Fritidskortet

Altfor mange barn har ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter fordi det blir for dyrt for familien. Det vil KrF gjøre noe med!

Familiers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet

Familiers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet og oppleve mestring og inkludering. Utfordringene til familier med lav eller ingen inntekt er ulike. Resultatet er det samme: Det går utover barna.

Da KrF gikk inn i regjering fikk vi gjennomslag for å starte prøveprosjekt med et fritidskort for barn mellom 6-18 år som skal dekke dekke utgifter til organiserte fritidsaktiviteter. I dag er det om lag 92.000 barn i 24 kommuner som benytter seg av fritidskortet. Nå går KrF til valg på at alle barn i hele Norge skal få et fritidskort.

Fritidskortet skal kunne benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommuner å legge på en lokal andel i tillegg til startsummen fra staten.

KrF vil:

  • Fortsette innføringen av fritidskortet for alle barn fra 6-18 år. Målet er at den statlige
  • finansieringen av kortet skal være på 2500 kroner per bruker, samtidig som det legges opp til en «plussordning» der kommunene og private kan bidra til å øke kortets størrelse ytterligere.
  • Befeste den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge i fritidsaktivitet.
  • Sørge for at Fritidserklæringen, FNs Barnekonvensjon Art.31, blir implementert lokalt.
  • Øke tilskuddet til ordningen for fritidstilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.