Fastlege

KrF ser at Norge står overfor store utfordringer med fastlegemangel i nesten hele landet. Denne fastlegekrisen er først og fremst en pasientkrise. Vi er bekymret for de som har behov for den tryggheten fastlegen er. En fastlege som over tid kjenner deg, kjenner historien din og kan se hele bildet er viktig. Forskning viser at sannsynligheten for å dø er 25 prosent mindre enn om man har hatt den samme fastlegen i ett år eller mindre. Behovet for andre helsetjenester reduseres også for hvert år man har hatt samme fastlege.   

KrF vil styrke fastlegeordningen, fordi vi ser på den som grunnmuren i norsk helsevesen, dersom den ikke fungerer tilstrekkelig sitter befolkningen igjen med et langt dårligere helsetilbud.

Vi mener det må legges til rette for at flere som står i kø for å bli LIS1 lege kan ansettes, og KrF ønsker et økt basistilskudd for å sikre bedre arbeidsvilkår for legene.

Det er på tide med nye løsninger. Noe av løsningen kan ligge i tverrfaglige team, slik som primærhelseteamene var, og at helsepersonell og det offentlige helsevesenet må bli en mer attraktiv arbeidsgiver.

KrF vil:

  • Evaluere regjeringens innføring av pasienttilpasset basistilskudd for fastlegene
  • Sikre økt antall LIS1-stillinger i samsvar med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Yngre legers forening
  • Arbeide for tverrfaglige team i primærhelsetjenesten