Politisk program 2023 – 2027

Nordre Follo skal være et livskraftig, varmt og inkluderende lokalsamfunn som ivaretar menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Bilde av liten gutt

Til grunn for politikken ligger synet på det at enkelte mennesket har en iboende og ukrenkelig verdi og at alle mennesker har det samme menneskeverdet. Dette skal prege vår politikk og forplikte oss til å arbeide for økt omsorg for våre medmennesker og en rettferdig forvaltning av Nordre Follos ressurser. 

Vårt mål er et lokalsamfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi tror at dette utvikles best i samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter og privat/frivillig/ideell virksomhet.

Våre verdier:

Det kristne menneskesynet

Alle mennesker har samme verdi, og avgjørelser som berører andre mennesker skal preges av respekt og likeverd. Menneskeverd skal ikke graderes ut fra alder, prestasjoner, kjønn, seksuell legning, bosted, hudfarge, tro eller livssyn.

Nestekjærlighet

Nestekjærligheten forplikter oss til handling til beste for våre medmennesker. Det inkluderer alle mennesker. Nestekjærlighet innebærer en radikal solidaritet og krever aktiv handling. Dette gjelder alle, og kjenner ingen landegrenser.

Forvalteransvaret

Forvalteransvaret forplikter oss til å ta vare på og utnytte jordens og menneskelige ressurser til det beste for alle og for fremtidige generasjoner. Naturen i Nordre Follo gir store muligheter, og vi har ansvar for at den forvaltes til beste for alle som bor her. Forvalteransvaret innebærer også å ivareta gode kultur – og verditradisjoner.

Tre illustrasjonsfoto sammenstilt. Ett av en jente som hopper med ryggsekk på. Ett med et eldre par som sykler sammen. Ett landsskapsbilde fra en norsk gård.

Et godt sted å leve

Kommunen yter tjenester til innbyggere i forskjellige livsfaser og livssituasjoner. Det dreier seg om elever i grunnskolen og om mottakere av forskjellige helse- og omsorgstjenester. Disse tjenestene skal etter forutsetningen fungere godt, men det er alltid en fare for at det kan glippe et eller annet sted. Nordre Follo KrF vil arbeide for at ingen faller utenfor eller blir forsømt.

Folkehelse

Oppmerksomheten om generelle folkehelsetiltak må økes. KrF vil at det skal legges til rettefor lavterskeltilbud for fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Det bør også arrangeres åpne kurs om kosthold og livsstil, i samarbeid med idrettslagene, frivillige organisasjoner, private aktører og kommunens egne tilbud.

KrF i Nordre Follo vil:

• bygge flere gang- og sykkelstier
• opprettholde et godt lysløypetilbud
• at alle skoleelever skal ha en time fysisk aktivitet hver dag
• at skolene og barnehagene ofte skal være ute i naturen
• at de som bor på bo- og servicesenter og sykehjem får tilstrekkelig mulighet til fysisk aktivitet og turer ut i frisk luft
• bevare innbyggernes mulighet til å bruke naturen i nærmiljøet

En familie som løper på stranden, Foto: Colourbox

For familiene

Familiepolitikken må kjennetegnes av valgfrihet og fleksibilitet. Velfungerende familier er en viktig faktor for at lokal-samfunnet skal fungere godt, og det reduserer behovet for å sette inn særskilte tiltak. Avgjørelser som gjelder familiene skal tas av familiene selv, og kommunen skal strekke seg langt for å imøtekomme familienes behov. Når familiene trenger bistand, skal kommunen stille opp. Det skal være lav terskel for å melde om bekymringer, og alle tjenesteområder som jobber med barn skal jobbe sammen for at hvert enkelt barn har en god og trygg hverdag. Det må legges til rette for at førstegangsetablerere, småbarnsfamilier og enslige skal ha råd til å bosette seg i kommunen.

KrF i Nordre Follo vil:
• sikre et godt samarbeid mellom kommunen og NAV for å gi utsatte familier og brukere av kommunal sosialhjelp god oppfølging og hjelp til selvhjelp.
• holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp
• at alle nybakte foreldre får tilbud om foreldreveiledning, og at foreldreveiledning er en del av det grunnleggende forebyggende arbeidet i kommunen
• at samarbeid mellom barnevern, barnehager, skole og kvalifiseringssenteret styrkes
• at barnefamilier skal ha fleksibilitet i organiseringen av sin egen hverdag
• at arbeid mot vold i nære relasjoner styrkes
• sikre god jordmordekning i kommunen, og kort avstand til helsestasjonen
• at det utredes om kommunen kan tilby kontantstøtte/ventestøtte til foreldre til barn som er under 2 år

Illustrasjonsbilde. Søt lite barn første dagen i barnehagen.

For barn og unge

Barnehage
Barn utvikler seg gjennom lek, aktivitet og gode sosiale relasjoner. Kommunen må legge til rette for utbygging av både offentlige, private og ideelle barnehager. Tilbudet må være fleksibelt og brukervennlig for å imøtekomme familienes ulike behov.

Midler til kompetanseheving for barnehagepersonalet er viktig for å gi inspirasjon, økt kunnskap og økt status. Barnehagene må kontinuerlig vedlikeholdes og rengjøres slik at byggene til enhver tid fremstår tidsmessige og gode. 76

KrF i Nordre Follo vil:

• at kommunen sikrer full barnehagedekning
• at det sikres god voksentetthet med pedagogisk utdannelse i barnehagene
• at bemanningsnormen følges
• at private barnehager opprettholder sin status og økonomi som en del av kommunenes varierte barnehagetilbud
• sikre kompetanseheving for barnehagepersonalet gjennom jevnlig faglig oppdatering
• jobbe for løpende barnehageopptak
• opprettholde tilbud om åpen barnehage
• at kommunen tilbyr konkurransedyktig lønn til kvalifisert og pedagogisk utdannet personale
• at det skal være søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO

Illustrasjonsbilde gutt og jente på skolen. Foto: Colourbox

Skole

Den gode skole gir livslang læring. Skolen må få fram det mangfoldet av talenter som barn og unge har. Utvikling av ferdigheter i både praktisk-estetiske fag og teoretiske fag vil gi barn og unge en god skolegang. Skolen skal ikke bare handle om å tilegne seg kunnskap, men den skal gi livskvalitet.

KrF i Nordre Follo vil:
• ha et godt psykososialt miljø der alle elever skal bli sett og verdsatt
• at arbeid mot mobbing styrkes og at mobbeombud i kommunen sikres videre drift
• følge opp lærernormen og om nødvendig øke lærertettheten på alle trinn
• mer frilek og lekbasert læring for førsteklassinger
• prioritere tidlig innsats fra 1.- 4. trinn, for å sikre at alle elever får god og tilpasset oppfølging
• begrense administrative oppgaver slik at lærere kan bruke arbeidstiden til forberedelser, samarbeid og undervisning
• sikre kompetanseheving for lærere og fagarbeidere gjennom jevnlig faglig oppdatering
• ha en skole med universell tilpasning slik at alle kan få en trygg og riktig opplæring
• ha et økt samarbeid mellom skole og næringsliv med tanke på entreprenørskap og elevbedrifter.
• styrke skolehelsetjenesten og andre støttefunksjoner
• at SFO kan samarbeide med kulturskolen, kirken, idrettslag og andre frivillige aktører om å gi et variert fritidstilbud etter skoletid
• at skolene må kontinuerlig vedlikeholdes og rengjøres slik at byggene til enhver tid fremstår tidsmessige og gode.
• styrke de praktisk-estetiske fagene i grunnskolen og ungdomsskolen
• legge til rette for at frivillighet og skolen kan samarbeide – f.eks gjennom ordninger som lyttevenn, leksehjelp, “morgenfugl”
• sikre retten til etablering av friskoler / private grunnskoler i kommunen
• rekruttere flere ansatte med sosialfaglig kompetanse inn i skolen
• forbedre mulighetene for ett år utsatt skolestart for fem-/seksåringer

For ungdom

Hverdagen til mange unge er preget av press, forventninger og urealistiske krav til hvordan man bør være. Ungdommer som ikke mestrer hverdagen kan ha vanskeligheter med å utvikle god fysisk og psykisk helse. De må derfor sikres god oppfølging og forebyggende tiltak. Skolehelsetjenesten i samarbeid med miljøarbeidere må være et lavterskeltilbud som skal være tilgjengelig for alle elever.

KrF har som mål at Nordre Follo kommune skal være landets beste kommune på rusforebygging. Kommunen må stimulere til samarbeid mellom hjem, skole, ungdomsklubber, politi og frivillige for å få et best mulig tilbud.

KrF i Nordre Follo vil:
• gjøre skolehelsetjenesten mer tilgjengelig for barn og unge
• at ventetiden for time hos psykolog reduseres
• at kommunen aktivt gjennomfører tiltak for bekjempelse av rus blant ungdom
• at elever som er i en vanskelig livssituasjon får god oppfølging
• opprettholde og styrke rusfrie fritidstilbud for barn og ungdom
• legge til rette for uorganiserte aktiviteter (skateparker, med mer)
• oppmuntre frivilligsentralene til å tilrettelegge for kjøreopplæring for de som ikkje har foreldre/foresatte med bil eller førerkort

Tre eldre venner drikker kaffe og smiler til hverandre i et drivhus

For voksne og seniorer

Moderne mennesker tar mange ulike valg for hvordan de ønsker å leve livene sine. Nordre Follo kommune skal være et godt sted å leve, uansett livssituasjon. Livslang læring er et viktig prinsipp innen utdanning i Norge. Kommunene må legge til rette
for at seniorer får muligheter til å utvikle seg og tilegne seg ny kunnskap. Kommunene må stimulere seniorer til aktiv deltagelse i lokalsamfunnet. Eldresenter og omsorgsleiligheter må videreutvikles.

KrF i Nordre Follo vil
• at kommunene fortsatt støtter og legger til rette for seniorakademi og andre undervisningstilbud for seniorer
• at kommunen bidrar til gode møteplasser i gangavstand fra bomiljøer
• at det arrangeres og koordineres aktiviteter i samarbeid med frivillige organisasjoner, kirkesamfunn, private aktører og kommunen
• stimulere friske seniorer til å delta som frivillige besøksvenner

eldre dame som jobber i hagen sammen med ung dame

Helse og omsorg

KrF ønsker et helsetilbud der pasientens behov og kvalitet i tjenestene er i fokus. KrF ønsker at det skal legges til grunn en verdighetsgaranti for kommunens tjenesteyting overfor eldre. En verdighetsgaranti skal gi sikkerhet for at de eldre blir ivaretatt på en respektfull måte ut fra den enkeltes behov og medisinske tilstand og at kommunen følger aktivt med på hvordan de har et.

God og tilstrekkelig ernæring er viktig for helsen. Det er viktig at maten på sykehjem og i omsorgsboliger ikke bare er sunn, men også fristende, innbydende og delikat anrettet. Hjemmeboende pleietrengende eldre må få god og trygg pleie og omsorg. De må tilbys kortere eller lengre opphold på sykehjem eller omsorgsbolig ut fra deres behov for sosial omgang med andre, medisinsk kartlegging og oppfølging. Ingen eldre skal måtte bo lengre hjemme enn det de selv ønsker. «Feriekoloni» for eldre kan forebygge ensomhet hos hjemmeboende eldre.

Eldre som bor hjemme må sikres muligheter til å komme seg ut på en enkel og trygg måte. De eldres og funksjonshemmedes mobilitetsbehov bør vurderes nøye og være et eget innsatsområde i kommunens mobilitetsplaner. Parkeringsplasser der de bor og ferdes er svært viktig. Det må også tilrettelegges for sikker ferdsel og parkering elektriske rullestoler. Ensomhet blant eldre er et problem. Kommune og frivillighet bør samarbeide for å redusere ensomhet.

Frivillig dame deler ut mat til eldre dame

KrF i Nordre Follo vil:

• bygge flere sykehjems- og omsorgsplasser og ha faglig god bemanning der
• styrke kommunens demensarbeid gjennom bedre avlasting for pårørende, aktiv deltakelse fra kommunen i forskningsprosjekt og utrede etablering av egnede bomiljø
• sørge for forsvarlig bemanning i hjemmetjenesten og omsorgsboliger slik at det kan gis praktisk bistand i tillegg til medisinsk oppfølging
• jobbe for en organisering av hjemmetjenesten som gir hjemmeboende trygghet og får færre personer å forholde seg til
• sikre opplæring for ansatte i eldreomsorgen slik at verdighetsgarantien etterleves
• ha god legedekning på sykehjemmene
• gi jevnlig tilbud om kortere eller lengre opphold på sykehjem eller omsorgsboliger til hjemmeboende eldre som et rekreasjonsopphold («feriekoloni» for eldre for å få sosialt fellesskap, god mat og trygghet)
• sørge for at tro og livssynsspørsmål blir ivaretatt på en respektfull måte og at det gis mulighet til samtaler om dette på sykehjem
• videreutvikle måltidene på sykehjemmene og i omsorgsboligene
• jobbe for en egen mobilitetsplan for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
• sikre at det er gode parkeringsmuligheter for bil og elektriske rullestoler der eldre bor
• jobbe for at det er tilstrekkelige antall parkeringsplasser der eldre har sin sosiale aktivitet og nødvendige gjøremål
• legge enda bedre til rette for at innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig når de selv ønsker det ved blant annet å utvide dagsentertilbudet gjennom å innføre to økter (fks.08.00-16.00 og 15.00-20.00)
• arbeide for at det bygges seniorboliger med gode fellesfunksjoner som frisør, kafe der beboerne kan ha et sosialt fellesskap
• tilby konkurransedyktig lønn til sykepleiere i kommunen og ansette helsearbeidere som kan avlaste sykepleiere
• arbeide for at det bygges omsorgsboliger, bofellesskap og en såkalt demenslandsby der eldre og demente får leilighet, fellesareal og tilgjengelig personale hele døgnet.
• utrede mulighet for å tilby korttidsopphold / avlastningsuker for hjemmeboende eldre, for å lette omsorgsansvaret for pårørende
• at barnehager, skoler, seniorboliger og sykehjem i større grad samlokaliseres for økt fellesskap mellom generasjoner
• sørge for tett samarbeid mellom pårørende og ledelse på sykehjem, slik at pårørendes innspill og behov blir ivaretatt
• Arbeide for at papirløse migranter bør få gratis helsehjelp og arbeid

Illustrasjonsbilde av pc.

Næringsliv

KrF ønsker etablering nye arbeidsplasser i kommunen og at eksisterende næringsliv sikres gode vekstvilkår. Den nye Follobanen gir kommunen et særlig ansvar for å tilrettelegge for etablering av arbeidsplasser som er lett tilgjengelig med kollektivtransport. Det er viktig at kommunen legger til rette for å sikre at næringslivets interesser ikke kommer i konflikt med forvaltning av vannkvalitet og naturressurser i regionen.

KrF i Nordre Follo vil:
• legge til rette for gründere og unge næringsdrivende
• jobbe for at næring som er lite arealkrevende etablerer seg i Nordre Follo
• at kommunen er en forutsigbar og engasjert næringskommune
• sikre hensiktsmessig og miljøvennlig adkomst til næringsområder og bedrifter
• arbeide for en god balanse mellom hensynet til redusert bilbruk i nye boligområder og hensynet til å kunne parkere utenfor butikker osv.
• jobbe for å være en attraktiv kommune for etablering og tilflytting av statlige institusjoner
• vil vurdere næringslivets behov for tilstrekkelig med parkeringsplass i nye boligområder

Bilde av verdensrommet. Illustrasjonsbilde.

Klima- og miljøvern

Klimaendringene og global oppvarming er en av de aller største utfordringene vi står
overfor. Vi må ha som mål å overlevere planeten vår til våre etterkommere i bedre stand enn vi overtok den. Vi må tenke globalt og handle lokalt.

KrF i Nordre Follo vil:
• arbeide for at Kolbotnvannet og andre vann i kommunen skal ha god vannkvalitet og innby til bading og fisking uten helserisiko
• at alle forurensede masser fra alunskiferdeponiet på Taraldrud fjernes
• at Nordre Follo kommune innfører mål om å bli en giftfri kommune som forplikter kommunens virksomheter til å etterstrebe løsninger som reduserer forurensning og utslipp av miljøgifter.
• at friområder skal bli frie for søppel ved å sørge for nok søppelkasser og henting
• at det vedtas en forpliktende klima- og energiplan hvor utslippskutt tallfestes
• at kommunen skal støtte og styrke BUA i Nordre Follo for at flere kan låne utstyr gratis
• at kommunens egne bygninger skal være energieffektive, gjennom bruk av ny teknologi som:
– solceller på kommunale tak
– støtte for 50% av utgiftene til bedrifter som installerer solceller på taket i næringsbygg
– smart strømstyring i kommunale bygg
• at gjenbruksbutikker kan levere restavfall gratis til gjenbruksstasjonene i kommunen
• sikre at klima og miljø blir tilstrekkelig hensyntatt i kommunens innkjøpsprosesser
• at kommunens nybygg så langs som mulig skal generere mer energi enn de forbruker (plusshus)

Matsvinn

FNs bærekraftsmål slår fast at matsvinnet må halveres innen 2030. Nordre Follo har
prioritert arbeid mot kasting av mat, men vi kaster mye mat likevel.

KrF i Nordre Follo vil:
• at matsvinnet i kommunens egen virksomhet halveres innen 2030
• at kommunen skal samarbeide med befolkningen, næringslivet og frivilligheten om å redusere matsvinn og sørge for god bruk av overskuddsmat
• at Nordre Follo støtter aktører som fordeler mat som ellers ville blitt kastet

Fotball

Et levende lokalsamfunn

Idrett og friluftsliv
Alle aldersgrupper har stor nytte og glede av fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. KrF mener at
kommunen har et særlig ansvar for å legge til rette for barn og unge. Toppidretten i Nordre
Follo er også viktig for å gi glede og inspirasjon for oss innbyggere, slik at vi blir motivert til
selv å svette – med et smil!

KrF i Nordre Follo vil:
• Legge til rette for aktiv bruk av marka for alle bl.a. med turstier og lysløyper.
• Samarbeide med idretten og frivilligheten om gode idrettsanlegg og prioriteringer.
• Sørge for god kvalitet på fotballbanene som brukes på toppnivå.
• at idrettens prioriteringer må tillegges stor vekt ved utbygging av anlegg
• legge til rette for at det er fasiliteter for å drive toppidrett, og skape forutsigbarhet for idrettslagene
• sikre vedlikehold av eksisterende anlegg
• legge til rette for at idrettslag selv kan bygge og drive idrettsanlegg i samarbeid med private aktører
• samarbeide med idretten og kulturaktører i kommunen for å sikre at alle barn mellom 6 – 18 år kan delta uavhengig av familiens økonomi, for eksempel gjennom en ordning med «fritidskort»

Frivillighet

KrF ønsker et blomstrende mangfold av det frivillige arbeidet i kommunen. Frivilligheten skal ha gode vilkår. KrF ønsker en utvikling som innebærer at vi tar vare på – og videreutvikler det arbeidet som gjennom generasjoner er båret fram av idealisme.

KrF i Nordre Follo vil:
• styrke frivillighetssentralen
• styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner for å gi omsorg og aktivitet til hjemmeboende og institusjonsboende som trenger dette
• sikre drift av kommunale fritidsklubber
• støtte frivillige organisasjoners aktiviteter ved å tilby gratis leie i kommunale bygg
• bidra til at kommunen og frivilligheten samarbeider om god integrering av flyktninger og innvandrere

Kirker og trossamfunn

Trosfrihet er en grunnleggende rett i et demokratisk samfunn. Kirker og trossamfunn er
viktige tradisjonsbærere. KrF vil bevare og videreutvikle den kristne etikk og kulturarv som fellesverdi, og sikre livssynsminoritetenes rettigheter. KrF vil kjempe for respekt for tro og livssyn i det offentlige rom. Gjennom møter med mennesker i ulike livssituasjoner er kirken en viktig institusjon. KrF vil støtte opp om arbeidet med trosopplæring, ungdomsarbeid, diakoni, kultur i ulike trossamfunn og relasjonsbygging i familier. Vi vil også arbeide for at kommunen skal sette av tilstrekkelige midler til vedlikehold av kirker og kirkelige anlegg, og gi menigheter, tros- og livssynssamfunn gode arbeidsvilkår.

KrF i Nordre Follo vil:
• at det sikres et løpende vedlikehold av kirkebygg og anlegg
• sikre gode økonomiske vilkår for menigheter, tros – og livssynssamfunn
• legge til rette for tros- og livssynsorganisasjoner som ønsker å etablere seg i
• kommunen, inkludert å vurdere behov for tomter for trossamfunn
• arbeide for egnede seremonihus for innbyggerne i Nordre Follo
• sikre at det er tilstrekkelige gravplasser og urneplasser i kommunen
• at det settes av nok midler til å sikre diakonale tjenester i en raskt voksende og
• samtidig aldrende befolkning

Kultur

Kultur er grunnleggende for livskvalitet og utvikling. KrF vil stimulere til et mangfoldig og engasjerende kulturliv der frivillige er viktige aktører.

Kolbotn og Ski sentrum er kulturelle og sosiale møtesteder for alle generasjoner. Det er også viktig å bevare andre møteplasser i kommunen, som grendehus, eldresentre og kirker.

KrF i Nordre Follo vil:
• at kommunen skal bidra til et bredt kulturtilbud til alle generasjoner
• at kommunen skal støtte opp under arbeid i frivillige lag og foreninger
• at kulturskolens tilbud skal videreutvikles, og ventelistene reduseres
• at beboere på våre sykehjem skal få gode kulturopplevelser
• opprettholde og videreutvikle bibliotektilbudet for å møte utfordringene som økt brukerantall medfører
• søke tettere samarbeid med kulturinstitusjoner i regionen

Boligutbygging

Stor byggeaktivitet betyr store klima- og miljøavtrykk, og legger stort press på natur,
biologisk mangfold, matjord og vannkvalitet. For KrF er det viktig å beholde kommunens natur og kulturlandskap. Derfor ønsker vi at boligutbyggingen skal være moderat. Det er viktig at nye boliger er tilpasset god bokvalitet, og tar hensyn til eksisterende bebyggelse.

Fortetting på enkelttomter i etablerte nabolag bør begrenses. I stedet bør det gis støtte til bevaring og rehabilitering av eksisterende bebyggelse som har en historisk verdi. All utbygging må skje i best mulig balanse med det biologiske mangfoldet, slik at matjorda og vannressurser bevares og at attraktive friluftsarealer i skog og utmark ikke bygges ned.

KrF i Nordre Follo vil:
• arbeide for en moderat utbyggingstakt for nye boliger.
• stille krav til utbyggere om at nye boliger skal ha høy bokvalitet, estetisk kvalitet
og bidra positivt til nærmiljøet.
• at nye boligområder skal være trivelig for gående med et aktivt bakkeplan og parkering under bakken.
• at matjord i kommunen bevares, og at planlegging og utbygging tar hensyn til naturområder, viktige kulturminner og det biologiske mangfoldet
• etablere støtteordninger for rehabilitering av eldre hus, og at kommunen vurderer gjenbruk av eksisterende bygg fremfor å bygge nye
• at byggesaksgebyrene innrettes slik at utbyggerne betaler for belastningen på kommunal saksbehandling, slik at utbyggingen ikke går utover innbyggerne gjennom høye gebyrer og lang saksbehandlingstid.
• At det skal være krav til boligutbyggere om at de ikke bygger for tett, men lar det være plass til grøntareal og lekeapparater mellom boligblokker

Familie

Fellesområder og lokalmiljø

Nordre Follo KrF er opptatt av at lokalmiljøene skal være levende, med gode møteplasser, friarealer og turmål. KrF vil arbeide for at fine og spennende områder i kommunen blir bevart og tilgjengeliggjort for allmennheten: naturområder, historiske steder og andre flotte severdigheter i kommunen vår.

KrF i Nordre Follo vil:
• Bevare grøntområder og hundremeterskoger i lokalmiljøet
• Lage flere gode turveier som er tilgjengelige for alle, herunder fullføre arbeidet med kyststien for å sikre alle tilgang til sjøen, samt sammenkoble Ski og Oppegårds løypenett
• Tilgjengeliggjøre historiske plasser og severdigheter for innbyggerne.
• Arbeide for en raskest mulig rensing av Kolbotnvannet.
• Etablere joggesti rundt Kolbotnvannet og tilgjengeliggjøre områder langs vannkanten alle steder hvor det er mulig
• Hindre at det blir slambehandlingsanlegg på Ekornrud.
• Gjenopprette en park på “Kollen” i Kolbotn sentrum, som tar vare på det unike biologiske mangfoldet på stedet.
• Bevare rådhusparken sør og øst for gamle Oppegård rådhus ved å stoppe utbyggingen, samt gå imot forslagene om høyhus i dette området
• Skape pene sentrumsområder på en bærekraftig måte. For eksempel bør det plantes stauder og løk som kommer igjen fremfor å bruke millioner på stemorsblomster hvert år
• Følge opp og forbedre kommuneplanens formuleringer om arealnøytralitet

People on the bus

Kollektivtransport og infrastruktur

Mange i Nordre Follo pendler til arbeid. Det krever god kollektivtransport med buss og tog til både Oslo-området og lokalt. Gangveier og sykkelstier må prioriteres for å sikre barn trygg skolevei, og for å skille gående, syklende og kjørende trafikk i alle deler av kommunen.

KrF i Nordre Follo vil:
• at kommunen prioriterer samarbeid med fylket og Stortinget for å bedre busstilbud, og at Østfoldbanen prioriteres
• at busstilbudet utvides innad i kommunen til Svartskog, Siggerud, Vevelstadåsen, og andre områder der det er økt boligvekst
• arbeide for rask fremdrift med oppgraderingen av Kolbotn stasjon, slik at plattformen for sørgående trafikk får universell utforming
• gjøre tiltak i farlige krysningspunkt for å sikre barn en trygg skolevei.
• at kommunen jobber aktivt med tiltak som fremmer kollektivtransport og gjør det bedre for syklende og gående.
• legge en plan for rehabilitering av vann- og avløpsledninger, slik at arbeidet kan starte på de mest kritiske områdene.
• At det blir høyhastighetsbredbånd til hele kommunen

Kommunal forvaltning og service

Den kommunale forvaltningen er til for innbyggerne, og skal møte innbyggerne med respekt, effektivitet og god service. Kommunen er samtidig en stor arbeidsgiver, som skal legge vekt på kompetanseutvikling, god personalpolitikk og kostnadseffektiv drift.

KrF i Nordre Follo vil:
• at kommunens ledelse skal jobbe aktivt for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere.
• at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass gjennom å ha et godt
• arbeidsmiljø og konkurransedyktig lønn
• at kommunens ledelse jobber aktivt for å redusere sykefraværet blant ansatte.
• at varslere skal møtes med respekt og aktiv oppfølging av sakene.
• at kommunens ansatte fortsatt skal bruke sin faglige kompetanse til å vurdere
• forenkling og effektivisering for å gi gode tjenester

Økonomi

Vi må verdsette innsatsen fra alle kommunens ansatte, og framsnakke de som jobber hver dag for å yte tjenester til oss innbyggere. Kommunen er en stor arbeidsgiver, som med en profesjonell personalpolitikk skal jobbe aktivt for et godt arbeidsmiljø, og slik at ansatte trives på jobb med faglige utfordringer. Det er god økonomi å ha riktige folk på riktig arbeidsplass.

Kommunens gjeldende investeringsplaner med store låneopptak til realisering av blant
annet nye skoler, sykehjem og idrettsanlegg vil medføre at kommunens gjeld vil øke de kommende årene. Dersom det ikke gjøres tiltak, kan dette føre til kutt i tjenestene som kommunen skal yte. Graden av gjennomføring av politiske initiativ både fra KrF og andre partier vil avhenge av det økonomiske handlingsrommet til kommunen i den kommende perioden.

KrF i Nordre Follo vil:

• Se på mulige inntekter for å sikre grunnleggende tjenester i kommunen
• at kommunens investeringer skal være tilpasset kommunens realøkonomi.
• arbeide for å redusere kommunens gjeld
• ikke innføre eiendomsskatt i perioden 2023-2027