Frivillighet og kultur

KrF vil ha et samfunn der vi bryr oss om og stiller opp for hverandre. Frivillige og ideelle organisasjoner er helt avgjørende for nettopp dette.

Norge er helt avhengig av de mange tusen enkeltpersonene som gjør en uvurderlig frivillig innsats for sine lokalsamfunn på mange ulike vis. Det gjelder innen idrett, kor, korps, ungdomsarbeid, integrering og inkludering og mange andre ting. Uten frivilligheten og dugnadsånd stopper Norge opp.

KrF tror at samfunnet bygges best nedenfra. Det betyr at de frivillige fellesskapene, foreningene og lagene har en stor egenverdi. De er ikke «kjekke å ha som et tillegg til staten og kommunen», men de er utrolig verdifulle i seg selv. Når folk selv velger å bruke tid på frivillig arbeid, gir de av seg selv til andre og de får også mye tilbake. Det skaper samhold, tilhørighet, engasjement og gode relasjoner mellom mennesker. Mange oppgaver har frivillige og ideelle mye bedre forutsetninger for å løse enn det offentlige virksomheter har.

Det er blitt sagt at frivillighet lever av lyst og dør under tvang. KrF mener at det offentliges rolle er å støtte frivillige lag og organisasjoner, og ikke styre dem. Det betyr at vi ikke vil gi støtte kun til de organisasjonene vi er enig i eller de vi synes gjør det viktigste arbeidet. Alle frivillige organisasjoner må behandles likt og på like vilkår. Men det offentlige har en viktig rolle i å støtte opp under frivillig virksomhet. Derfor vil vi ha bedre økonomiske ordninger for frivillige og ideelle lag og organisasjoner, fordi vi ønsker at så mange som mulig skal få muligheten til å engasjere seg i ting de er opptatt av.

KrF er også opptatt av at mennesket har flere behov enn de rent materielle og fysiske. Ett av disse behovene dekkes av kultur i ulike former. Ikke all kunst og kultur er lønnsom i markedet til enhver tid. Derfor har det offentlige også en rolle i å støtte opp under kulturlivet, både innenfor kunst, musikk, film, biblioteker, mediepolitikk og så videre. Et mangfoldig kulturtilbud er viktig fordi det gir oss opplevelser og perspektiver vi har godt av å ha med oss som mennesker.