Vold i nære relasjoner

Å bli utsatt for vold eller et overgrep av en person man er i nær familie eller har en tett relasjon med er noe av det verste et menneske kan oppleve. Derfor er vi helt nødt til å ta dette på største alvor og bekjempe vold i nære relasjoner så godt vi kan.

Ikke alle barn og unge opplever familien som et trygt sted. Når barn og unge lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling er det nødvendig at samfunnet griper inn for å sikre familiene støtte, og barna den riktige hjelpen og omsorgen. Barnas trygghet og sikkerhet skal alltid prioriteres.

Kvinner og menn som utsettes for vold i nære relasjoner må få tilbud om opphold på krisesenter og mulighet for ny identitet, hvis det er behov for det. Barn som opplever overgrep må tas godt vare på og bli avhørt raskt. KrF har derfor vært opptatt av å styrke Statens Barnehus som spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Vi mener også at alle politidistrikter bør ha minst en egen person som bare arbeider med familievoldssaker.

KrF vil: 

  • Styrke tidlig innsats, forebyggende tiltak og støtte til familier, slik at flest mulig kan vokse opp i sin familie og sitt nærmiljø. 
  • Legge til rette for tettere samarbeid mellom helsetjenester som helsestasjon, familietjenester, utekontakt og politi for å komme tidligere inn, og at barnet skal bli bedre ivaretatt. 
  • Styrke hjelpe- og behandlingstilbudet for barn og unge som er ofre for eller vitne til vold i nære relasjoner. 
  • Sikre en lovfestet tverrfaglig rutinemessig kartlegging av helse- og omsorgsbehov hos barn etter barnevernstjenestens omsorgsovertakelse. 
  • At alle barn i Norge fra barnehagealder av skal vite hva andre ikke har lov til å gjøre mot dem. Arbeidet med vold og overgrep må sikre at barn kan fortelle trygt, vet hva som skjer og får best mulig hjelp.
  • Styrke barns digitale rettsvern gjennom for eksempel dokumentasjonsfrie arenaer i barnehagen, lovregulering, holdningsskapende arbeid og økt kunnskap som kan forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn. 
  • Følge opp og styrke opptrappingsplanene mot vold og overgrep mot barn, og vold i nære relasjoner. Politiets kompetanse og kapasitet til forebygging og etterforskning av vold, voldtekter og seksuelle overgrep må styrkes.