Menneskeverd

Alle mennesker har samme verdi og like menneskerettigheter. All form for ufrihet og diskriminering på bakgrunn av hvem man er og hva slags egenskaper man har, er en uakseptabel krenkelse av menneskets verdighet og rettigheter. Vi må motvirke alle tendenser til å gjøre forskjell på mennesker og gradere menneskers verdi.

Alle mennesker har samme verdi og like menneskerettigheter.

Retten til liv er den mest grunnleggende av alle menneskerettigheter, og er nedfelt i grunnloven. KrF vil arbeide for en mest mulig inkluderende forståelse av retten til liv i lovverk og praktisk politikk. Den mest alvorlige formen for diskriminering er når noen nektes sin rett til liv på bakgrunn av hvem de er, og hva slags egenskaper og funksjonsevne de har. Samtidig er retten til liv en rettighet som skal realiseres i en virkelighet full av dilemmaer og interessekonflikter, der det daglig må tas vanskelige beslutninger om liv, helse og død. KrF vil ivareta rettsvernet for enkeltmennesket fra unnfangelse til naturlig død.

KrF vil:

  • Sikre likestilling, likeverd og like muligheter for alle, uavhengig av hvem man er og hva slags egenskaper man har. 
  • Arbeide for et samfunn med plass til alle, og med rom for mangfold og annerledeshet.
  • Legge til grunn en inkluderende forståelse av hvem som har menneskeverd og menneskerettigheter.