Sykehus

Helsetjenestene og sykehusene skal gi et trygt tilbud over hele landet. Pasientene skal settes i sentrum ved at pasientenes behov blir hørt og at de blir møtt med kunnskap, respekt og behandling av høy kvalitet. Ventetiden skal være så kort som mulig. Helsetjenestene og sykehusene skal være utadrettede og nært folk, og tilbudet må balansere behovet for nærhet og spesialisering.

Sykehus mor holder barn i hånda
Foto: Shutterstock

Vi trenger nye sykehusbygg. Flere byggeprosjekter som er under planlegging eller gjennomføring, risikerer å bli betydelig forsinket på grunn av prisveksten. KrF mener regjeringen bør sikre rask gjennomføring av disse prosjektene, slik at nye sykehus kommer pasienter og ansatte til gode. KrF mener vi må skille drift og investeringer på sykehusenes budsjetter, slik at både daglig drift og nye bygg er mulig. KrF mener Sykehusutvalgets (NOU 2023:8) forslag om lavere egenandeler mm. bør vurderes.

KrF vil:

  • Utrede alternative finansieringsmodeller for sykehusene, utover dagens rammefinansiering og innsatsstyrt finansiering (ISF), og se på hvordan forløpsfinansiering kan tas i bruk der det er hensiktsmessig
  • Skille mellom drift og investeringer i sykehusenes budsjetter, og vurdere Sykehusutvalgets (NOU 2023:8) forslag om lavere egenandel og alternative driftsmodeller for sykehusbygg
  • Sikre bedre samhandling mellom kommunene, fylkeskommunene og de helseforetakene og regionale helseforetakene de tilhører
  • Sikre et trygt sykehustilbud av høy kvalitet over hele landet, innenfor trygge og forsvarlige rammer. Sykehus som i dag har akuttberedskap og fødetilbud skal fortsatt ha det.
  • Beholde andelen innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten på 50 prosent, men rammefinansiere fødetilbudet.
  • Sikre et styrket samarbeid mellom små og store sykehus. Lokalsykehusene må tildeles oppgaver fra de større sykehusene, og det må legges til rette for hospiterings- og rotasjonsordninger.
  • Videreføre dagens styringsmodell for sykehussektoren, men styrke den demokratiske styringen gjennom å inkludere en helhetlig beskrivelse av investeringsplanene for sykehusene (herunder en gjennomgang av akuttberedskap og fødetilbud) i Nasjonal helse- og sykehusplan.
  • Sikre at de ideelle sykehusene med lokalsykehusansvar inkluderes i alle viktige prosesser i de regionale helseforetakene, på lik linje med de offentlige sykehusene.
  • Sikre de ideelle sykehusenes plass i de nye helsefelleskapene.
  • Legge bedre til rette for at barn som er på sykehus over lengre perioder har gode boforhold for seg og sin familie under oppholde(ne).

Les mer i vårt program.