Politiet

Politiet gjør en svært viktig jobb i vårt samfunn med å bekjempe og oppklare kriminalitet. Derfor er det viktig at de får gode rammebetingelser for å gjøre den jobben de skal. Det gjelder både med tanke på å ansette flere politifolk og med tanke på biler, IKT-systemer og annet utstyr.

Det er viktig å oppklare lovbrudd som begås, men det beste hadde vært om ikke kriminaliteten skjedde i første omgang. Derfor er det forebyggende arbeidet veldig viktig. For KrF er det et vesentlig poeng at politiet også har en avgjørende rolle i det forebyggende arbeidet. Derfor er det nødvendig at politiet er godt kjent i lokalsamfunnet de arbeider i og at vi har det vi kaller et nærpoliti. Politiet skal ikke bare rykke raskt ut når det skjer en hendelse, men de skal også være til stede og bidra i forebygging, for eksempel i skolen.

KrF ønsker ikke generell bevæpning av politiet. I dag har man en ordning der politiet har våpen tilgjengelig i bilen som de kan hente ut hvis de kommer i en situasjon der det blir behov for det. Det mener KrF er en god ordning. Våpen skal være tilgjengelig for politifolk når de trenger det, men KrF tror at hvis politiet alltid skal bære med seg våpen, vil det kunne føre til flere farlige situasjoner fordi kriminelle i større grad også vil bevæpne seg.

Politiet har vært og er under betydelig omorganisering. KrF mener gjennomføringen av politireformen har vært nødvendig. Reformen sikrer politiets mulighet til å jobbe smartere, være tilstede på flere arenaer og besitte ulik kompetanse for å utføre samfunnsoppdraget. I tillegg gir den bedre og lik kvalitet basert på standardfunksjonene etterretning, politiråd og politikontakt, tjenestekontor, politipatruljen, operasjonssentralen og felles straffesaksinntak. Det er viktig å sikre disse funksjonene gjennom tilstrekkelig politibemanning i hele landet. 

For KrF har styrkingen av distriktet i politimeldingen og fokuset på forebyggende arbeid blant barn og ungdom vært særlig viktig. Befolkningen skal ha god tilgang til polititjenester uansett hvor de bor i landet, og politiet skal være synlig der kriminaliteten skjer. Politiet har hatt en stor vekst i antall ansatte de siste årene. I politimeldingen er målet om minst to politifolk per 1000 innbyggere innen 2020 på plass. Siden 2013 har antallet politiutdannede økt med om lag 2800 årsverk, av disse 1500 i distriktene.