Menneskehandel

Moderne slaveri er i dag blant de mest alvorlige menneskerettighetsbruddene og det er KrFs ønske å intensivere jobben med å avskaffe alle former for slaveri. Slaveri er utnytting av barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester, herunder prostitusjon, vinningskriminalitet, salg av narkotika og tigging, ved bruk av vold, trusler og andre kontrollmekanismer. Menneskehandel er grov kriminalitet, og er både et nasjonalt og internasjonalt problem. 

Menneskehandel skjer også i Norge. Når vi kjøper varer eller tjenester og vi tenker at det er for godt til å være sant – er det trolig det. Vi må få mer kunnskap om hva menneskehandel er, slik at vi ikke ufrivillig bidrar til at mennesker blir holdt som slaver, enten i Norge eller utlandet.

Få ting er en så direkte krenkelse av menneskeverdet som kjøp og salg av mennesker. Dette er vår tids slaveri, og det er flere slaver i verden i dag enn det var på 1800-tallet. Menneskehandel har gått forbi narkotika i omfang, og er nå den nest største illegale industrien i verden. En brukerdose med heroin kan du bare selge én gang, men et menneske kan selges igjen og igjen og igjen.

Det er viktig at alle relevante yrkesgrupper får kompetanse til å kunne identifisere ofre for menneskehandel. Dette må gjelde både tollere, politiet, barnevernsansatte, ansatte på asylmottak, helsepersonell og flere andre.Det er også behov for økt undervisning om vår tids slaveri i skolen. Barn og unge må få kjennskap til at slaveriet ikke er noe som ble avskaffet på 1800-tallet, og det må skapes økt bevissthet rundt hvorfor det er viktig å bekjempe utnytting og overgrep.

KrF har tatt flere store og betydningsfulle grep i kampen mot menneskehandel.

Åpenhetslov ansvarliggjør næringslivet

KrF la fram en omfattende og offensiv åpenhetslov som Stortinget vedtok i år. Loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) stiller virksomheter ansvarlig for arbeidsforhold i egne leverandørkjeder. Her er Norge nå et foregangsland, slik forpliktende lovgivning er nødvendig. 

De fleste virksomheter i Norge er opptatt av at sine produkter og tjenester produseres under gode arbeidsforhold. Likevel er det mange som mangler oversikt over forholdene i sine leverandørkjeder, som betyr at flere varer som selges i norske butikker i dag er produsert under dårlige arbeidsforhold. 

Loven skal kreve virksomhetene å arbeide aktivt med å avdekke og håndtere, stanse og forebygge negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold, og sikre allmennheten på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Med anstendige arbeidsforhold menes det ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter, helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og som gir en lønn å leve av. Det er Forbrukertilsynet som får ansvar for tilsyn og veiledning med loven.

Dette vil styrke norske virksomheters anerkjennelse i det internasjonale markedet og gjøre dem enda mer konkurransedyktige og attraktive samarbeidspartnere. Det er en stor utvikling internasjonalt på dette feltet og det er ventet at EU om kort tid også vil legge frem lovforslag med obligatoriske aktsomhetsvurderinger som bygger på de samme internasjonale prinsippene.

Bistandsprogrammet 

I Granavolden-plattformen fra 2019 vant KrF gjennom med forslaget om å trappe opp innsatsen mot moderne slaveri og samle den i et eget bistandsprogram. De første avtalene er nå inngått og det er satt av til sammen 190 millioner i perioden 2020-2023 til sivilsamfunnsaktørers innsats mot slaveri. Dette er en viktig seier som løfter moderne slaveri på dagsorden.

Selv før pandemien anslo tall fra FN at over 40 millioner mennesker levde i menneskehandel og utnyttelse i verden. Internasjonale rapporter fra  ILO og Unicef forteller om en økning i antall barn som er ofre for barnearbeid, og at det vil fortsette å øke hvis vi ikke styrker innsatsen. Bistandsprogrammet gjør at vi nå setter av enda mer penger til organisasjoner som skal bekjempe moderne slaveri og sørge for god oppfølging av ofre som blir reddet ut av det.

Søknadsprosessen har pekt ut hvilke organisasjoner som vil motta støtte fra de 190 millionene som bevilges til de organisasjonene som kan vise til best resultater. Denne støtten gir ulike prosjekter og organisasjoner til i enda større grad å hjelpe mennesker i tvangsarbeid, utnyttelse eller slaveri og jobbe opp mot selskaper for å stille krav til anstendige arbeidsforhold.

KrF vil: 

  • Kartlegge hvor mange ofre for menneskehandel det finnes i Norge, for å sørge for tilstrekkelig med ressurser og effektive tiltak.
  • Sikre at politiet har kapasitet til å etterforske og straffeforfølge bakmenn i menneskehandelsaker. Følge opp at ressursene som blir gitt faktisk blir brukt til sitt formål.
  • Ha et tett samarbeid med EU og internasjonale organisasjoner for å bekjempe grenseoverskridende kriminalitet og handel med narkotika, våpen og mennesker. 
  • Følge opp og styrke opptrappingsplanene mot vold og overgrep mot barn, og vold i nære relasjoner. Politiets kompetanse og kapasitet til forebygging og etterforskning av vold, voldtekter og seksuelle overgrep må styrkes.
  • Sørge for et helhetlig tilbud og oppfølging av ofre for menneskehandel, og gi oppholdstillatelse til personer som det er sannsynliggjort at er ofre for menneskehandel.