Kommuneprogram 2023-2027

Én stor hovedutfordring

Vi har tre oppgaver som må løses før det er for sent. De er alle knyttet til én stor utfordring som unge og eldre må møte sammen: eldrebølgen.
Den har rammet Innlandet tidligere enn noe annet fylke. Befolkningen går mot ubalanse mellom antall yrkesaktive og omsorgstrengende. Det gir oss tre oppgaver som vi sammen må finne løsninger på:

  • Snu nedgangen i antall barnefødsler
  • Styrke samspillet mellom offentlig, privat og ideell sektor
  • Gjøre Lillehammer til en attraktiv vertskommune for bærekraftige bedrifter

Langsiktige løsninger som virker 

Vårt mål er ikke primært å få gjennomslag for enkelt-tiltak, men bred samling bak planer, systemer og varige løsninger som virker.
Tre eksempler på hva vi vil være en pådriver for er:

  • Bedre økonomiske vilkår for unge foreldre; beholde kontantstøtten og fjerne tredelingen av foreldrepermisjonen. Unge foreldre gir flere barn og samtidig unge besteforeldre som bidrar til barnas oppvekst og utvikling.
  • Reetablering av Fritidskortet. Alle barn og unge sikres tilgang til aktive fellesskap som motvirker utenforskap. Fritidskortet er også en mulighet til å demonstrere brukerdrevet innovasjon i samspillet mellom offentlig, privat og ideell sektor.
  • Forenkling av Lillehammer-regionens strategiske næringsplan. Fokus må være på å bli en bedre vertskommune for næringslivet, gjennom gode planprosesser og kommunale tjenester med høy servicegrad.

Vår visjon for Lillehammer

Et godt sted å leve – preget av samarbeid og gode naboskap.
Det er sant at konflikter er en drivkraft for endring og belyser saker fra flere kanter. Men vi stopper ikke der. Vi velger løsninger som bidrar til at vi finner sammen og holder sammen.

Et sted der kulturen blomstrer – og gir politikken et avgrenset virkeområde.

Små og store institusjoner kombinerer tradisjoner og kreativitet uten politisk ensretting. De skaper et sivilsamfunn med et stort mangfold av fellesskap som gir tilhørighet, meningsfulle oppgaver og personlig utvikling. 

Et godt sted å jobbe – som tiltrekker seg flinke folk.
Vi bygger fagmiljøer som bidrar med verdiskapning både nasjonalt og internasjonalt og tar godt vare på sine medarbeidere. Lillehammer har en viktig rolle i et stort fylke med et potensial som kan forløses av bedrifter og offentlige virksomheter med gode ledere.