det viktig å arbeide for ulike transportalternativer tilpasset bosetting og næringsstruktur.

KrFs overordnede samferdselspolitiske mål i Rogaland er:

 • økt satsing på kollektivtransport og miljøvennlige transportløsninger.
 • å være en pådriver for videre utbygging av jernbane.
 • å legge til rette for effektiv og trygg bruk av sykkel.
 • å gi spesielt barn og unge trafikksikker ferdsel til og fra skole og fritidsaktiviteter.
 • at det er god bredbånds- og mobildekning.
 • å arbeide for Europaveiene som gode transportkorridorer med hensyn til kapasitet og reisetid.
 • at det er gode og trygge tilførselsveier for å knytte bosteder og næringsareal til stamveinettet.

økt satsing på kollektivtransport og miljøvennlige transportløsninger

Trygghet i distriktene

Rogaland KrF vil prioritere trafikksikkerhetstiltak og forbedret veistandard på de viktigste strekningene. 

Uttalelser til Nasjonal Transportplan og deltakelse i Nasjonal rassikringsgruppe har vært KrFs viktigste verktøy for å løfte fram rasutsatte områder i fylket. Dette gjelder spesielt RV13/Fjordvegen Rute 13 Rødsliane.

Rogaland KrF vil:

 • utbedre trafikkfarlige strekninger.
 • arbeide for rassikring av utsatte veistrekninger.
 • avløse ferge og båt med bro/tunell-løsninger der dette er økonomisk forsvarlig.
 • jobbe videre med løsning for ferjefritt Stavanger gjennom prosjektet Øyfast.
 • at riks- og fylkesveier uten gang- og sykkelvei utbedres med veilys og veiskuldrer med plass til gående og syklende.
 • arbeide for forbedret veistandard med gul midtstripe på de mest trafikkerte fylkesveiene samt riksveiene.
 • ta initiativ til å støtte opp om gode, lokale tiltak for et tilpassa kollektivtilbud i distriktene etter modell av ”Travel like the locals” i Suldal, ”Hent Meg” i Sauda eller 10-kroners bybussene i Egersund og Haugesund.

Byområder

Bymiljøpakken for Nord-Jæren med Bussveien som det største enkeltprosjektet, dette i tillegg til viktige E39 veiprosjekter, som E-39 Hove-Ålgård, E39 Smiene-Harestad i tillegg til Transportkorridor Vest mellom godsterminalen på Ganddal, via Sola flyplass til Risavika Havn, vil være styrende for prioriteringene for Byområdet for Nord-Jæren.

I tillegg jobbes det med nye Byvekstavtaler for mindre byområder. I Rogaland omfatter det byområdet Haugesund.

Veksten i transportbehovet i de største byområdene på Nord-Jæren og Haugesundsområdet, er en stor utfordring. Gjennom Byvekstavtalen for Nord-Jæren har regionen forpliktet seg til nullvekst i personbiltransport og med prioritering av kollektiv, sykkel og gange i tillegg til næringstransport.

Rogaland KrF mener at kollektivtilbudet må forbedres og forenkles ytterligere slik at dette velges av flere. KrF vil se på en mulig utvidelse av ordningen Hjem-Jobb-Hjem.

Rogaland KrF vil:

 • utfordre statlige myndigheter til å etablere bedre muligheter ved å gi reisende med periodebilletter gratis innfartsparkering langs Jærbanen og ved viktige hovedveiforbindelser.
 • arbeide for en byutvikling som legger til rette for gode arbeids- og bymiljø for å få mest mulig effekt av Bussveien og kollektiv infrastruktur.
 • etablere trafikkregulering for å utnytte kapasitet på veinettet optimalt.
 • gjøre Rogfast, Ryfast og dobbeltsporet på Jærbanen til Egersund til sterke transportkorridorer for regionutvidelse.
 • at ungdomskortet fortsatt skal ha en lav sats og kunne utvides til å omfatte flere aldersgrupper.
 • innføre felles kortløsning mellom alle kollektivløsninger i Rogaland inkludert jernbane.
 • gjennom fylkeskommunen sitt eierskap av Kolumbus jobbe for sømløse løsninger. Dette etableres mellom buss og Jærbanen, og vi ønsker en tilsvarende løsning mellom Kolumbus og Kystbussen(e).

Sjøveien

Behovet for ferger og hurtigbåter er stort i Rogaland og er en nødvendighet for både befolkning og næringsliv. Rogaland KrF mener at åpningstiden for fergetransporten må styrkes, slik at flere samband blir døgnåpne. Hurtigbåt er viktig for å få til en effektiv og miljøvennlig transport mellom distrikt og byområder. Rogaland KrF mener det er nødvendig med gode pendlerruter som gjør det mulig å dag-pendle mellom bosted til de store arbeidsplassene.

Ferdsel på havet har vært grunnlaget for mye av bosettingen i Norge, og transport på sjø er en veldig viktig del av både dagens og fremtidens transport og kommunikasjonsmuligheter. KrF vil flytte mer av godstransporten fra vei til sjø, da dette vil være et av de mest miljøeffektive grep vi kan gjøre innen langtransport.

Trafikksikkerhet

Trygge veier er svært viktig for opplevd livsglede. Barn og unge som transporteres til og fra skole, og voksne til og fra arbeid, har rett til å forvente trygge vilkår.

Rogaland KrF vil derfor prioritere trafikksikkerhetstiltak, med spesielt fokus på barn og unge. Trafikksikkerhet må være i fokus ved all planlegging slik at bygg/anlegg blir sett i sammenheng med mulighetene for trygg ferdsel for de mjuke trafikantene i tillegg til parkeringsforhold både for biler og sykler mm.

Rogaland KrF vil:

 • styrke satsingen på Aksjon Skolevei.
 • fortsette med arbeidet for trafikksikker kommune, hvor målet er at alle kommuner skal bli en trafikksikker kommune.
 • jobbe for bedre løsninger for gang- og sykkeltrafikken over Karmsundet.
 • styrke trafikkopplæringen i samarbeid med kommunene, Trygg Trafikk og politiet
 • at alle drosjer som får drosjeløyve skal montere alkolås.
 • få etablert en øvingstunnell/kulvert i samarbeid med Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO).  Dette for å sikre gode øvingsmuligheter og økt kompetanse på tunnellsikkerhet.
 • at veieier tar ansvar for brannberedskap i sine tuneller som er spesielt utsatte brannobjekter. 

Jernbane

Jernbane er et effektivt og miljøvennlig transportmiddel. KrF vil ha et bedre togtilbud og opprusting av jernbanenettet. En moderne jernbane vil bety svært mye for distrikts- og regionalutvikling. Potensialet for både persontransport og gods er stort. 

Rogaland KrF vil:

 • at dobbeltsporet forlenges til Egersund, og at det inngår i en langsiktig plan med høyfartsbane til Oslo. Reisetid til Oslo må ned til 3 timer.  
 • at avgangsfrekvensen mellom Bryne og Stavanger i løpet av perioden må ned til 15 minutt.
 • jobbe for å få halvtimes ruter til fra Stavanger til Egersund i rushtiden.
 • jobbe for å få flere avganger mellom Moi og Egersund
 • at krysningssporet må utvides til å kunne håndtere godstog på 600 meter, slik at vi får utnyttet Ganddal godsterminal maksimalt, og godstransport styrkes.
 • arbeide for en langsiktig skinnegående løsning til Stavanger lufthavn Sola.
 • arbeide for at Ålgårdbanen kan fornyes, og bli en raskt og effektiv kollektivløsning mellom Ålgård og Sandnes/ Forus/ Stavanger.
 • arbeide for at jernbanetraseen gjennom Drangsdalen rassikres.
 • etablere jernbanestasjon på Lura. 

Sykkel

Rogaland KrF mener at det må tilrettelegges bedre for å bruke sykkel til og fra arbeid. Det er viktig å motivere næringslivet for å tilrettelegge for syklende til/fra arbeid. Sammenhengende gang- og sykkelveier mellom boområder og arbeidsplasser er en forutsetning.

Rogaland KrF vil:

 • etablere gode samarbeidsløsninger med kommunene, Trygg Trafikk og politiet for å bidra til god sykkelopplæring.
 • at sykkelstamveien på Nord-Jæren ferdigstilles i perioden.
 • jobbe for at det skal bli gratis å ta med sykkel på buss/ tog.
 • etablere gode gang-/sykkelveier og god sykkelparkering i tilknytning til jernbane og andre kollektivknutepunkt.
 • arbeide for at rundkjøringer er bedre tilpasset for bruk av sykkel. 

Riksveier

Rogaland KrF vil at riksveiene gjennom fylket må få bedre standard, og vil i uttalelser spesielt legge vekt på: 

 • Fergefri E39. Dette er en forutsetning for en tydelig stor-regionutvidelse mellom Stavanger – Bergen, som kan bli et stor felles bo og arbeidsmarked. Dette er det eneste mulige stor-regionalternativet til Oslo området.
 • At E39 må utvikles til 4-felts motorvei fra Kristiansand i sør til Hardangerfjorden i nord, og for øvrig være møtefri helt til Bergen.
 • At E134 må legges utenom de største tettstedene for å styrke bokvalitet og trafikksikkerhet, og opprustes i kvalitet.
 • At nye tuneller over Røldal/Haukeli blir bygget for bedret miljø og regularitet for trafikken mellom øst og vest.
 • RV13 er en viktig indre stamvei i Rogaland. For Rogaland KrF er rassikring høyeste prioritet, samt utbedring av andre trafikkfarlige strekninger. Veistandarden må heves slik at det er gul midtstripe og rumlefelt på hele RV13.
 • RV42, Eigerøybro må erstattes så snart som mulig.
 • Sikre god tilknytning mellom riksvei, stamvei og havneterminaler (RV42 Eigerøy og E134 Husøy).

Veifinansiering

For å sikre nødvendige investeringer innen overskuelig fremtid, må staten bidra med en langt høyere kostnadsandel.

Rogaland KrF mener at:

 • vi må jobbe for en smartere og en mer rettferdig egenfinansiering av viktige infrastrukturprosjekt. Sammen med KrFs stortingsgruppe vil vi se på alternativer til bompenger.
 • bompenger utelukkende skal gå til bygging av infrastruktur.
 • bompengeprosjekter egner seg best for konkrete prosjekter, der sammenheng mellom hva man betaler for, og prosjekt er tydelig. KrF mener at europaveier ikke skal inngå i lokale bompengepakker.
 • bomringer egner seg best i de tettest befolkede områdene, eller hvor naturgitte forhold tilsier det.
 • det må være stor lokal enighet om innføring av bompengefinansierte prosjekter. 
 • staten skal ta garantiansvar for egne veiprosjekt eller der staten er veieier.

Mat- og energifylket Rogaland 

Regional – og næringsutvikling 

Matfylket Rogaland er et faktum. Omsetningen av jordbruksproduksjonen i Rogaland er rundt 40 prosent høyere enn i fylke nummer to.

Strategisk næringsplan for fylket vårt er viktig i dette arbeidet, og et nært samarbeid med næringslivet mener Rogaland KrF er en forutsetning for å videreutvikle regionen.

Vi har mye å være stolte av i Rogaland. Hele verdikjeden – fra fiskeri, landbruk, grossister og restauranter til matfestivaler, foredlere og forskere, klarer å kombinere kvalitet, volumproduksjon med god og stabil mattrygghet.

Rogaland KrF ønsker å videreutvikle fylket også som energiregion. Olje- og gassnæringen har vært en sentral drivkraft i Rogaland i flere tiår og har bidratt til omfattende verdiskapning, både lokalt og nasjonalt. I løpet av denne perioden har det blitt bygget opp betydelige kompetanseklynger. Rogaland KrF ønsker å støtte opp om dette i fylket vårt og bidra til en utvikling og en grønn omstilling innen næringen. 

KrF vil at fylkeskommunen skal være en næringspolitisk pådriver og legge forholdene til rette for å utvikle offensive bedrifter og næringsmiljø i hele fylket, og den strategiske næringsplanen for fylket vil KrF legge til grunn i vårt arbeid.

For at vi skal kunne se hele fylket under ett er det viktig med infrastruktur som gjør at Rogaland får et felles bo- og arbeidsmarked.

Fylkeskommunen har etter plan- og bygningsloven ansvar for å utarbeide regionalplaner og strategier for Rogaland. Regionale planer er viktige rettesnorer for en ønsket samfunnsutvikling samtidig som de medvirker til en mer styrt og forutsigbar vekst og utbygging i regionene.

For KrF er det viktig at arbeidet med regionale planer samordnes med kommunalt planarbeid. Sammen med kommunene vil KrF i Rogaland arbeide for en klimasmart by- og tettstedsutvikling.

Rogaland KrF vil:

 • gjennomgå virkemiddelapparatet for å sikre nyskaping i hele fylket. 
 • utnytte nye samferdselsforbindelser for å styrke bosetting og næringsliv i hele fylket.
 • at matmanifestet blir implementert i alle kommuner.
 • støtte olje- og gassnæringen sine fornybarsatsinger og videreutvikle fylket som energifylket.
 • styrke næringsetableringer som kan sikre hensynet til jordvernet.
 • legge opp til god infrastruktur for utslippsfri transport.
 • styrke Rogaland som et sjømatfylke.
 • utvikle et internasjonalt kontakt- og samarbeidsnett for å styrke konkurranse evnen innen næringslivet.
 • bidra til at statlige og regionale arbeidsplasser blir lagt til Rogaland.
 • støtte kommunale næringsfond.
 • arbeide for å innføre naturressursavgifter knyttet til utvinning av mineraler.
 • samarbeid med Haugaland vekst, Ryfylke IKS, Greater Stavanger og Region Stavanger for utvikling av regionen.
 • stille krav til redusert matsvinn i fylkeskommunen.

Olje – og gassnæringen

Olje- og gassnæringen har vært en sentral drivkraft i Rogaland i flere tiår og har bidratt til omfattende verdiskapning, både lokalt og nasjonalt. I løpet av denne perioden har det blitt bygget opp betydelige kompetanseklynger. Dette er også en viktig ressurs som Rogaland KrF ønsker å forvalte og videreutvikle i årene som kommer.

Derfor vil Rogaland KrF:

 • støtte opp om en fortsatt sterk olje- og gassnæring i fylket.
 • støtte opp om Rogaland som naturlig lokasjon for Equinor sitt hovedkontor.
 • satse særskilt på utdanningsfag med relevans for olje- og gassektoren.
 • legge til rette for gode utviklingsmuligheter for et bærekraftig olje- og gassmiljø.
 • aktivt støtte opp om forskning og utvikling som har som formål å redusere klima utslippene i olje- og gassnæringen.
 • legge til rette for og støtte opp om lokal satsing på miljøvennlige og fornybare energikilde.

Landbruk og fiske

Landbruket i Rogaland representerer ti prosent av landets landbruk, og bidrar sterkt til sysselsetting og verdiskaping. KrF ønsker et levedyktig og mangfoldig landbruk, spredt bosetning og aktivitet i hele fylket.

Det er nær sammenheng mellom dyrket areal og matvareproduksjon. Norge er av de landene i verden med minst dyrket areal per innbygger. KrF går inn for et strengt jordvern for å sikre fremtidige generasjoner muligheten til nasjonal matforsyning. For KrF er det et paradoks at både kulturminner, strandsoner og naturmangfold har fått økt vern gjennom forankring både i lover og forskrifter, men matjord ikke har tilsvarende vern.

Fiskerieksporten er en betydelig del av norsk eksport næring. Den må forvaltes riktig med tanke på fremtidige generasjoner.

Rogaland KrF mener at villaksen er en unik og fornybar naturressurs både for næringsvirksomhet og rekreasjon. KrF vil sikre at vi har livskraftige og rene villaks- og sjøørretstammer i Rogaland. Det er viktig med sikre oppdrettsløsninger slik at rømming av oppdrettslaks og lakselus holdes på et nivå som ikke skader villfisken.

Rogaland KrF vil jobbe for:

 • en aktiv og målrettet landbrukspolitikk med tilrettelegging for økt videreforedling.
 • tilrettelegging for videreutvikling av nisjeprodukter innen landbruket.
 • å overholde grensene for langsiktig grense for landbruk som forankres i Regionalplan Jæren.
 • bidra til at merkevaren «Matfylket Rogaland» videreutvikles.
 • øke verdiskapingen innen landbruk for å skape arbeidsplasser innen videreforedling.
 • utvikle fagbrev innen landbruk og fiske på videregående skole og fagskolenivå.
 • sikre gode rammebetingelser for fagmiljøet rundt Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling med NIBIO.
 • robuste og høstbare bestander av vill laksefisk som grunnlag for en framtidsrettet fisketurisme.
 • at fiskeoppdrett ikke skal ha bestandsreduserende effekt på vill laksefisk.
 • å stimulere til nye løsninger innen fiskeoppdrett som reduserer rømming og fare for smitte av lakselus og andre sykdomsfremmende organismer mellom oppdrettsfisk og villfisk.
 • bidra til forsvarlig bruk av verna landbruks- og naturområder.
 • sikre energitilførsel til veksthusnæringen.
 • øke industriflåten i Rogaland sin andel av kvoteregulert fiskebestand.
 • videreutvikle fiskerihavnene på Karmøy, Egersund og Sirevåg.
 • sørge for gode rammevilkår for havbruksnæringen med vekt på kvalitet.
 • bidra til økt nyplanting av skog og legge forholdene til rette for økt skogsdrift.
 • styrke samarbeidet mellom friluftsliv og reiseliv, slik at viktige naturattraksjoner blir godt tilrettelagt og fremstår som attraktive for brukerne, og uten unødig slitasje og forsøpling.

en aktiv og målrettet landbrukspolitikk med tilrettelegging for økt videreforedling

Nord-Jæren

Nord-Jæren regionen er en av landets regioner med størst vekst, og mer enn 100 000 nye innbyggere er forventet de neste 25 år. KrF mener at utbyggingen i større grad må være styrt etter et todelt mål om å skape effektive transportløsninger, samt ikke bygge ned landbruksjord. Boliger må derfor i størst mulig grad legges tettere rundt de effektive kollektivtransportmidlene som regionen nå investerer i. Dette betyr:

 • Stor fortetting langs kollektivtrassen på Nord-Jæren.
 • Langs dobbeltsporet på Jærbanen, vil være vekstområder hvor en vil unngå å bygge ned landbruksjord.
 • Som fase 2 – videre utbygging ved behov der hvor det kan legges kollektivfelter eller utvidet bussvei.
 • Sandnes Øst vil være et fremtidig utbyggingsområde, men først etter at ovenfor nevnte arealer er utnyttet/fortettet. 

Rogaland KrFs visjon er at Jærbanen, havnene, lufthavner sammen med E39 og E134 skal være effektive og gode hovedfartsårer for Rogaland, med særdeles god kapasitet.  Det gjøres ved å satse på dobbeltspor til Egersund og 4-felt motorvei for E39. KrF vil utnytte denne kapasitet, og lokalisere næringsområder tett til disse transportkorridorene.

Jæren

Matproduksjon og landbruk står sterkt på Jæren. Rogaland KrF vil arbeide for at denne delen av fylket skal fremdeles være i forkant på disse områdene gjennom: 

 • Implementering av matmanifestet.
 • Støtte innovasjon og utvikling gjennom tilrettelegging for små og mellomstore foretak.
 • Legge til rette for produksjon av sunn og kortreise mat gjennom næringsutvikling.
 • Sette tydelige jordvernmål.

Forus

KrF vil at Forus skal videreutvikles til et moderne næringsområde, med størst fokus på lettere industri og kontor. Forus området må tilrettelegges for en betydelig transformasjon, hvor det å bo i nærheten av, og på området vil bli naturlig. KrF mener potensialet er stort for en fortetting av dette området, og at det kan bygges betydelig høyere enn i dag.

Næringsområder for tyngre industri må legges slik at adkomst, jernbane og E39/E134 er kort og effektiv. 

Haugalandet

For Haugalandet er det viktig at Haugesund Lufthavn, Helganes, blir utviklet som flyplass og styrket som lavprisflyplass for utenlandsruter. 

Med åpningen av Rogfast vil reisetiden mellom Randaberg til næringsparken på Gismarvik være omtrent lik som til Forus. Haugaland Næringspark har et stort potensial for etablering av arealkrevende industri. 

Avaldsnes med Opplev Avaldsnes er en historisk og kulturell arena som må vernes, som en av Nordens viktigste vikingdestinasjoner. Kystpilegrimsleia til Trondheim viser de dype røttene kristendommen har i vårt land. KrF vil bidra til å støtte opp om gjennom å etablere et Kystpilegrimssenter på Avaldsnes. 

Ryfylke

Turistnæringen er en viktig og sentral del av Ryfylke. Også havbruk og landbruk som næring vil være viktig for denne delen av fylke. KrF vil at turistnæringen skal ha gode utviklingsforhold som ivaretar det allerede etablerte og samtidig utvikler nye områder der det er gode planer for forebygging av slitasje på naturen og forhindre forsøpling. Regional plan for sjøareal er en plan der vi som KrF ønske å jobbe videre med. Grønn energi; hydrogenproduksjon og tilrettelegging for grønne datasentre.

Nasjonal turistvei og pilgrimsvandring har gjennom flere år etablert seg i Ryfylke både med Utstein pilgrimsgård og pilgrimsvandring fra Stavanger domkirke til Røldal.

Rogaland KrF ønsker å legge til rette for grønn datalagring i Ryfylke gjennom å benytte den rike tilgangen av fornybar energi i dette området. Rogaland KrF ønsker også å sikre gode rammebetingelser for produksjon av hydrogen i Ryfylke, for på den måten å bidra til verdiskaping i denne delen av fylket.

Dalane

For at vi fremdeles skal beholde den sørlige delen av Rogaland levende og vitalt, trenger man arbeidsplasser. Egersund og Dalane er viktig områder for næringsutvikling. Videreutvikling av vindkraft industrien vil kunne bidra til dette på en bærekraftig og naturvennlig måte. Vindkraft næringen har befestet seg i området, men KrF ønsker også å se dette i sammenheng med naturvern. Rogaland KrF ønsker en økt satsing på kompetansearbeidsplasser, grønn industri og datasentre i Dalane.

KrF ønsker å bidra til videreutvikling av Dalane som en viktig landbruksregion, samt å øke satsingen på fiskerinæringen i denne delen av fylket vårt.

Dalene er både kystnært og som en port i inn til heiområdene Sirdal og Lysefjorden ønsker vi å videreutvikle turistnæringen.

Byområder

Rogaland KrF ønsker å bidra til å skape gode byliv i fylket. For at man skal skape gode byområder er det viktig med tett samarbeid mellom med næringslivet og innbyggerne. Befolkningsveksten er størst rundt byene i fylket vårt og KrF mener at veksten må skje langs kollektiv aksen. Der ønsker vi å se en blanding av bolig og næring. Byvekstavtaler er et strategisk verktøy for å stimulere til bruk av kollektive løsninger og til sykling og gange gjennom en mer miljøvennlig planpolitikk.

KrF vil se mer av 10 minutters-byen i våre byområder. Prosjektet 10 minutters-byen vektlegger dette som plangrep. Det innebærer at viktige målepunkt i hverdagen, som kollektivholdeplasser, bydels-/lokalsenter, skole, barnehage, idrettsområde osv. skal kunne nås innenfor 10 minutters gange. Snarveiene vektlegges som et grep for å styrke 10 minutters-byen i den etablerte bystrukturen. Med snarveier menes mindre gang- og sykkelveiforbindelser som gjør veien kortere til stoppesteder for kollektivtransport, bydelssentra og til mål i nærmiljøet.

Rogaland KrF vil:

 • prioritere egen bussvei og kollektivfelt-utbygging i by-regionene.
 • etablere gratis innfartsparkering langs jernbanen for de som tar toget.
 • fortette de mest urbane områdene, for å få effekt av kollektivløsninger med høy kvalitet.
 • etablere trafikkregulering for å utnytte kapasitet på veinettet optimalt i rushtiden.
 • at byområdene må utvides på en slik måte at forholdet mellom arbeidsplasser og bo-områder forenkler transportbehovet, og kollektivløsninger blir effektive.
 • gjøre Rogfast, Ryfast og dobbeltspor til Egersund til sterke transportkorridorer for regionutvidelse.
 • at barn opp til 6 år skal gratis kunne bruke kollektivtilbudet i fylket.
 • at ungdomskortet fortsatt skal ha en lav sats.
 • innføre felles kortløsning mellom alle kollektivløsninger i Rogaland inkludert jernbane.
 • at HjemJobbHjem-ordningen med kollektiv transport utvides til å gjelde hele fylket.
 • ha økt boligbygging langs hovedkollektiv-akser.
 • styrke 10 minutters-byen i planverket for byområdene.

Matfylket Rogaland som turistnæring

KrF ønsker å videreføre reiselivssatsingen basert på en god forvaltning av regionens natur- og kulturaktiviteter der turisme er en viktig inntektskilde. Innovasjon og utvikling er nøkkelbegreper for levende og aktive tettsteder. Gjennom samarbeid både med Greater Stavanger, Næringsforeningene i de ulike kommunene, Haugesund Vekst og Region Stavanger blir samarbeid næring og fylkeskommunen sentralt for en videreutvikling nettopp i vårt fylke.

Rogaland KrF vil:

 • samarbeide med vestlandsfylkene om markedsføring av Matfylket og Fjord Norge.
 • bidra til at kollektivtrafikken styrkes innen reiselivsnæringen.
 • utvikle gårdsturisme gjennom nettverk, forskning, utvikling og produksjon.
 • styrke samarbeidet med næringslivet i fylket.
 • gi økonomisk støtte til destinasjonsutvikling innen turist- og reiselivsnæringen.

Ressurs- og arealforvaltning

Rogaland er et fylke rikt på ressurser, deriblant landbruksområder, vind og vann. Det kristne forvalteransvaret forplikter oss til forsvarlig forvaltning av disse ressursene. Naturvern, utslippskutt og vern av kultur- og naturlandskap står sentralt i Rogaland KrFs energi- og miljøpolitikk. 

Rogaland KrF vil:

 • forvalte naturressursene i fylket til det beste for dagens og fremtidige generasjoner.
 • Ha en fornuftig arealplanlegging i fylket med vekt på å sikre grønt- og friområder samt vern av langsiktige grenser for landbruksjord.
 • arbeide for at matjord skal få samme beskyttelse som verneområder og strandsoner.
 • arbeide for å redusere det samlede energi- og ressursforbruket i fylket.

Fornybarfondet Nysnø er en ny statlig finansiert institusjon i fylket vårt. Denne kompetansen må vi som fylkeskommune ta i bruk og samarbeide gjennom å initiere ulike prosjekter for å få frem innovasjon og nytenkningsprosjekter

Rogaland KrF vil:

 • øke satsningen på fornybar energi, blant annet ved å satse på utbygging av småkraftverk og havvind der hvor dette er inngrepsmessig forsvarlig.
 • støtte opp om forskning og prosjekter som har som formål å gjøre det attraktivt og lønnsomt å investere i fornybar energi.
 • ha samarbeidsprosjekter med fornybarfondet Nysnø.

Å skape et grønt samfunn handler om å gjøre det enklere for innbyggerne å velge miljøvennlig. Derfor er det viktig å legge til rette for økt bruk av el-bil, bedre framkommelighet for myke trafikanter og økte investeringer i fornybar energi og lavutslippsløsninger. Et grønt samfunn handler også om vern av naturmangfold og vedlikehold av kulturlandskapet. Rogaland KrF vil fortsatt stå i front for dette perspektivet i den kommende fylkestingsperioden. Vi ønsker å både opprette et klimabudsjett og et klimaregnskap slik at det er lettere å måle effekten av de prioriteringene som blir gjort i Rogaland.

Rogaland KrF vil:

 • arbeide for at alle nye fylkeskommunale bygg skal være lav- eller plussenergibygg, og at som hovedregel skal alle nye fylkeskommunale kjøretøy skal være null-utslippskjøretøy.
 • legge tilrette for at flest mulig rutebusser i fylket går på miljøvennlig drivstoff.
 • arbeide for en kraftig utbygging av ladestasjoner for el- og oppladbare hybridbiler i fylket.
 • sikre at det i forbindelse med utsteding av nye drosjeløyver skal legges vekt på grad av utslipp og forurensning, særlig i sentrale strøk.
 • arbeide for å gjøre det mulig for biler med to eller flere passasjerer å bli prioritert i trafikken, for eksempel ved bruk av kollektivfelt.
 • utnytte naturgass til miljøvennlig industriutvikling.
 • opprette et klimabudsjett og klimareinskap.
 • videreføre Klimapartner og innføre klimamål.


Vedtatt på fylkesårsmøte i Rogaland KrF 15. og 16. februar 2019