Justis og beredskap

En av statens hovedoppgaver er å bekjempe og håndtere kriminalitet. Derfor er KrF tilhenger av et politi som har ressurser til å gjøre de oppgavene de skal på en god måte. Det er viktig at politiet har kapasitet, både til å etterforske lovbrudd som anmeldes, og til å være til stede i lokalmiljøer, så man kan rykke raskt ut når noe skjer.

Det er viktig å bekjempe kriminalitet når den oppstår, men KrF mener det er like viktig å forhindre at den oppstår i utgangspunktet. KrF er derfor veldig opptatt av det forebyggende arbeidet. Her har også politiet en rolle, og lokal tilstedeværelse og kjennskap til lokale forhold er helt avgjørende for å få til god forebygging.

Straff skal både være en reaksjon fra samfunnet på et lovbrudd og ha en allmennpreventiv virkning, men det skal også ha en rehabiliterende funksjon. Målet må alltid være at den straffedømte ikke gjenopptar kriminell virksomhet når vedkommende har sonet straffen.

Norge er på mange måter et trygt samfunn, men vi er også sårbare på ulike vis. Det stiller store krav til en god beredskap når kriser inntreffer, og at vi sørger for at samfunnet er rustet til å takle store påkjenninger hvis det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon.