Tros- og livssynspolitikk

Tro og religiøs praksis er en naturlig del av samfunnet. Mennesket er meningssøkende, og nærmere 85 prosent av befolkningen er medlem av et tros- og livssynssamfunn. Tros- og livssynssamfunn er viktige fellesskapsarenaer, de bidrar til å løse sosiale utfordringer og er viktige kulturbærere. Vi må legge til rette for et livssynsåpent samfunn som tar menneskers åndelige behov på alvor. Tros- og livssynspraksis må kunne utfolde seg i det offentlige rom, og tros- og livssynssamfunnene må være partnere i utviklingen av velferdssamfunnet.

Bilde av noen som tenner et stearinlys

Kristelig Folkeparti vil:

 • Føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk med gode finansieringsordninger som likebehandler alle tros- og livssynsamfunn.
 • Nekte finansiering av trossamfunn fra stater som selv ikke har trosfrihet i praksis.
 • Sikre Den norske kirkes særlige stilling som landsdekkende og demokratisk folkekirke gjennom lovgivningen og forutsigbare finansieringsordninger. Den norske kirke skal ha ressurser til sitt oppdrag over hele landet og overfor mennesker i alle livssituasjoner.
 • Opprettholde tilskuddsordningen til private kirkebygg og andre gudshus og vurdere om bevilgningene til ordningen er tilstrekkelige.
 • Sørge for tilstrekkelig finansiering til at Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn kan tilby trosopplæring til sine barn og unge.
 • Gi pasienter og eldre i institusjoner, personell i forsvaret og mennesker under kriminalomsorgen god livssynsbetjening og muligheter for samtaler om åndelige og eksistensielle spørsmål.
 • Ha økt aksept for tro og livssyn i kriminalomsorgen, forsvaret, helsetjenesten og eldreomsorgen gjennom å sikre at alle får mat som er akseptabel for religiøse minoriteter, rett til å praktisere sin tro eller sitt livssyn og rett til samtaler med representanter for sitt tros- og livssyn.
 • Arbeide for et kompetanseløft om tro og troens betydning i menneskers liv for ansatte i velferdstjenestene som møter mennesker i sårbare livssituasjoner.
 • Sikre retten til å uttrykke tro gjennom bruk av religiøse symboler, smykker og plagg i det offentlige så lenge dette ikke er til hinder for læring, deltakelse og utførelse av arbeidsoppgaver.
 • Gjennomføre et økonomisk forpliktende løft for diakoni, sosialt arbeid og integreringsarbeid i regi av tros- og livssynssamfunnene, og stimulere til økt samarbeid mellom tros- og livssynssamfunnene og kommunene for å løse sosiale utfordringer.
 • Videreføre ordningen med vigsel i regi av tros- og livssynssamfunn.
 • Understøtte det brede religiondialogiske arbeidet i Norge.