Frivillige organisasjoner

Norge har et mangfold av frivillige organisasjoner, alt fra ulike interesseorganisasjoner, studieforbund og politiske organisasjoner. Mangfoldet av organisasjoner vitner om engasjement og det viser verdien av sosiale fellesskap.

KrF mener at dette ikke kan, og aldri skal, erstattes av staten. Frivillig organisasjoner er viktig for menneskers personlige utvikling, opplevelse av sammenheng og deltakelse i samfunnet.

KrF er opptatt av at de frivillige organisasjonene må sikres reell frihet fra statlig overstyring. Vi må bort fra regler og tvang, og at staten detaljstyrer frivillige organisasjoner. KrF mener det er ved å slippe frivilligheten fri at man motiverer til ekstra innsats og styrker disse fellesskapene. Staten skal styrke frivilligheten, men ikke styre den. KrF forslår derfor blant annet å øke statlige tilskudd til drift fremfor prosjekttilskudd for å styrke organisasjonenes frihet, og ønsker et forenklings og avbyråkratiseringsprogram for frivillig sektor.

I tillegg er det viktig for KrF å sikre de frivillige organisasjonene gode muligheter til å finansiere driften sin. Derfor foreslår vi å øke grensen for skattefradrag ved gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn, og gi frivillige organisasjoner fullstendig fritak for moms.

KrF mener at små og store fellesskap, drevet av frivillighet og dugnad, er noe av det viktigste vi har i samfunnet. Uten frivilligheten blir vi et mer egoistisk og kaldt samfunn.

Hva har KrF gjort?

 • Økt grensen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 12 000 til  20 000 kroner.
 • Økt støtten til frivillig arbeid innenfor rus og psykisk helse (blant andre Kirkens SOS) med 30 millioner.
 • Økt støtten til anti-mobbe-arbeid i regi av frivillige organisasjoner med 3,5 millioner
 • Økt grensen for når frivillige organisasjoner blir lønnsoppgavepliktige og må betale arbeidsgiveravgift.
 • Endret arveloven slik at herreløs arv skal tilfalle frivillige organisasjoner i stedet for staten.

KrF vil:

 • Understøtte frivilligheten gjennom gode, brede og ubyråkratiske finansieringsordninger. Støtte til frivillige organisasjoner skal i størst mulig grad gis som ubundne midler.
 • Fjerne «moms på dugnad», ved å omgjøre ordningen med momskompensasjon for frivillige organisasjoner til en regelstyrt ordning, med en gradvis opptrapping til 100 prosent kompensasjon i løpet av stortingsperioden.
 • Stimulere til å øke private gaver til frivilligheten, blant annet ved å øke maksgrense for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.
 • At de økonomiske rammebetingelsene for frivilligsentralene må styrkes. Frivilligsentralene utgjør ryggraden i det frivillige arbeidet i svært mange kommuner, og bør ha en koordinerende rolle i det frivillige arbeidet i kommunen.
 • At det skal legges til rette for at alle kan delta i frivillige organisasjoner, uansett bakgrunn og funksjonsevne.
 • Sikre barne- og ungdomsorganisasjonene tilgang på lokaler til å gjennomføre sine aktiviteter ved å tilrettelegge for bruk av kommunale bygg.
 • Styrke studieforbundenes mulighet til å hindre utenforskap og bidra til inkludering.