Helse og menneskeverd

KrF og kristendemokratiet mener at vi som samfunn og fellesskap skal stille opp for hverandre i sårbare faser. En slik sårbar fase er når sykdom rammer.

For KrF er det en selvfølge at alle mennesker har den samme verdien uavhengig av hvilke egenskaper de har.

KrF mener det offentlige bør ha en sterk rolle i det norske helsevesenet. Det sikrer at alle har tilgang til relevant behandling med god kvalitet uten at det er lommeboka til enkeltpersoner som avgjøre hvor god behandling du kan få. Samtidig finnes det mange ideelle aktører som utgjør et viktig supplement, for eksempel innenfor rus og psykiatri, og vi mener også at private sykehus kan spille en viktig rolle. Det sentrale for KrF er at det er pasientens behov som står i sentrum. Vi ønsker ikke et system der det blir viktigst å gjøre det som «lønner seg» økonomisk i henhold til systemet, men der de pasientene som har størst behov for behandling kan få den behandlingen med god kvalitet. KrF mener det er viktig å ha sykehus med høy kvalitet i rimelig nærhet til der folk bor.

Folkehelsearbeidet er svært viktig for KrF. Det innebærer at vi må legge til rette for et aktivt liv i hverdagen, gode muligheter for idrett og friluftsliv, gjøre det billigere å velge sunne matvarer og dyrere med usunne produkter og lignende tiltak for en styrket folkehelse.

Det finnes mange ideelle aktører som utgjør et viktig supplement, for eksempel innenfor rus og psykiatri

KrF har i mange år vært opptatt av psykisk helse. De fleste har det svært godt materielt i Norge i dag, men likevel sliter altfor mange med ulike former for psykiske lidelser. Det er derfor viktig at vi har behandlingstilbud for de som trenger det, og at ventetiden på slike går ned. En psykisk lidelse kan ofte være mer krevende å behandle enn en betennelse i en arm, men kan være minst like viktig å gripe fatt i. Forebygging av psykiske lidelser er også helt sentralt. For å styrke unges psykiske helse ønsker KrF for eksempel å forsterke skolehelsetjenesten rundt om i kommunene, slik at barn og ungdom får økt tilgang til helsesøster i skolehverdagen.

Vi som samfunn skal stille opp for dem som sliter med rusavhengighet og gi dem gode tilbud om behandling så de kan bli rusfrie. KrF vil ikke gi opp sårbare mennesker i deres håp om et liv uten rusavhengigheten. Innenfor både rus og psykiatri vet vi at det er mange ideelle institusjoner som gir solid behandling med god kvalitet. Et mangfoldig behandlingstilbud der også ideelle aktører spiller en viktig rolle er avgjørende for å få til et behandlingstilbud som er tilpasset den enkeltes behov.

Innenfor helse er det mange viktige spørsmål som vi trenger en etisk bevissthet rundt, for eksempel når det gjelder bioteknologien. Bioteknologi er viktig og kan gi oss unike muligheter til å kurere sykdom, hindre lidelse og hjelpe mennesker. Samtidig er det viktig at vi ikke ukritisk griper alle mulighetene vi får uten å tenke over hvilke konsekvenser ny teknologi gir oss. Etikken må styre teknikken og ikke omvendt!

Etikken må styre teknikken og ikke omvendt!

Medisinsk teknologi kan gi oss muligheten til å velge bort barn som følge av egenskaper ved barnet. For eksempel er det mulig å påvise Downs syndrom hos et foster, slik at foreldre kan velge å ta abort. For KrF er det en selvfølge at alle mennesker har den samme verdien uavhengig av hvilke egenskaper de har. Derfor må vi vurdere nøye de etiske konsekvensene av ny medisinsk teknologi før vi velger å ta den i bruk eller ikke. Et samfunn som begynner å utelukke noen enkeltgrupper kan raskt ende opp med å ikke ha plass til noen.

Les mer om hva vi mener om helse og menneskeverd