Politisk Program

Agder KrF Program 2023-27

Her kan du lese Agder KrFs program for perioden 2023-27 (trykk på lenken):

Agder KrF program 2023-27

Her kan du lese programmet for perioden 2019-23

Program 2019 – 2023

Agder KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologien. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. Den er forankret i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Det gode samfunnet skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet. Vi vil ut fra dette søke langsiktige, gode løsninger for innbyggerne i hele Agder.

Agder Krf setter mennesket i sentrum, og vil sørge for at Agder er et fylke med plass til alle, der alle i størst mulig grad kan leve frie og selvstendige liv.

Agder KrF mener at alle mennesker har ukrenkelig verdi, og at samfunnet blir fattigere hvis det ikke gis rom for mangfold. Derfor vil Agder KrF arbeide for samfunnsmessig likestilling av alle mennesker, uavhengig av den enkeltes utgangspunkt.

Agder Krf legger FNs 17 bærekraftsmål til grunn for våre prioriteringer, og vil bidra til at Agder blir et lavutslippssamfunn med gode levekår i hele fylket. Vi vil bidra til et rikt og variert næringsliv i hele Agder slik at vi får sterke byer og distrikter.

Agder Krf vil arbeide for at fylket blir en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region innen 2030. Vi vil arbeide for at Agder fylkeskommune går aktivt inn i rollen som samfunnsutvikler, og at vi gjerne tar på oss nye regionale oppgaver.

Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter

Agder KrF vil ta hele fylket i bruk. Vi vil sikre et godt tjenestetilbud i alle deler av fylket i en god balanse mellom byer, tettsteder og distrikter. Gjennom systematisk kartlegging og prioritering av virkemidler vil vi gjøre hele Agder enda mer attraktivt og livskraftig. Krf vil ha oppmerksomheten spesielt rettet mot områder med utfordringer knyttet til levekår og folkehelse.

Agder KrF vil arbeide for:

 • beskyttelse av miljøet og for at vårt miljø blir godt for kommende generasjoner
 • at det blir en god balanse mellom kristiansandsregionen og arendalsregionen som de to største byområdene i Agder med Kristiansand som fylkeshovedstad og Arendal som senter for regionale statlige arbeidsplasser.
 • at Kristiansand styrker sin rolle som storby i nasjonal sammenheng
 • å styrke de eksisterende bysentra
 • at vi har spesielt fokus på indre Agder, østregionen og vestregionen i det nye fylket når det gjelder etablering av ny næringsvirksomhet og offentlige arbeidsplasser
 • bedre levekår i hele Agder gjennom et godt samarbeid mellom fylket, NAV, kommunene og andre aktører.
 • å få til en ordning der barn og unge får tilgang til gratis kulturtilbud. Dette sees i sammenheng med utarbeidelsen av et nasjonalt fritidskort.
 • å styrke folkehelsen. I nært samarbeid med frivillige organisasjoner, private og andre offentlige aktører vil vi spesielt prioritere tiltak som sikrer gode nærmiljø, gir barn og unge mestring og trivsel, reduserer sosiale forskjeller og bidrar til økt deltakelse i arbeidslivet.
 • at fylkeskommunen skal stimulere til og aktivt delta i samarbeidet med regionrådene i Agder
 • at kulturtilbudene i fylket kommer flest mulig til gode
 • et godt tilrettelagt kollektivtilbud med hyppige avganger og tilrettelegging for bestillingstransport
 • gode tilskuddsordninger for frivillige lag og organisasjoner
 • flere offentlige arbeidsplasser i distriktene for å bidra til bosetting og attraktivitet
 • at Agder skal være en region med god integrering av flyktninger og arbeidsinnvandrere
 • at Agder skal være en attraktiv region å etablere seg igjennom å styrke fylkets rolle som tilrettelegger for næringsliv og organisasjoner
 • å beholde og videreutvikle de tre sykehusene i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal med en god funksjonsfordeling i tråd med nasjonal sykehusplan
 • et desentralisert tannhelsetjenestetilbud
 • en restriktiv holdning til servering av alkohol ved fylkeskommunale arrangement
 • å styrke arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold
 • like muligheter for alle uansett funksjonsnivå
 • at det bygges idrettsanlegg både for den organiserte og uorganiserte idretten i samarbeid med kommuner og idretten
 • at Agder fylkeskommune skal være en aktiv støttespiller til Agder idrettskrets gjennom rammetilskudd og prosjekttilskudd som bidrar til å skape gode aktivitetstilbud til hele befolkningen

Utdanning

Agder KrF ønsker en skole der hele mennesket blir sett og gir ungdom både kunnskap, mestring og gode verdier for livet. Målet er at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller arbeidsliv. Vi ønsker en desentralisert skolestruktur med tilbud som er samfunnsaktuelle, fremtidsrettet og med høy kvalitet i alle ledd. Utdanningstilbudet må møte det regionale næringslivets behov.

Agder KrF vil arbeide for:

 • at flere elever fullfører videregående skole. Målsettingen er minst 80% gjennomføring (i løpet av 5 år) innen 2023
 • et desentralisert skoletilbud i den videregående skole
 • et inntaksreglement som ikke bare er karakterbasert
 • at flere elever fullfører læretiden og oppnår fag- og svennebrev og kommer i arbeid

støtte til etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere, som et virkemiddel til økt kvalitet i skolen

 • å styrke forsknings- og utviklingssamarbeidet mellom universitetet, høyskolene, næringslivet og offentlig sektor
 • at fylkeskommunen fortsatt satser på kombinerte videregående skoler
 • å støtte opp om de internasjonale grunnskolene i Agder
 • gode vilkår for private ideelle skoler som alternativ og supplement til den offentlige skolen
 • videreføre støtte til Den internasjonale skolen (1-10) i Kristiansand.
 • at det ved offentlig kontraktsinngåelse forutsettes at leverandører har lærlinger
 • økt antall læreplasser i privat og offentlig virksomhet
 • at alle elever som ønsker det, skal få læreplass/lærekandidatplass 
 • at fagskolen styrkes som utdanningsinstitusjon med desentraliserte tilbud
 • nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering
 • at alle de videregående skolene har tilbud om gratis skolefrokost
 • fortsatt støtte til Ungt entreprenørskap
 • styrke og bedre tilgjengeligheten til skolehelsetjenesten
 • at fylkeskommunen overtar ansvaret for skolehelsetjenesten i den videregående skolen
 • at skolen har et godt psykososialt arbeidsmiljø for elever og ansatte
 • sikre gode ordninger for oppfølging av elever som står i fare for å falle ut av utdanningsløpet
 • at elevombud, lærlingombud og mobbeombud etableres i tre fulle stillinger
 • bedre overgangsordninger mellom grunnskole og videregående opplæring for å redusere frafall
 • at samarbeidet mellom grunnskole, videregående skole og universitet styrkes

Verdiskaping og bærekraft

Agder KrF vil styrke mangfoldet av virksomheter og øke verdiskapingen. Samtidig vil vi ha et sterkt fokus på omstilling til et mer bærekraftig samfunn, både sosialt, økonomisk og miljømessig. For Krf er det viktig at verdiskapingen kommer både distrikter og byområder til gode. Prinsippene for sirkulær økonomi skal kjennetegne næringsliv og verdiskaping i Agder.

Agder KrF vil arbeide for:

 • en aktiv politikk for større grad av lokal foredling av regionens fornybare energi, blant annet ved å sikre rammebetingelser for prosessindustrien, etablering av grønne datasentre og bedre utnyttelse av spillvarme
 • økt verdiskaping og sysselsetting i den blå sektoren gjennom å legge til rette for tett samarbeid mellom næringsliv, videregående skole og sentrale kunnskapsmiljø som UiA, HI Flødevigen og NIVA. Vi vil støtte etableringen av Blått kompetansesenter sør
 • økt satsing på blå vekst ved å stimulere til utvikling av blå næringer i hele fylket og utvikling av grønne næringer som tar i bruk mer av skogressursene samt biodrivstoff og økt bruk av tre i nybygg
 • en aktiv landbrukspolitikk som tar hensyn til bruksstrukturen i fylket og sikrer matproduksjon og økt bærekraft i jordbruket
 • opprettholde og utvikle et variert landbruk, basert på lokale ressurser, med jordbruk, skogbruk, beitebruk og kulturlandskap
 • å stimulere til økt bruk av fossilfrie innsatsfaktorer
 • gjennomføring av «Klimasmart landbruk», landbrukets eget klimaarbeid
 • styrke kapitaltilgang og virkemidler for bærekraftige investeringer i jord, blant annet drenering, og driftsbygninger
 • vektlegge lokal, ren, sunn og bærekraftig mat ved offentlige innkjøp.
 • gi jordvern betydelig vekt i all arealplanlegging
 • utøve en aktiv og målrettet rovdyrforvaltning som, i tråd med rovviltforliket, prioriterer beitenæringa i Agder
 • å opprettholde en livskraftig regional og lokal fiskerinæring
 • å stimulere til samarbeid mellom kreative og teknologiorienterte næringsmiljøer.
 • å styrke forskning og innovasjon i Agder
 • å stimulere og legge til rette for gründervirksomhet, nyetableringer og økt samarbeid mellom aktører i Agder
 • å styrke fylkets regionale næringsfond og det regionale samarbeidet om næringsutvikling gjennom et faglig sterkt og godt koordinert tilbud til entreprenører, nye og etablerte bedrifter
 • etablering av nasjonalparksenter for Raet nasjonalpark på Hove i Arendal og velkomstsentre i Arendal, Grimstad og Tvedestrand
 • at Nasjonalt laksesenter i Kvåsfossen får en sentral rolle i forvaltning og formidling av kunnskap om laks og andre arter i våre vann og vassdrag
 • at fylkeskommunen setter strenge krav til miljø ved innkjøp/anbud 
 • en felles satsing på videreutvikling av et variert opplevelses- og reiselivstilbud som gjør Agder til et attraktivt turistmål
 • å styrke Arendal som konferanseby
 • å videreutvikle Kjevik og Gullknapp med tilhørende næringsområder og tilførselsvei.
 • nulltoleranse for sosial dumping i arbeidslivet
 • å styrke samarbeidet med Universitetet i Agder om region- og næringsutvikling
 • å få statlige arbeidsplasser til Agder, med spesielt fokus på den østre, vestre og indre delen av fylket
 • en offensiv bruk av Agders internasjonale samarbeidsrelasjoner og aktuelle støtteordninger for å styrke utviklingen i Agder
 • fortsatt nei til leteboring etter olje og gass i Skagerrak

Transport og kommunikasjon

Agder KrF vil sikre et godt nettverk for transport og kommunikasjon. Dette er avgjørende for mulighetene til å utvikle gode og livskraftige samfunn i alle deler av fylket. Krf vil arbeide for å bedre kvaliteten på veiene, styrke kollektivtrafikken og sikre alle områder av fylket gode digitale kommunikasjonskanaler. KrF vil bidra til å gjøre transportsektoren bærekraftig gjennom et målrettet arbeid for økt bruk av fornybare energiformer.

Agder KrF vil arbeide for:

 • 100% utslippsfri kollektivtrafikk og styrket kollektivtilbud i hele landsdelen
 • at fylkeskommunens kjøretøy skal være utslippsfrie i løpet av 2023
 • økt satsing på pendlerbusser gjennom hele Agder
 • utslippsfri drosjenæring og regional transportvirksomhet
 • lavere pris på kollektivreiser for ungdommer og studenter
 • et godt kollektivtilbud til de som må ha tilrettelagt transport
 • å gjennomføre prøveprosjekter med betydelig redusert billettpris på buss for ungdom
 • åinnføre månedskollektivkort for buss, tog og ferje med spesiell rabatt for ungdom/fulltidsstudenter i hele fylket
 • etablering av eget pendlerkort etter «Hjem-jobb-hjem-modellen»
 • å sikre en god TT- ordning
 • forlenging av krysningsspor og utvikling av stasjoner og stasjonsområder på Sørlandsbanen
 • å realisere Sør-Vestbanen
 • å starte planleggingen av en ny kystnær høyhastighetsbane mellom Oslo og Stavanger med Brokelandsheia som et viktig trafikknutepunkt
 • 4-felts E39 og E18 med gode tilførselsveier gjennom hele fylket
 • å videreutvikle Kristiansand havn som intermodalt knutepunkt med kobling mot jernbane
 • at Arendal Havn blir stamnetthavn og får en tilførselsvei fra nye
  E-18 til havna
 • et godt samarbeid mellom havnene i Agder (Lister, Mandal, Kristiansand, Arendal) for å overføre mer gods fra vei til sjø
 • gul stripe på Rv 9 fra Kristiansand til Hovden
 • fast dekke på flere fylkesveier
 • styrket vedlikehold av grusveiene og utbedring av «flaskehalser» for næringstransport
 • bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter ved lokalt tilpassede tiltak som for eksempel flere gang- og sykkelveier, bedre belysning og sikrere fotgjengeroverganger
 • å styrke barns perspektiv i samferdselsprosjekter
 • å sikre barns skoleveg ved bygging av gang- og sykkelfelt
 • å styrke trafikkopplæringen
 • at alle kommunene har trafikksikkerhetsplan og deltar i 0-visjonarbeidet.
 • at alle husstandene i Agder får tilgang til fibertilknytning eller tilsvarende
 • god mobildekning i hele fylket
 • ny fiberkabel fra Agder til Tyskland
 • en offensiv bruk av Agders grønne kraftoverskudd
 • å styrke samarbeidet mellom havnene i Agder og havner i Danmark og Europa for øvrig
 • elektrifisering av de største havnene i Agder
 • at mer gods overføres fra bil til tog og båt eller utslippsfrie kjøretøy
 • at offentlige uteområder og bygninger tilrettelegges mest mulig med universell utforming
 • fortsatt avgiftsreduksjon for utslippsfrie biler
 • fastlandsforbindelse til Hidra
 • enhetlig registrering av gamle ferdselsveier på tvers av dalførene og fylkene

Kultur

Agder KrF vil føre en kulturpolitikk som fornyer og bevarer, og som viderefører verdier og tradisjoner. Kultur gir kvalitet til livet og er en kilde til kreativitet, opplevelse og kunnskap. KrF ønsker felleskap som er åpne for mangfold og samtidig tar vare på våre kulturelle røtter og vår kristne kulturarv. Et godt samfunn har rom for hele mennesket, med det livssynet hver enkelt har. Et slikt samfunn forsøker ikke å presse religionen ut av det offentlige rom, men legger til rette for menneskers mulighet til å utøve sin tro. Et rikt kulturliv virker tiltrekkende på kreative og skapende mennesker som kan bidra til å gjøre Sørlandet til et mer spennende sted å bo og arbeide. KrF vil ha et samfunn der vi bryr oss om og stiller opp for hverandre. Et godt samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner er helt avgjørende for å lykkes med dette.

Agder KrF vil arbeide for:

 • å utarbeide en helhetlig kulturplan
 • å støtte tiltak innen kultur, idrett, kristent barne- og ungdomsarbeid og annet frivillig arbeid på̊ regionalt nivå
 • å stimulere til økt friluftsaktivitet for eksempel gjennom støtte til friluftslivsorganisasjoner og tiltak for bedre tilgjengelighet
 • å etablere et samarbeid mellom samferdsels- og friluftsmyndigheter for å fremme sykling og gange som hverdagsaktivitet
 • at større, sammenhengende naturområder ivaretas for friluftsliv gjennom regional planlegging
 • å opprettholde tilskuddet til Kilden i Kristiansand og kulturhuset i Arendal
 • å gi støtte til innholdsproduksjon ved regionale kulturhus
 • fortsatt støtte til festivaler og arrangementer som har en regional og nasjonal posisjon.
 • fortsatt styrking og utvikling av museene i fylket
 • at det blir etablert et nettverk av industrihistoriske museer i Agder.
 • styrke arbeidet for å bevare kystkulturen og få uthavnene inn på UNESCOs verdensarvliste
 • at immateriell kulturarv i Setesdal kommer inn på UNESCOs verdensarvliste
 • å etablere et informasjonssenter for uthavnene i Brekkestø
 • å fortsatt være pådriver for utvikling av Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter og Sørlandets Hoppsenter som regionalt anlegg
 • å videreutvikle «Den kulturelle skolesekken» og «Den kulturelle spaserstokken»
 • å sikre videreføring av vederlagsfri leie av fylkeskommunale bygg til barne- og ungdomsorganisasjoner
 • at det lokale og regionale musikklivets behov vektlegges ved ombygging/nybygg for kulturaktiviteter
 • økt satsing på prosjekter knyttet til «kultur og næring» ved etablering av nettverksarenaer og støtte til relevante prosjekter
 • å støtte «Ung kultur møtes» (UKM)
 • å sikre ungdom under 20 år gratis adgang på offentlige museer, utstillinger etc. ved fylkeskommunale tilskudd
 • at de eldres kunnskaper, kompetanse og tradisjoner blir verdsatt og gjøres tilgjengelig for yngre generasjoner i skolen og på andre arenaer, bl.a. gjennom prosjektet ” Lyttevenn”
 • å sikre registrerte kulturminner, og gjøre disse bedre kjent og lettere tilgjengelig
 • å stimulere til økt kunstnerisk aktivitet og opprettholde utdeling av stipend til utøvende kunstnere
 • økte rammer til formidling slik at museene kan ivareta sitt samfunnsoppdrag på en bedre måte
 • å sikre gode bibliotektilbud i alle  kommuner i Agder.
 • bedre skilting av kulturminner
 • å være en god eiendomsforvalter av kulturhistoriske bygninger, som fylkeskommunen og museene disponerer 
 • økt samarbeid mellom offentlig og privat kulturliv
 • å legge til rette for at flere eldre i større grad får ta del i kulturelle opplevelser
 • å bidra til teknologisk kompetanseheving for eldre
 • å støtte organisasjoner som Amathea, Kirkens SOS, Blå Kors, Senter mot seksuelle overgrep (SMSO)
 • Gi støtte til Skjærgårds Music and Mission festival.

Vedlegg til programmet:

Agder Krf har følgende 10 hovedfokusområder som utdypes ytterligere i programmet for perioden 2019-2023.

 1. Agder KrF vil sikre et godt tjenestetilbud i alle deler av fylket i en god balanse mellom byer, tettsteder og distrikter.
 2. Agder Krf vil prioritere tiltak som bidrar til å bedre levekår og folkehelsen i hele fylket.
 3. Agder KrF vil arbeide målrettet for at alle elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring
 4. Agder KrF vil gjøre Agder attraktiv for næringslivet, styrke mangfoldet av virksomheter, øke verdiskapningen og ha et spesielt fokus på nye vekstområder.
 5. Agder Krf vil føre en aktiv landbruks- og fiskeripolitikk som sikrer matproduksjon og gir økt bærekraft i primærnæringene.
 6. Agder Krf vil ha et sterkt fokus på innovasjon og omstilling til et mer bærekraftig samfunn, både sosialt, økonomisk og miljømessig.
 7. Agder KrF vil sikre hele befolkningen et godt nettverk for transport og kommunikasjon.
 8. Agder Krf vil styrke kollektivtransporten og bidra til å gjøre transportsektoren bærekraftig gjennom et målrettet arbeid for økt bruk av fornybare energiformer.
 9. Agder KrF vil føre en kulturpolitikk som stimulerer til kunstnerisk aktivitet, fornyer og bevarer.
 10. Agder Krf vil styrke frivilligheten og stimulere til økt sosialt engasjement.