Ny tros- og livssynslov

KrF har sørget for en ny tros- og livssynslov! KrF vil sikre trosstøtten og prinsippet om likebehandling. Gjennom denne loven videreføres en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk med gode finansieringsordninger som ivaretar både Den norske kirke og likebehandler alle tros- og livssynsamfunn. Også mindre trossamfunn med minst 50 medlemmer skal ha rett på tilskudd.

Om den nye tros- og livssynsloven som trådte i kraft i 2021:

  • Vi vil ha et samfunn der ulike tros- og livssynstradisjoner fritt kan komme til uttrykk; et livssynsåpent samfunn der tro og livssyn har en naturlig plass. Derfor har vi i ny lov foreslått en finansieringsløsning som legger til rette for dette.
  • I et liberalt demokrati skal trossamfunnene i utgangspunktet få drive sin religiøse virksomhet fritt – uten innblanding fra myndighetenes side. Tros og livssynssamfunn skal på samme måte som alle andre forholde seg til norsk lov. Ut over dette må det være en høy terskel for at myndighetene skal gripe inn og regulere det indre livet i trossamfunn.
  • Samtidig ønsker vi mer åpenhet. Derfor foreslår vi i ny lov at samfunnene skal rapportere noe mer enn i dag, og at det også gis mulighet for at det kan bes om rapportering om særskilte forhold. I årsrapporten skal det blant annet gjøres rede for forhold vedrørende likestilling og ikke-diskriminering.
  • Vi har mer enn 850 tros- og livssynssamfunn i Norge. Dette er det et politisk ønske om å støtte opp under. Det handler om å verdsette mangfoldet.
  • Bevisstgjøring og dialog er bedre enn å stille lovkrav som kan komme på kant med religionsfriheten. Samtidig må det gå en grense for hva staten skal gi tilskudd til, når det gjelder alvorlige forhold som krenker andres rettigheter og friheter.
  • Alvorlige krenkelser som negativ sosial kontroll, psykisk vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse kan gi grunnlag for å nekte tilskudd. Tros- og livssynssamfunn som oppfordrer foreldre til å bruke oppdragervold, eller som fraråder at barn får nødvendig helsehjelp eller utdanning, som legger til rette for kjønnlemlestelse eller som fremmer barneekteskap, kan også bli nektet tilskudd. Det må gjøres konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Trossamfunnene er som alle andre forpliktet til å følge norsk lov. Bekymringer om straffbare forhold og omsorgssvikt må meldes til politi eller barnevern.
  • Tilskuddsordningene for tros- og livssynssamfunn er en rettighetsbasert og lovbestemt ordning.
  • Vi slår sammen og forenkler tilskuddsordningene for tros- og livssynssamfunn Tilskuddsordningen for andre tros- og livssynssamfunn statliggjøres. For å kunne motta tilskudd må tros- og livssynssamfunn ha 50 medlemmer eller mer.
  • Etter dagens ordning har tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke krav på et tilskudd per medlem som om lag svarer til det Den norske kirke får per medlem, fra stat og kommune.

Les mer her: