Politisk program 2023–2027

Grafikk av Per-Erik Gåskjenn, Joel Ystebø og Karianne Fedøy Magnussen. Teksten "tid til det viktigste" i bakgrunnen.

Kjære velger! 

Her finner du Bergen KrFs politiske program for 2023-2027. Overskriften «Tid til det viktigste» betyr at Bergen skal være en god by å leve i hele livet, med tid til det som gir mening og lykke.  

KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter, og uttrykkes best gjennom det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

KrF vil bygge et varmt og inkluderende samfunn. Vi vil arbeide for høy kvalitet i tjenestene til innbyggerne, en trygg oppvekst for alle barn, en aldersvennlig by og et pulserende næringsliv. Bergen skal ta djerve klimavalg for både nåtid og fremtid. Denne byen har alle forutsetninger for å gå foran i arbeidet med å nå 2030-målene for en mer bærekraftig verden.

KrF løfter frimodig frem Norges og Bergens kristne arv. Den moderne og mangfoldige byen trenger fortsatt ankerfeste i trygge verdier som tåler tidens tann. KrF vil bygge et livssynsåpent samfunn. Vi vil beskytte frihetsverdier og demokratiske rettigheter som gir innbyggerne mulighet til å leve i takt med sin tro og overbevisning. 

Den gode byen bygges nedenfra. Idrettslagene, kulturaktørene, kirkene og de frivillige organisasjonene fyller dagene våre med innhold, fellesskap og mening. Vi heier på alle de gode kreftene, alle som skaper, utfordrer og våger. 

Sammen bygger vi Bergen.

Innhold

 1. Oppvekst
 2. Frivillighet
 3. Seniorer og eldre
 4. Kampen mot utenforskap
 5. Folkehelse og legetjenester
 6. Psykisk helse
 7. Personer med funksjonsnedsettelse
 8. Personer med utviklingshemming
 9. Grønn omstilling
 10. Byutvikling
 11. Mobilitet og kollektivtrafikk
 12. Innovasjon og næringsliv
 13. Tro og livssyn
 14. Liberalt demokrati

Introduksjon

KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter, og uttrykkes best gjennom det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

KrF vil bygge et varmt og inkluderende samfunn. Vi vil arbeide for høy kvalitet i tjenestene til innbyggerne, en trygg oppvekst for alle barn, en aldersvennlig by og et pulserende næringsliv. Bergen skal ta djerve klimavalg for både nåtid og fremtid. Denne byen har alle forutsetninger for å gå foran i arbeidet med å nå 2030-målene for en mer bærekraftig verden.

KrF løfter frimodig frem Norges og Bergens kristne arv. Den moderne og mangfoldige byen trenger fortsatt ankerfeste i trygge verdier som tåler tidens tann. KrF vil bygge et livssynsåpent samfunn. Vi vil beskytte frihetsverdier og demokratiske rettigheter som gir innbyggerne mulighet til å leve i takt med sin tro og overbevisning.

Den gode byen bygges nedenfra. Idrettslagene, kulturaktørene, kirkene og de frivillige organisasjonene fyller dagene våre med innhold, fellesskap og mening. Vi heier på alle de gode kreftene, alle som skaper, utfordrer og våger.

Sammen bygger vi Bergen.

Oppvekst – en by som er god for barna er god for alle

En god barndom varer livet ut. En av samfunnets viktigste oppgaver er å legge til rette for at alle barn får en trygg og god oppvekst. KrF har tillit til familien, og vil alltid kjempe for familienes valgfrihet. KrF vil sikre god barnehagedekning, en god skole og trygge fritidsaktiviteter.

KrF vil

 • vektlegge barn og unges behov i alle politiske saker der dette er relevant
 • etablere nytt tilbud til barn som opplever livskriser, som for eksempel dødsfall, samlivsbrudd eller alvorlig sykdom
 • bekjempe utenforskap blant ungdom gjennom et krafttak sammen med frivillige organisasjoner, idretten, trossamfunn og kulturlivet
 • styrke satsingen på psykisk helsehjelp til barn og unge
 • samle hele oppvekstfeltet under en byrådsavdeling for å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester

Barselomsorgen – en god start på livet

Hvert år fødes det 3200 barn i Bergen. KrF vil sikre god og trygg oppfølging for familiene i tiden før og etter fødsel, og sammen med frivilligheten legge til rette for fellesskap og møteplasser i denne unike fasen av livet.

KrF vil:

 • videreføre satsingen på tilbud om samlivskurs for alle førstegangsforeldre
 • gi tilskudd til frivillige organisasjoner som vil tilby samlivskurs
 • innføre kommunal engangsstønad på kr 10 000 for gravide uten rett til foreldrepenger
 • innføre kommunal kontantstøtte for barn opptil to år
 • sikre en tilgjengelig og godt bemannet jordmortjeneste både før og etter fødsel.
 • at helsestasjonstjenesten skal være tilgjengelig, godt bemannet og ha flerkulturellkompetanse
 • sikre gode driftsvilkår for de åpne barnehagene og styrke samarbeidet med kommunen
 • at alle gravide som har behov for det skal få tilbud om fysioterapitime i tiden etter fødsel

Barnehagen – en trygg hverdag for våre minste

En god barnehage er viktig for barnas utvikling og trygghet. KrF vil arbeide for et mangfold av barnehager, med trygge og kompetente voksne. KrF vil sikre foreldrenes frihet til å kunne velge selv hvilken type barnehage de vil sende barna sine i, uavhengig av om denne er offentlig, privat eller ideell. Barnehagene skal holde høy kvalitet og kommunen skal bidra aktivt til et godt samarbeid med byens 169 private og ideelle barnehager. KrF vil:

 • bidra til en mangfoldig barnehagesektor i Bergen med kommunale, ideelle og privatebarnehager
 • legge særlig til rette for de ideelle barnehagene, da disse bidrar til mangfold innenpedagogikk og livssyn
 • ikke innføre kvelds/nattåpne barnehager, men heller vurdere andre modeller for praktisktilrettelegging for foreldre med ubekvem arbeidstid
 • opprettholde bydelsvis barnehagedekning
 • tilby deltidsplass i de kommunale barnehagene
 • innføre ett ekstra årlig barnehageopptak, med mål om løpende opptak i løpet avbystyreperioden
 •  innføre samordnet søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO
 • prioritere vedlikehold og rehabilitering av barnehagebyggene med særlig vekt på et suntinneklima og gode uteområder
 • åpne for å vektlegge flere kriterier enn kun dekningsgrad ved søknad om etablering ellerutvidelse av private barnehagetilbud
 • redusere læringsgapet mellom gutter og jenter ved skolestart ved å innføre konseptetlekbasert læring for femåringer i barnehagene

Bergensskolen – et sted for læring og fellesskap

Bergensskolen skal gi byens barn kunnskap og grunnleggende ferdigheter, opplevelse av mestring og stimulere livslang lærelyst. På skolen skal alle føle seg trygg og mobbing skal aldri tolereres. I en digital tidsalder med et ubegrenset antall informasjonskilder skal bergensskolen utdanne barna i kritisk tenking og digital bevissthet.

KrF vil:

 • jobbe for mer lek, praktisk undervisning og uteskole i småskolen 
 • gi lærerne i bergensskolen et kompetanseløft i bruk av digitale læremidler og trygg nettbruk 
 • innføre et kurs for alle nyansatte lærere i bergensskolen, etter modell fra Vestland fylkeskommune sitt konsept Ny lærar i Vestland
 • styrke spesialundervisningen i skolen med flere spesialpedagoger, særlig på de laveste trinnene  
 • sørge for at spisepauser i skolen er fri for skjermbruk, og at skjermbruk i skolen kun benyttes i tråd med et pedagogisk opplegg 
 • videreutvikle hjertesone-prosjektet ved å sikre trygge skoleveier til alle kommunens skoler 
 • gjøre skolen fri for lekser for de minste barna
 • sikre fortsatt gratis SFO til barna på 1. trinn 
 • gi kommunal støtte til friskolenes SFO-tilbud 
 • stille seg positiv til etablering av nye friskoletilbud i Bergen 
 • styrke Team Skyfritt som leder kommunens arbeid mot mobbing 
 • styrke samarbeidet med mobbeombudet i Vestland fylkeskommune, og tydeliggjøre dets rolle som ombud for alle barnehagebarn og grunnskolebarn i Bergen 
 • ha målrettede tiltak mot mobbing av spesielt utsatte grupper som seksuelle, etniske eller religiøse minoriteter.  
 • ansette minst tolv nye psykologer i skolehelsetjenesten og på helsestasjonene 
 • jobbe for å nå Helsedirektoratets norm for antall helsesykepleiere på de ulike trinnene  
 • at bind og tamponger skal være gratis tilgjengelig på toalett og hos helsesykepleier 
 • sikre godt samarbeid mellom friskolene og kommunens skolehelsetjeneste  
 • oppdatere seksualitetsundervisningen, med mer fokus på etikk, grensesetting og relasjoner, og styrke annen undervisning som setter elevene i stand til å mestre livet, ta vare på helsen og sette grenser for seg selv og andre 
 • styrke lærernes kunnskap om kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering, slik at skolen ikke er avhengig av å benytte eksterne miljøer og interesseorganisasjoner i opplæringen 
 • at skolen ikke skal være en arena for ideologisk kamp om kjønnsforståelse, men sikre oppdatert og forskningsbasert kunnskapsformidling som bidrar til at alle elever blir møtt med respekt for sin identitet og sine grenser 
 • arbeide for et kompetanseløft om tro og troens betydning i menneskers liv for ansatte i bergensskolen og de kommunale barnehagene, for å bedre kunne møte barn og ungdom med respekt og forståelse 
 • øke andelen nynorsklitteratur på skolebibliotekene 
 • at skolegudstjenester i forbindelse med jul og markering av andre religiøse høytider skal inngå som en naturlig del av skolens aktiviteter, og sikre at skolen tilbyr et likeverdig alternativt opplegg 
 • sikre tilbud om nynorsk parallellklasse på en sentrumsskole  
 • sikre at digitale læringsverktøy er tilgjengelig på begge målformer 
 • at Bergen kommune skal arbeide for å bli pilotkommune for førskoleklasser 

Frivillighet – samfunnet bygget nedenfra

Bergens lange tradisjoner for frivillig engasjement og en stor frivillig sektor har lagt grunnlaget for at Bergen er en god by og bo i. Frivillige lag og organisasjoner fyller tilværelsen med fellesskap og mening, og gir et sted å høre til. KrF vil styrke frivilligheten gjennom rause støtteordninger og tett samarbeid med kommunen. Frivilligheten skal være fri og jobbe på egne premisser.  

KrF vil:

 • fjerne unødvendig byråkratisering av frivilligheten gjennom å forenkle søknadsprosesser, rapportering og kontakt med kommunen  
 • forenkle den kommunale søknadsportalen 
 • styrke støtteordningene til frivillig arbeid for å skape forutsigbarhet og rom for utvikling på egne premisser 
 • at kommunens tilskuddsordninger skal bygge opp under frivillige organisasjoners frihet til å drive i henhold til sitt verdigrunnlag og egenart 
 • styrke frivillighetsrådets rolle 
 • at kommunen ikke skal konkurrere med frivillige organisasjoner ved å opprette egne tiltak der det allerede eksisterer frivillig arbeid.  
 • etablere minst en ekstra ideelt drevet frivillighetssentral i løpet av perioden 
 • sikre frivillige organisasjoner tilgang på offentlige bygg på ettermiddag og kveld gjennom et prøveprosjekt med meråpne skolebygg 
 • gi frivillige organisasjoner fritak for byggesaksgebyr 

Idretten – flest mulig, lengst mulig

Idretten er en folkebevegelse som mobiliserer titusenvis av frivillige og legger til rette for fellesskap, inkludering og aktivitet for både barn og voksne. Over 100 000 bergensere er medlem i et idrettslag, og idretten betyr svært mye for mange. KrF ønsker et tett samarbeid mellom kommunen og idrettslagene, idrettsrådet og frivillige lag og organisasjoner for å legge til rette for et bredt tilbud.  

KrF vil: 

 • øke kommunens økonomiske bidrag til drift og rehabilitering av klubbeide idrettsanlegg 
 • vurdere nye modeller for hvordan private bidrag kan muliggjøre utbygging og drift av flere idrettsanlegg  
 • sikre gode driftsvilkår for idrettslagene slik at idrettsbyen Bergen kan utvikle seg videre 
 • realisere byarena på Nygårdstangen, med kapasitet til å arrangere nasjonale og internasjonale stevner 
 • legge bedre til rette for e-sport, gjerne i samarbeid med Idrettsklynge Vest  
 • at idrettsanlegg skal være tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelse 
 • opprettholde gratisprinsippet i idretten gjennom at idrettslag får benytte kommunale idrettsanlegg vederlagsfritt til aktiviteter for barn og unge 
 • innhente vedlikeholdsetterslepet på kommunale idrettsanlegg  
 • realisere idrettsbyen på Slettebakken gjennom nybygging og rehabilitering. Planlegging og gjennomføring skal gjøres i tett samarbeid med idretten og nærmiljøet 
 • oppgradere anleggene for langrenn og skiidrett på Totland, i tett samarbeid med Hordaland skikrets 
 • sikre kommunal medvirkning til å realisere ishall på Slåtthaug 
 • sikre gjennomføring av Bjørnarhallen i Arna 
 • sette av areal til å sikre tilkomst for buss til Arna Stadion via Spåkevegen 

Kulturlivet – den frie stemmen

Den frie kunst- og kultur har sterk egenverdi, med stor betydning for den enkelte og som demokratiserende og samfunnsbyggende kraft. Frivillighet og personlig engasjement er bærebjelken i et fritt, sterkt og variert kulturliv, samtidig som det profesjonelle kulturlivet med dets utøvere og infrastruktur må understøttes. KrF vil i neste periode være særlig opptatt av å sikre behovene til bibliotekene, kulturskolen og amatørkulturen.  

KrF vil:

 • legge frem ny plan for kulturskolen, og tilby gratis prøvetimer i Bergen Kulturskole til alle elever i 1. klasse 
 • sikre alle barn som ønsker det kulturskoleplass 
 • tilby gratis utlån av instrumenter i kulturskolen 
 • jobbe for universell utforming slik at kulturarrangementer også er tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse 
 • jobbe for lengre åpningstider i bydelsbibliotekene, og innføre “meråpent” der det er mulig 
 • få på plass Turbibliotek/dagsturhytte i flere bydeler  
 • jobbe for å rette opp i skjevfordelingen av nasjonale kulturmidler  
 • sikre at et tjenlig kulturhus i Fyllingsdalen blir realisert så raskt som mulig 
 • jobbe for kulturhus/bibliotek/allbrukshus i Arna gjennom områdeplanen 
 • sikre støtte til private kulturskoler, slik som for eksempel Salt kulturskole i Årstad bydel 
 • etablere nye modeller for offentlig-privat samarbeid i forbindelse med bygging av nye kulturarenaer 
 • styrke de lokale kulturkontorene i bydelene, med mulighet for lokal tildeling av tilskudd 

Noe for alle – den egenorganisert fridtiden

Gode fritidstilbud skaper inkluderende sosiale miljø og forebygger utenforskap. KrF vil aktivt legge til rette for den egenorganiserte fritiden. Bergens unike natur, med sjø og fjell, er en arena for friluftsliv og rekreasjon for titusenvis av bergensere. Tilgjengelige og tilrettelagte turområder fremmer aktivitet og folkehelse. Erfaringene fra raskt voksende bydeler viser hvor viktig det er med godt tilrettelagte fritidsarenaer i alle deler av byen. 

KrF vil:  

 • etablere FYSAK all-aktivitetshus i alle bydeler 
 • styrke frivillige organisasjoner som ønsker å legge til rette for gode møteplasser 
 • støtte Spillhuset 
 • støtte organisasjoner som tilrettelegger for bruk av naturen, eksempelvis ved å etablere og vedlikeholde turveier og friområder 
 • sikre parker og grøntområder i alle bydeler og utbyggingsområder, og tilrettelegge eksiterende parker med benker, stier og bosspann.  
 • legge til rette for frisbeegolf flere steder i kommunen 
 • styrke BUA og Tingotek slik at flere får mulighet til å låne idrett- og fritidsutstyr gratis 
 • etablere BUA i alle bydeler, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner 
 • oppruste nærmiljøanlegg, ballbinger og lekeplasser i bydelene 

Seniorer og eldre – en aktiv og verdig alderdom

KrF arbeider for en helhetlig eldre- og seniorpolitikk som ser hele mennesket og legger til rette for aktivitet, fellesskap og trygghet. Mange eldre er ved god helse og har en aktiv hverdag, men de fleste vil med tiden få behov for hjelp, tilrettelegging eller helsetjenester hjemme, i omsorgsbolig eller på sykehjem.  

KrF vil prioritere forebyggende arbeid og tidlig rådgiving og tilrettelegging som sikrer at flere kan oppleve mestring i hverdagen, og gjøre flere i stand til å klare seg selv lengre. Arbeidet for å sikre at eldre blir fortrolig med digitale verktøy er en viktig del av dette. 

Blant eldre over 80 år er mange ensomme. KrF vil arbeide målrettet for å bekjempe ensomhet og tilrettelegge for fellesskap og møter mellom generasjonene.  

KrF vil:

 • sikre at det er nok sykehjemsplasser til alle som har behov for det, gjennom å fortsette byggingen av nye sykehjem og omsorgsboliger i Bergen 
 • øke grunnbemanningen på sykehjem med 30 nye stillinger for mer kontinuitet, lavere sykefravær og best mulig pleie og omsorg 
 • sikre at alle sykehjem har frivillighetskoordinator, med god ressursfordeling mellom store og små sykehjem 
 • ha matverter på flere sykehjem, og sikre tilberedningskjøkken på alle sykehjem 
 • øke satsningen på forebygging, hverdagsmestring og rehabilitering 
 • gi god og tidlig informasjon til alle byens seniorer for å gjøre det enklere å planlegge sin egen alderdom 
 • tilrettelegge for at eldre opplever større trygghet i eget hjem gjennom videre satsing på hjemmetjenester og tilgang på gode hjelpemidler 
 • satse på velferdsteknologi og hjelpemiddel som gjør hverdagen enklere for eldre i egen bolig 
 • satse på boformer tilrettelagt for eldre i alle bydeler, som OmsorgPluss-anlegg eller bokollektiv 
 • legge til rette for boformer som bidrar til fellesskap og mulighet til å ta del i nærmiljøet 
 • at Bergen skal sertifiseres som Demensvennlig by
 • legge frem en plan for demensforebygging og pårørendeinvolvering i tett samarbeid med lokale kunnskapsmiljø, med mål om at Bergen skal bli verdensledende på demensforebygging  
 • tilby alle personer med demens fast plass på aktivitetssenter flere dager i uken, blant annet gjennom økt bruk av Inn på tunet-ordningen 
 • sørge for at pårørende til personer med demens får god og relevant veiledning og støtte 
 • sikre at pårørende med stort omsorgsansvar får tilrettelegging utover dagens omsorgslønnsordning  
 • øke tilskuddsordningen for trossamfunn og organisasjoner som arbeider for å motvirke ensomhet blant eldre 
 • etablere et lavterskeltilbud til eldre som sliter med den digitale hverdagen  
 • sikre et godt og helhetlig tjenestetilbud til personer med Huntingtons sykdom, gjerne i samarbeid med ideelle organisasjoner  
 • øke tilgangen på fagarbeidere med videreutdanning innen eldreomsorg og generelt ha et kompetanseløft i eldreomsorgen 
 • legge til rette for at legestudenter kan jobbe på sykehjem med lønn tilsvarende deres reelle kompetanse og arbeidsoppgaver 
 • arbeide for innovasjon og nye arbeidsmodeller som frigjør tid for helsepersonell til å gi best mulig omsorg 
 • kurse alle ansatte i eldreomsorgen innen åndelig omsorg, videreføre avtalen med Bjørgvin bispedømme om sykehjemsprester og inngå samarbeid med flere trossamfunn 
 • hindre ufrivillig deltid i helsesektoren 
 • opprettholde og videreutvikle privat-ideelle og diakonale organisasjoners sterke posisjon i driften av sykehjem i Bergen gjennom at minimum 40 prosent av sykehjemmene fortsatt skal drives i privat-ideell regi. Driften av nye Slettemarken sykehjem skal skje i regi av en privatideell virksomhet 
 • videreutvikle samarbeidet med ideelle institusjoner, også med tanke på drift av forsterkede avdelinger eller eget tiltak for unge demente 
 • sikre ideelle aktører en særskilt stilling gjennom skjermede anbud og langsiktige driftsavtaler. 
 • utarbeide en strategi for økt andel ideelle tjenestetilbydere innen helse og omsorgstjenestene 
 • åpne for private tjenesteleverandører innen eldreomsorgen som et supplement til det offentlige og ideelle velferdstilbudet, og med det bidra til økt mangfold, valgfrihet og innovasjon i eldreomsorgen 
 • sette av midler til kulturelle tiltak for eldre på institusjon 

Kampen mot utenforskap – en by som ser den enkelte

KrF jobber for et Bergen der alle skal ha mulighet til å leve gode liv, og der de som faller utenfor får hjelp. I arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller vil KrF være spesielt opptatt av tiltak rettet mot barn og unge som lever i fattigdom. 

KrF vil:

 • utvide målgruppen for aktivitetskortet til å gjelde alle under 18 år. 
 • rullere og forsterke handlingsplan mot fattigdom, med særlig vekt på barn og barnefamiliers situasjon 
 • gjennomføre Boligprogrammet, som sikrer kommunale utleieboliger med god kvalitet i alle bydeler 
 • i samarbeid med næringslivet tilrettelegge for leie-til-eie og andre boligsosiale ordninger, gjerne i dialog med Husbanken 
 • bekjempe utenforskap gjennom å styrke arbeidstreningen, og legge til rette for tettere samarbeid mellom NAV og ideelle organisasjoner 
 • at minst en søker med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller minoritetsbakgrunn skal kalles inn til intervju i kommunale ansettelsesprosesser 
 • arbeide for et inkluderende arbeidsliv gjennom å i større grad gjøre det mulig å kombinere statlige og/eller kommunale ytelser med arbeid 
 • videreføre og indeksjustere dagens nivå på økonomisk sosialhjelp, samt innføre fast juletillegg til alle sosialhjelpsmottakere 
 • fjerne dagens kommunale bostøtte for å bruke pengene bedre på å hjelpe folk i boligmarkedet 

Rusomsorgen – hjelp til de som trenger det mest

Målet med rusomsorgen er å hjelpe flest mulig ut av rus, samtidig skal vi ta vare på mennesker som ikke klarer å bli rusfrie. KrF vil jobbe for at alle skal få muligheten til å leve verdige liv, gjennom lavterskel helsehjelp, praktisk tilrettelegging og aktivisering. KrF vil støtte frivillige og ideelle organisasjoner som legger til rette for lavterskel hjelp og støtte til rusavhengige. KrF ønsker en ny, kommunal strategi for hvordan vi best mulig kan forebygge at unge starter med rus, strategien skal utarbeides i tett samarbeid med politiet, idretten og andre frivillige organisasjoner.  

KrF vil:

 • sikre et verdig botilbud til rusavhengige gjennom nye bemannede botilbud som erstatning for hospitsene  
 • sikre forutsigbar økonomisk støtte til en bredde av byens frivillige organisasjoner på rusfeltet 
 • arbeide for styrket ettervern 
 • sikre korte ventetider og tilgjengelig hjelp i rusomsorgen 
 • aktivt bruke avvennings- og rehabiliteringsinstitusjoner drevet av frivillige og ideelle  
 • evaluere sprøyterommet, herunder bemanning, ressursbruk og om tettere oppfølging i hjemmet vil kunne hjelpe enda flere 
 • utarbeide en kommunal strategi for å forebygge at unge starter med rus, i tett samarbeid med politiet, idretten og andre frivillige organisasjoner 
 • si nei til lokal rusreform i Bergen 
 • satse på forebyggende arbeid, gjennom frivillige organisasjoner og kommunale tjenester  
 • styrke lavterskel gatenære tilbud drevet frivillige organisasjoner 
 • styrke dialogen med pårørendeorganisasjoner innen rusfeltet 

En solidarisk alkoholpolitikk – på barn- og unges premisser

Alkohollovens formål er å i størst mulig grad begrense de samfunnsmessige og individuelle skader bruk av alkohol kan innebære. Vi vet at alkohol er det rusmiddelet som koster samfunnet mest, og at det er tydelig sammenheng mellom høyt alkoholkonsum og vold og utrygghet. KrF arbeider for en solidarisk alkoholpolitikk som tar hensyn til sårbare grupper. Bergen sentrum skal være et trygt sted å oppholde seg for alle, noe en tidligere skjenkestopp vil medvirke til. 

KrF vil:

 • gjennomføre en innstramming i skjenketiden med en halv time, fra kl. 02:30 til kl. 02:00 
 • flytte skjenkekontoret fra byrådsavdeling for næring til byrådsavdeling for helse 
 • at alle byrom og parker, både eksisterende og nye, skal ha status som alkoholfri sone 
 • at Torgallmenningen, Festplassen, Neumannsgate, Tårnplass sikres permanent status som alkoholfrie soner 
 • si nei til skjenkebevilling på idrettsarrangementer- og arenaer, herunder Brann stadion 
 • at idretten skal være en rus- og alkoholfri sone 
 • innføre ordning med senere skjenkestart på 17. mai 
 • ikke gi skjenkebevilling til utesteder som har stripping og/eller toppløsservering som en del av sitt konsept 
 • sikre alderskontroll på hjemlevering av alkohol ifm. netthandel av dagligvarer 
 • begrense arealene som kan benyttes til alkoholservering for skip i anløp til kun å gjelde bar og/eller restaurantområdet 
 • stramme inn prikksystemet slik at skjenking til mindreårige medfører umiddelbar inndragelse av skjenkebevilling  

Papirløse migranter – hjelp til de som faller mellom

Bergen skal være en varm og inkluderende by for alle. KrF vil sikre et tilfredsstillende overnattings- og sanitærtilbud for bostedsløse og tiggere i Bergen, og tilgjengelige helsetjenester også for dem. KrF ønsker derfor å videreføre støtten til Helsesenter for papirløse migranter, og KrF vil utforske hvordan kommunen og det offentlige i større grad kan ta ansvar for disse menneskenes grunnleggende rettigheter.

KrF vil:

 • sikre en permanent ordning for akuttovernatting for bostedsløse og fattige tilreisende opprettholde støtten til Helsesenter for papirløse migranter 
 • styrke de kommunale tjenestene til papirløse gjennom å utforske det lokale handlingsrommet for å gi hjelp, og utfordre Stortinget på å endre lovverket på dette området 
 • sikre papirløse tilgang til legevakten 
 • arbeide opp mot Helse Bergen for å sikre papirløse og fattige EØS-borgere som oppholder seg i Bergen, gratis hjelp fra spesialisthelsetjenesten ifm. fødsel og alvorlig sykdom 
 • ikke støtte et forbud mot tigging 

Kampen mot menneskehandel – det handler om menneskeverd

KrF vil arbeide for økt innsats mot menneskehandel med gode sosiale tjenester, informasjon til arbeidsgivere og enkeltpersoner, alarmtelefon og et nært samarbeid med politiet. KrF ønsker å styrke kompetansen til ansatte i barnevernet, på legevakten og i skolen for å hjelpe flere ofre for menneskehandel.  

KrF vil:

 • særlig styrke frivillige organisasjoners arbeid mot menneskehandel i Bergen 
 • styrke kompetansen i det offentlige hjelpeapparatet om menneskehandel  
 • etablere en enhet for menneskehandel i Bergen kommune. Det skal innhentes brukererfaringer, og enheten skal rapportere årlig til bystyret 
 • at kommunen regelmessig skal arrangere møter som samler alle aktører med en funksjon og rolle i menneskehandelsaker. Aktører fra andre kommuner i regionen skal inviteres inn 
 • at kommunen skal drive systematisk og kontinuerlig holdnings- og informasjonsarbeid om menneskehandel i samarbeid med bransjeorganisasjoner, arbeidsliv, skole, andre offentlige myndigheter, trossamfunn og frivillige organisasjoner

Integrering – den rause og inkluderende byen

Bergen skal være en trygg havn for mennesker på flukt. Bergen skal prioritere å ta imot flyktninger som ikke kan sikres nødvendig trygghet i sine nærområder. Det kan gjelde kristne og andre forfulgte religiøse minoriteter, religiøse konvertitter, personer med funksjonsnedsettelser, kvinner, barn og seksuelle minoriteter. 

Bergen skal være en god by å komme til. KrF vil styrke integreringsarbeidet. Språk er en grunnleggende del av integreringsprosessen, og må læres gjennom kurs og praksis, i jobb og på fritiden. KrF vil styrke språkopplæringen og legge til rette for arenaer der innvandrere kan praktisere språk. Her spiller frivillige organisasjoner og frivillighetssentralene en stor og viktig rolle.  

KrF vil:

 • ta imot og bosette flere flyktninger i Bergen 
 • øke støtten til frivillige organisasjoner som driver integreringsarbeid 
 • styrke barnevernets flerkulturelle kompetanse 
 • sikre god og tilrettelagt norskopplæring 
 • videreføre støtten til de åpne barnehagene 
 • styrke tjenestene til mennesker med behov for å bearbeide traumer gjennom en tilgjengelig psykisk helsetjeneste 
 • samarbeide med NAV om prosessveiledning ordning for oppstartstilskudd til gründerprosjekt i regi av flyktninger bosatt i Bergen 

Et bedre barnevern – Bergens barn er byens fremtid 

Barnevernstjenesten skal høres barnas stemme og fremme barnas beste i alle saker. Tjenesten skal hjelpe familier som trenger det, og sikre at ingen barn utsettes for omsorgssvikt eller overgrep. De ansatte i barnevernet forvalter et viktig og svært utfordrende samfunnsoppdrag, og det er et politisk ansvar å gi dem best mulig forutsetninger.  

KrF vil hjelpe flere sårbare barn og unge gjennom tidlig innsats, og rett hjelp til rett tid. Det innebærer en forsterket satsing på forebygging, i tråd med Oppvekstreformen, og tilgjengelig lavterskel hjelp, kompetanse i alvorlige situasjoner og samhandling på tvers av tjenestene. 

KrF vil:

 • sikre at sårbare barn får den hjelpen de trenger ved å gjennomføre en lokal barnevernsreform. Det innebærer rullering av planverk, tverrfaglig samarbeid og tett politisk oppfølging av tjenesten 
 • innføre tak på antall saker per saksbehandler i barnevernet 
 • følge opp den nasjonale oppvekstreformen, blant annet ved å styrke det forebyggende arbeidet 
 • styrke og videreutvikle barne- og familiehjelpen som et lavterskel hjelpetilbud til barn, unge og familier 
 • arbeide på tvers av byrådsavdelingene med en strategi for å rekruttere flere fosterhjem

Folkehelse og legetjenester – trygghet i hverdagen

Samfunnet skal stille opp når sykdom rammer. KrF vil jobbe for en kommunehelsetjeneste som er tilgjengelig og velfungerende. Kommunen må gjøre mer for å løse fastlegekrisen sammen med statlige myndigheter. KrF vil styrke folkehelsen ved å legge til rette for et aktivt liv med muligheter for idrett og friluftsliv og deltakelse i frivillige organisasjoner.  

KrF vil:

 • etablere bydelslegevakt i Arna i samarbeid med Osterøy og Samnanger 
 • styrke fastlegeordningen ved å tilby konkurransedyktig fastlønn og felles kontorløsninger  
 • styrke samarbeidet med UiB med sikte på å få flere leger inn i primærhelsetjenesten 
 • utvikle videre Kunnskapskommune Helse Omsorg Vest
 • gi flere ansatte mulighet for videre/etterutdanning gjennom arbeid 
 • sikre gode turstier, gang- og sykkelveier som øker muligheten for fysisk aktivitet  
 • støtte frivillige og ideelle organisasjoner som driver folkehelsefremmende arbeid  
 • at det tildeles flere hjemler for refusjonsordning innen fysioterapi 
 • arbeide for flere ALIS-stillinger (allmennlegespesialisering) i Bergen  

Psykisk helse – det gjelder oss alle

En god psykisk helse er viktig for menneskers livskvalitet og for mulighet til å mestre hverdag, skole og jobb. KrF vil arbeide for et løft innen psykisk helsevern, og senke terskelen for å be om hjelp. Det må jobbes forebyggende ved å hindre ensomhet og skape gode fellesskap.  

KrF vil:  

 • etablere Ung arena i alle bydeler 
 • etablere Rask psykisk helsehjelp i alle bydeler 
 • styrke skolehelsetjenesten 
 • sikre eldres psykiske helse
 • styrke behandlingstilbudet til barn og unge som sliter med angst, depresjon eller begynnende rusavhengighet. 
 • bekjempe ensomhet ved å støtte tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner 
 • styrke arbeidet mot spiseforstyrrelser, blant annet gjennom samarbeid med organisasjoner som ROS  

Personer med funksjonsnedsettelse – en by med muligheter for alle

KrF vil at Bergen skal være en inkluderende by, der alle får mulighet til å bidra og føle tilhørighet ut fra sine egne forutsetninger. Kommunen har ansvar for å legge til rette for at mennesker med ulikt funksjonsnivå kan ha gode og meningsfulle hverdager og bidra der de har mulighet. Kommunen har et spesielt ansvar for å tilrettelegge infrastruktur, byrom og arbeidsplasser for personer med funksjonsnedsettelse.  

KrF vil:  

 • etablere et karriere/informasjonssenter for personer med spesielle behov 
 • skaffe til veie flere boliger tilrettelagt for funksjonsnedsatte 
 • sikre tilbud om BPA (brukerstyrt personlig assistent), også for dem som har behov for færre enn 25 timer per uke  
 • bruke BPA som likestillings-/integreringsverktøy og forenkle søknadsprosessene for å få BPA  
 • at alle byrom skal være universelt utformet 
 • at støttekontakter fortsatt kan være oppdragstakere slik at bruker kan få best mulige tjenester  
 • opprette et felles rådgivningskontor for personer med sansetap, og øke kompetanse og kunnskap om sansetap i kommunens vurderingsteam 
 • at kommunen i ansettelsesprosesser skal prioritere personer med handikap i ansettelsesprosesser, og at kommunale arbeidsplasser skal være tilrettelagt slik at funksjonsnivå ikke blir en hindring 

Personer med utviklingshemming – alle drømmer er like mye verdt 

Alle mennesker har en ukrenkelig høy verdi uavhengig av hvordan vi ser ut og hvilke egenskaper vi har. Samfunnet vårt trenger ulikhet. Ulikhet beriker oss og gjør oss til et varmere samfunn. I stedet for å være opphengt i diagnoser, symptomer og utfordringer, trenger vi først og fremst å bli opphengt i menneskene. Alle personer med utviklingshemming skal ha et meningsfylt innhold i hverdagen, enten gjennom arbeid, dagsenterplass eller dagaktiviteter i boligen.  

KrF vil: 

 • fjerne boligkøen for personer med psykisk utviklingshemming ved å gjennomføre Boligløftet
 • kartlegge behovet for bolig fra fylte 15 år hos personer med utviklingshemming, slik at kommunen fortløpende kan tilby bolig når vedkommende trenger det 
 • revidere retningslinjene for samarbeid med personer med utviklingshemming og deres nærstående som ønsker å kjøpe egen bolig. Kommunen skal medvirke til å realisere slike prosjekt 
 • etablere treningsleiligheter. Slike boliger kan benyttes om det er akutt behov for bolig eller behov for tett oppfølging over en periode 
 • sikre høyere avlastningskapasitet for foreldre til barn med utviklingshemming 
 • legge til rette for karriereveier for personer med utviklingshemming, gjerne i samarbeid med Helt Med og andre organisasjoner
 • opprette en Jobbspesialist som prosjektstilling som skal styrke samarbeidet med NAV og Vestland Fylkeskommune, og slik skaffe flere arbeidsplasser for personer med utviklingshemming.  
 • etablere tettere samarbeid mellom dagsenter og vekstbedrifter 
 • styrke oppfølgingen av pårørende til personer med utviklingshemming 
 • utvikle mer fleksible ordninger for foresattes bruk av avlastningsdøgn 
 • etablere et nettverk for skoler uten forsterket avdeling som selv vurderer, eller i samråd med områdeleder og/eller PPT vurderer, å ha behov for å heve sin kompetanse innen oppfølging av personer med generelle lærevansker, utviklingshemming eller spesielle behov 
 • invitere Statsforvalter og NAV-stat til å inngå et formalisert samarbeid med kommunen hvor målet er å sikre gode overganger for personer med utviklingshemming fra videregående skole til arbeidslivet eller annen aktivitet  
 • vil gjøre Bergen kommune til en pådriver for at flere bedrifter og vekstbedrifter etablerer lærekandidatordninger 
 • tilby fortløpende dagtilbud til personer med utviklingshemming som ikke har andre aktivitetstilbud (som for eksempel arbeid og tilpasset aktivitet i bolig) 
 • tilby seniorkurs for eldre personer med utviklingshemming 
 • etablere flere tilrettelagte arbeidsplasser, ikke minst for kandidater som har fullført sin læretid, og unngå at det på nytt blir kø i dagsentertjenestene  
 • etablere et samarbeidsforum med representanter fra kommunens dagsentertilbud, vekstbedriftene og NAV for å få til det best egnede tilbudet til den enkelte 

Grønn omstilling – Bergen mot 2030 

I 2030 skal Bergen være et bærekraftig lavutslippssamfunn. Energien vår skal være fornybar, fjordene skal være rene, byluften skal være trygg og vi skal ta vare på byens naturmangfold. I tillegg til store overordnede grep ønsker KrF å gjøre det lett å ta miljøvennlige hverdagsvalg i Bergen. Sammen skal vi øke hastigheten på den grønne omstillingen, fremme sirkulær tankegang og fortsette å endre vaner. 

KrF vil:   

 • redusere utslippene i Bergen med 85 % innen 2030 sammenlignet med 2009
 • innføre naturavgift på nedbygging av naturområder. Inntektene fra avgiften skal avsettes til et fond med formål å tilbakeføre natur, og avgiften skal være på et nivå slik at dette på lengre sikt innebærer arealnøytralitet  
 • arbeide mot alle prosjekter og tiltak som innebærer klimagassutslipp i Bergen etter 2050 
 • videreføre nullvekstmålet, og supplere dette med et mål for trafikksikkerhet 
 • arbeide for at tungtransport og sjøtransport kan benytte lade- og fylleinfrastruktur som tilbyr hydrogen, ammoniakk og avansert biodrivstoff i Bergen kommune 
 • arbeide for solenergiproduksjon i Bergen på 65 MW og ta initiativ til en handlingsplan for dette 
 • i forbindelse med kommunale byggeprosjekt, alltid vurdere klimagassutslipp med diskonteringsrente i et livsløpsperspektiv, og videre vurdere om gjenbruk av bygningsmasse og inventar er mulig 
 • kreve utslippsfrie byggeplasser fra kommunale prosjekt innen 2025 og fra alle andre byggeprosjekt i kommunen innen 2030 
 • at nye kommunale bygg som hovedregel skal være plusshus 
 • inngå grønne leiekontrakter for alle kommunens leieforhold 
 • arbeide for at BIR skal bli leverandør av avansert biodrivstoff 
 • arbeide for karbonfangst og lagring på BIRs gjenvinningsstasjon i Rådalen 
 • Støtte bybonden og videreføre satsning på urbant landbruk 

Byutvikling – en god by å bo i  

Bergen skal i alle livets faser være en god by å bo i, og KrF er særlig opptatt av at barnefamilier skal finne boliger og boområder som gjør det attraktivt å etablere seg i Bergen. For alle aldersgrupper er det viktig med et velfungerende kollektiv- og transportsystem, gode boområder og tilgang til park- og turområder. Bybanen er hovedpulsåren i den videre utviklingen av byen, samtidig som vi sammen med innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv vil arbeide for å sikre utvikling i alle deler av byen. Bergen er en by med identitet og særpreg, noe KrF vil ivareta når byen utvikles for fremtiden.  

KrF vil: 

 • utarbeide en helhetlig byutviklingsplan for den Aldersvennlige byen som særlig fokuserer på bolig, transport, utendørsområder, deltakelse, fellesskap og tilgang på helsetjenester for de som trenger det  
 • at dialogen mellom kommune og utbyggere skal være konstruktiv og løsningsorientert
 • vektlegge folkehelse, bærekraft og ny næringsutvikling ved rulleringen av Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) 
 • gjøre Kommuneplanens arealdel (KPA) mindre rigid, og innrette den slik at den legger til rette for mindre detaljstyring og gir mer rom for skjønn og individuelle vurderinger 
 • vurdere å åpne nye områder for utbygging der det er nærhet til kollektivknutepunkt 
 • at det avsettes tilstrekkelig areal til arealkrevende næringsvirksomhet i ny KPA, slik at det blir enklere for virksomheter å etablere seg i Bergen. 
 • arbeide for en mer fleksibel parkeringsnorm som tar høyde for individuelle behov og skiller mellom sentrumsområder og andre type områder  
 • at kommunen i større grad skal benytte utbyggerbidrag som metodikk for å finansiere byrom og nødvendig infrastruktur ved utbyggingsprosjekter 
 • gjøre det enklere å få innvilget mindre endringer på private boliger. 
 • at borettslag skal kunne gjennomføre rehabilitering, modernisering og fortettingsprosjekter uten å måtte forholde seg til parkeringsnormene som gjelder for nye byggeprosjekter.  
 • sikre rask behandling av ny områdeplan for Indre Arna som gir grunnlag for tilflytting til, og utvikling av bydelen. 

Mobilitet og kollektivtrafikk – en enklere hverdag 

En videre utbygget Bybane vil gi Bergen et kollektivsystem i verdensklasse. Busstilbudet må opprettholdes og styrkes over hele byen. I Bergen skal det være attraktivt å reise kollektivt, både med tanke på tid og økonomi. Det må bli enklere å velge sykkelen uansett hvor du bor i kommunen. I tillegg trenger vi trygge gangveier, både til dagliglivets gjøremål, rekreasjon og fysisk aktivitet.  

KrF vil: 

 • bygge bybanen til Åsane i vedtatt trasè langs Bryggen 
 • arbeide for statlig finansiering og raskest mulig gjennomføring av prosjektet med forlenget Fløyfjellstunnel, et prosjekt som vil fredeliggjøre Ytre-Sandviken og er helt nødvendig for videre bygging av bybane til Åsane 
 • legge til rette for at videre bybaneutbygging fra Oasen til Spelhaugen i hovedsak kan finansieres gjennom utbyggerbidrag 
 • arbeide for et mer fleksibelt billettsystem hos Skyss, tilpasset nye reisevaner med økt bruk av hjemmekontor 
 • ferdigstille og vedta reguleringsplan for Nordhordlandstunellen så raskt det lar seg gjøre  
 • etablere pådriverselskap for Nordhordlandstunnelen for å sikre fremgang for prosjektet 
 • vedta kommunedelplan for ny vei mellom Arna og Fjøsanger (Ringvei Øst), i tett dialog med Statens vegvesen 
 • utbedre og sikre eksisterende vei mellom Vågsbotn og Arna, herunder forbikjøringsfelt, midtdelere og kryssløsninger. Av hensyn til beboere, landbruk og naturverdier skrinlegges planene om ny vei mellom Vågsbotn og Arna. 
 • samarbeide med alle relevante aktører for at K5 Arne-Stanghelle realiseres så raskt det lar seg gjøre 
 • at Bergen skal ta en mer aktiv rolle i arbeidet for fergefri E39 
 • arbeide for E134 med arm til Bergen 
 • prioritere utbedring av Grimstadveien 
 • arbeide for tilgjengelige byrom gjennom en oppdatert plan for universell utforming i Bergen 
 • følge opp Hjertesone-prosjektet, og etablere felt for levering og henting med bil der dette er nødvendig for trafikksikkerheten til barna 
 • realisere Landåsløypen i samarbeid med frivillige organisasjoner 
 • bygge et helhetlig sykkelveinett i Bergen ved å bygge sykkelvei rundt Eikåsneset, i Salhusvegen, realisere Ytre-Arna-Breistein-forbindelsen, etablere sykkelveg til Garnes og bygge sammenhengende sykkelvei gjennom sentrum og til Åsane.   
 • sikre elbilfordelene gjennom fortsatt billigere parkering og at takstene i bomringen ikke skal overstige 50 prosent av normaltakst de neste fire årene 
 • arbeide for en ny statlig finansieringsmodell for store infrastrukturprosjekter, som for eksempel bybanen og nødvendige veiprosjekt 
 • beholde og/eller utvide tilbudet om innfartsparkering der det er behov for det 
 • ha dialog med Vestland fylkeskommune for å bedre kollektivdekningen inn mot bybanestopp 

Innovasjon og næringsliv – fra Bergen til verden 

Bergen og Vestlandet står for en betydelig andel av verdiskapingen i Norge, og Bergen har en sentral rolle som pådriver og knutepunkt. På veien mot 2030 skal klimagassutslipp kuttes samtidig som vi etablere nye, bærekraftige arbeidsplasser som sikrer sysselsetting, trygghet og økonomisk vekst. Unike miljøer innen medieteknologi, fiskeri og havbruk, finans, helseteknologi og eiendom skal sammen med kompetansen fra energibransjen sikre bærekraftig omstilling og bygge fremtidens næringsliv.  

KrF vil: 

 • at kommunen skal videreutvikle samarbeidet med Bergen Næringsråd og andre næringslivsorganisasjoner 
 • gjøre Bergen til en attraktiv by for lokalisering av bedrifters hovedkontorer gjennom tett samarbeid med Bergen Næringsråd og andre næringslivsorganisasjoner 
 • satse på et regionalt havsamarbeid mellom byene på Vestlandet og videreutvikle initiativet Havbyen Bergen i samarbeid med kunnskapsmiljøene og næringslivet 
 • arbeide for at havforskningsinstituttet og fiskeridirektoratet kan videreutvikles i Bergen 
 • gjøre Bergen mer attraktiv for lokalisering av bedrifters hovedkontorer 
 • at kommunen tar en pådriverrolle for å markedsføre Bergen som arbeidssted for kompetanseintensive arbeidsplasser innen teknologi og digitalisering, blant annet gjennom å kartlegge hva som skal til for at flere velger å bli boende eller flytte til Bergen etter endt utdanning 
 • gjennomføre flyttingen av Bergen Havn fra Dokken til Ågotnes så raskt det lar seg gjøre 
 • sikre at samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i nytt bygg på Dokken realiseres 
 • gjøre Bergen til en attraktiv by for arbeidsinnvandring, blant annet gjennom lett tilgjengelig norskopplæring og en god internasjonal skole 
 • vurdere om arealer eid av kommunen kan gjøres tilgjengelig for oppstartsbedrifter og inkubatormiljøer 
 • at Bergen kommune skal være en forutsigbar partner for medieklyngen i Bergen, også gjennom økonomisk støtte 
 • gjøre Bergen til et kraftsenter for den nasjonale havvindsatsingen, og gjøre det lett for industri tilknyttet dette å etablere seg i Bergen 
 • arbeide for å sikre tilstrekkelig kraftkapasitet, både til etablerte næringsområder som Mongstad og Ågotnes og nye industriområder 
 • opprette et fond for sosial innovasjon i Bergen 
 • innføre et reparatørregister, og jobbe for momsfritak for reparasjoner 
 • anerkjenne at også landbruk er en viktig næring i Bergen, og kommunen må best mulig tilrettelegge for at eksisterende bruk kan opprettholde og utvikle sin drift 
 • satse på klimasmart jordbruk med karbonlagring i jord, bedre utnyttelse av beiteressurser, og mer lokal matproduksjon 

Offentlige anskaffelser – forbrukermakt på kommunenivå 

Bergen kommune er i kraft av sin størrelse og sine tjenester en betydelig samfunnsutvikler og innkjøper. Den posisjonen skal kommunen bruke aktivt for å fremme inkludering og bærekraft.  

KrF vil: 

 • stille krav til innovasjon, utvikling og bærekraft i kommunale anbud 
 • dele opp flere kommunale kontrakter slik at mindre, lokale aktører har mulighet til å delta i anbudsprosessen 
 • sikre økt andel lokalprodusert mat i kommunale anbud 
 • videreutvikle og styrke kommunens bruk av reserverte og inkluderende kontrakter 
 • arbeide med attføringsbedrifter og frivillige organisasjoner som Fretex og Kirkens Bymisjon for å nå målene om inkludering i arbeidslivet  
 • i handelsspørsmål av utenrikspolitisk karakter følge Norges offisielle linje  
 • ikke bruke boikott som virkemiddel i Midtøsten-spørsmålet 
 • videreutvikle retningslinje for varige arbeidsmarkedstiltak og kontrakter for varig tilrettelagte stillinger i Bergen kommune 

Besøk Bergen – inngangen til fjordene, fjellene og store opplevelser

Bergen er en svært attraktiv destinasjon for både norske og internasjonale turister. Antallet næringsdrivende som baserer virksomheten på turisme er i vekst, og reiselivet er i utvikling. Byen lykkes i stadig økende grad å utvide turistsesongen til å gjelde mer enn vår og sommer, og næringen arbeider systematisk for å fremme bærekraftige løsninger.  

KrF vil:  

 • videreutvikle Bergen som reiselivsdestinasjon 
 • sikre godt samarbeid med Visit Bergen og næringsaktørene som er tilknyttet reiselivet
 • ivareta det unike med Bergen og Vestlandet, gjennom å fremme lokalsamfunnets kultur, identitet, kulturlandskap og lokalprodusert mat 
 • vurdere å redusere dagens tak på 4 cruiseskip til havn samtidig, med inntil 8000 passasjerer 
 • innfører turistskatt for å finansiere nødvendige infrastrukturtiltak som tilrettelegger for turistene, som for eksempel skilting og flere offentlige toaletter 
 • legge til rette for bobilturisme med tjenlige bobilparkeringsplasser utenfor sentrum 

Tro og livssyn – en god by å tro i

Bergen skal være en livssynsåpen by. Det innebærer en grunnleggende respekt og anerkjennelse av menneskers tro og livssyn. Kirker, menigheter og trossamfunn er viktige samfunnsbyggere med stor betydning for mange mennesker liv. Kommunen må aktivt fremme støtte og tilrettelegging for trossamfunn, slik at Bergen også i fremtiden skal være en mangfoldig tros- og livssynsby. 

KrF vil:

 • sikre gode rammebetingelser for Bergen kirkelige fellesråd 
 • videreføre støtten til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen  
 • inkludere tro og livssynssamfunn i kommunale støtteordninger der dette er relevant 
 • verne om tros- og livssynssamfunns frihet og selvbestemmelse  
 • fremme en temaplan for den livssynsåpne byen 
 • arbeide for et kompetanseløft om tro og troens betydning i menneskers liv for offentlig ansatte og særlig i velferdstjenestene, som møter mennesker i sårbare livssituasjoner. 
 • sikre tros- og livssynssamfunn og amatørkulturen tilgang på offentlige møterom  
 • vekte trosfrihet, forsamlingsfrihet og ytringsfrihet høyt i alle relevante høringssaker 
 • ta vare på middelalderkirkene 
 • bidra til byggingen av ny nærkirke på Haukås i tett samarbeid med BKF 

Liberalt demokrati – frihetsverdier det er verdt å kjempe for 

Det bergenske lokaldemokratiet må ivaretas og videreutvikles. For KrF er det grunnleggende viktig at sentrale rettigheter som ytringsfrihet, trosfrihet, samvittighetsfrihet og personvern skal hegnes om og beskyttes i vår by. I Bergen er vi kjent for åpen og engasjert debatt, noe vi må ta vare på og foredle. En åpen og opplyst samfunnsdebatt fungerer forebyggende mot polarisering og konspirasjonsteorier. I et liberalt demokrati er det ikke bare flertallets rettigheter som respekteres, men også rettighetene til mindretallet. 

KrF vil: 

 • beholde dagens parlamentariske styringsmodell
 • videreutvikle lokaldemokratiet gjennom økt grad av innbyggerinvolvering, folkemøter og ved at alle bystyreutvalgene besøker bydelene regelmessig de neste fire årene 
 • sikre Bergens posisjon som nynorskby ved å jobbe for tiltak som styrker nynorsk i kommunen 
 • arbeide for at kommunen skal kommunisere på et klart og forståelig språk