Idrett

Idretten er Norges største folkebevegelse, og det er viktig å ta vare på dette frivillige engasjementet og legge til rette for bredde og mangfold i norsk idrett.

Over 2 millioner nordmenn er medlem i mer enn 12 000 forskjellige idrettslag. Disse er svært viktige for livsglede, gode fellesopplevelser og for å fremme god folkehelse i befolkningen. Frivillighet og idrett henger tett sammen, og det er viktig at dette videreføres.

Idrettspolitikken må styrke både egenorganisert, bredde- og toppidretten. Norge har en sterk tur-kultur, og hytter, stier og ruter forvaltes ofte av frivillige. Denne tradisjonen skal vi ta vare på.

Gjennom tilskuddsordningene må idretten stimuleres til å nå et bredt lag av befolkningen. For KrF er det særlig viktig at innvandrermiljøet inkluderes i idrettsarbeidet. Idretten er en viktig arena for å spre gode holdninger. Derfor må dets anti-diskrimineringsarbeid styrke. Vi skal ha en nulltoleranse for diskriminering uansett kjønn, etnisitet, legning, funksjonsevne eller livssyn. Det er svært essensielt av idretten er åpen for alle.

Hva har KrF gjort?

 • Styrket momskompensasjonsordningen for bygging av idrettsanlegg med 48 millioner kr.
 • Startet prøveprosjekt med fritidskortet som skal gi alle barn og unge mellom 6-18 år tilgang på fritidsaktiviteter som idrett.

KrF vil:

 • Videreføre og styrke rammevilkårene til egenorganisert idrett og fysisk aktivitet samt for ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge.
 • Prioritere den frivillige, medlemsbaserte idretten, slik at man kan opprettholde og utvikle et omfattende og godt aktivitetstilbud der folk bor.
 • Arbeide for at det bygges flere gode idrettsanlegg som gir flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet, og som speiler aktivitetsprofilen i befolkningen.
 • At idretten skal være en alkoholfri sone.
 • Sikre grunnlaget for en etisk og faglig kvalifisert toppidrettssatsing, blant annet ved å styrke finansieringen av norsk toppidrett, herunder både landslagsmodellen, unge utøvere og ressurssvake idretter, sikre finansiering av et nytt nasjonalt toppidrettssenter og tilrettelegge for studier for toppidrettsutøvere.
 • Legge til rette for at Norge skal kunne påta seg internasjonale mesterskap.
 • Bevare og styrke den norske spillmodellen og gå imot at det åpnes for nye lotterier og pengespill i konkurranse med dagens spill.
 • Øke den økonomiske støtten til friluftsorganisasjonene, blant annet gjennom mer langsiktige prosjektmidler.
 • Bidra til å sikre at hytter og ruter som driftes og vedlikeholdes av frivillige friluftsorganisasjoner kan holdes i stand, og at tradisjonsrike turisthytter kan rehabiliteres.
 • Bidra til at det også etableres turisthytter i nord, for eksempel på Kvænangsfjellet og Laksefjordvidda.