Idrett

Over 2 millioner nordmenn er medlem i mer enn 12 000 forskjellige idrettslag. Disse er svært viktige for livsglede, gode fellesopplevelser og for å fremme god folkehelse i befolkningen. Frivillighet og idrett henger tett sammen, og det er viktig at dette videreføres.

Gjennom tilskuddsordningene må idretten stimuleres til å nå et bredt lag av befolkningen. For KrF er det særlig viktig at innvandrermiljøet inkluderes i idrettsarbeidet. Idretten er en viktig arena for å spre gode holdninger. Derfor må dets anti-diskrimineringsarbeid styrke. Vi skal ha en nulltoleranse for diskriminering uansett kjønn, etnisitet, legning, funksjonsevne eller livssyn. Det er svært essensielt av idretten er åpen for alle.

Det er forskjell på anleggssituasjonen i landet og etterslepet er mange steder svært stort. KrF ønsker en gjennomgang av tilskuddene for å vedlikeholde idrettsbygg på en bedre måte. Nye anlegg bør bygges i nærheten av skoler, og samarbeid mellom skole og idrettslag må være tilstede. På den måten kan disse anleggene benyttes både på dagtid og kveldstid.

Hva har KrF gjort?

  • Budsjettforliket med H-Frp-regjeringen for 2015
    • Styrket momskompensasjonsordningen for bygging av idrettsanlegg med 48 millioner kr