KrF er garantisten for statsstøtte til tros- og livssynssamfunnene

Gjennom arbeidet med ny tros- og livssynslov har Arbeiderpartiet foreslått å forbeholde statsstøtte til trossamfunn med flere enn 500 medlemmer. Dette innebærer at omtrent tre fjerdedeler av dagens trossamfunn ville mistet støtten!

Portrett av Jorunn Gleditsch Lossius
Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius

Arbeiderpartiets forslag ville være å strupe små trossamfunn. Kommer ikke til å skje på KrFs vakt!

– Dette vil ikke skje på KrFs vakt, sier KrFs stortingsrepresentant og medlem av familie- og kulturkomiteen Jorunn G. Lossius. Hun jobber i disse dager med behandlingen av loven i Stortinget.

– For KrF er det helt sentralt at vi ivaretar mangfoldet og friheten menigheter har til å organisere seg slik det passer dem, sier Lossius

KrF vil sikre trosstøtten og prinsippet om likebehandling

Gjennom denne loven videreføres en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk med gode finansieringsordninger som ivaretar både Den norske kirke og likebehandler alle tros- og livssynsamfunn. Samfunn med minst 50 medlemmer skal ha rett på tilskudd.

– Jeg er stolt av at også mindre trossamfunn skal ha lik rett på tilskudd som større, sier Jorunn Lossius.

– At Arbeiderpartiet fremmer forslag om et minimum på 500 medlemmer for å få tilskudd er helt hinsidiges og uten rot i virkeligheten.

– Det er i realiteten en struping av alle små og uavhengige menigheter, og en blir straffet for å ikke være en del av en større organisasjon. Omtrent tre fjerdedeler av norske trossamfunn ville da mistet støtten.

– Det vil også ramme mindre menigheter i distriktene. Jeg mener det er et direkte angrep på trosfriheten.

For KrF er det helt sentralt at vi ivaretar mangfoldet og friheten menigheter har til å organisere seg slik det passer dem!

Tros- og livssynssamfunnene vil fra nå av få sine tilskudd utbetalt fra staten, ikke fra stat og kommune som de får i dag. Dette er en forenkling av dagens ordning. Den norske kirke vil fortsatt bli finansiert av stat og kommune. Alle medlemmer, også barn under 15 år, skal telle med når statstilskuddet til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirkes beregnes.