Justis og beredskap

En av statens hovedoppgaver er å bekjempe og håndtere kriminalitet. Derfor er KrF tilhenger av et politi som har ressurser til å gjøre de oppgavene de skal på en god måte. Det er viktig at politiet har kapasitet, både til å etterforske lovbrudd som anmeldes, og til å være til stede i lokalmiljøer, så man kan rykke raskt ut når noe skjer.

Forebygging er det beste verktøyet i kampen mot kriminalitet. Kriminelle handlinger forebygges blant annet ved å bygge moralske barrierer mot kriminalitet, hindre rekruttering til kriminelle miljøer og avskrekking gjennom straff og andre negative konsekvenser. Tiltakene bør først og fremst rettes mot barn og unge, og deres familier. Synlig politi i lokalmiljøet har en klart forebyggende effekt. 

Samlet sett har kriminaliteten gått noe ned de siste årene, men kriminalitetsbildet er i stadig utvikling og kriminaliteten tar stadig nye former. Noen alvorlige former for kriminalitet har blitt vanligere. Kriminaliteten har blitt mer mobil, og skjer ofte både på tvers av politidistrikter og landegrenser. Digitalisering gjør både tradisjonelle og nyere former for kriminalitet mulig. 

Straff skal både være en reaksjon fra samfunnet på et lovbrudd og ha en allmennpreventiv virkning, men det skal også ha en rehabiliterende funksjon. Målet må alltid være at den straffedømte ikke gjenopptar kriminell virksomhet når vedkommende har sonet straffen.

Samfunnet har også et ansvar for å ivareta og følge opp ofre og pårørende til ofre for kriminalitet. Straffeprosessen skal bidra til rettferdighet, og ofre og pårørende skal ivaretas i straffesaksbehandlingen. 

Rettsstaten skal sikre den enkeltes krav på rettssikkerhet, rettferdighet og likhet for loven, og samfunnets behov for beskyttelse. Domstolene og kriminalomsorgen må sikre en rettferdig og effektiv straffeprosess, soning med godt innhold uten nevneverdig kø, og hjelpe innsatte til å komme tilbake til et liv uten involvering i kriminalitet.

Myndighetenes viktigste oppgave er å sikre god beredskap mot hendelser som setter liv og helse i fare, og som truer grunnleggende verdier og funksjoner i samfunnet. Vi må fortsette arbeidet med å styrke beredskapen for at Norge skal være forberedt på å håndtere kriser, alvorlige situasjoner og nye trusler lokalt og nasjonalt. Forsvars- og sikkerhetspolitikken skal bygge på avspenning, avskrekking, beroligelse, konfliktforebygging og sikkerhet og stabilitet i våre nærområder, samt arbeid for å forhindre at internasjonal terrorisme sprer seg.


KrF vil:

  • Styrke samfunnets evne til å forebygge og håndtere kriser og katastrofer.
  • Prioritere styrkingen av helseberedskapen.
  • Opprettholde et sterkt forsvar av Norge, og forsterke tilstedeværelsen i nordområdene.
  • Anerkjenne at sivilsamfunnet er en helt essensiell del av Norges samfunnssikkerhet og totalforsvar. Under kriser er frivilliges innsats uvurderlig.