Trosfrihet

Tros- og livssynsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn. Statens fremste oppgave i tros- og livssynspolitikken er å sikre og beskytte tros- og livssynsfriheten. Vi må tolerere at tros- og livssynsamfunnene og deres medlemmer har verdier og normer som skiller seg fra storsamfunnets. En sentral del av tros- og livssynsfriheten er også retten til å skifte tro, bryte med sitt tros- og livssynsamfunn og ha frihet fra negativ sosial kontroll. Alle tros- og livssynssamfunn må følge norsk lov og menneskerettighetene.

Kristelig Folkeparti vil:

  • Beskytte den enkeltes frihet til selv å velge sin tro og livssyn.
  • Sikre alle tros- og livssynssamfunns rett til å bestemme i lære- og ordningsspørsmål og ansettelser.
  • Anerkjenne barns trosfrihet og rett til å tilhøre og være medlem av et tros- eller livssynssamfunn.
  • Sikre retten til å skifte religiøs tro og gi beskyttelse til mennesker som risikerer forfølgelse etter konvertering. Kompetansen om tro og konvertering må økes i utlendingsforvaltningen
  • Gi hjelp, støtte og samtaletilbud til mennesker som går eller har gått gjennom vanskelige religiøse bruddprosesser.