Politisk program

Heim KrF – program 2020-2023

Norge er et samfunn med små forskjeller, tillit mellom folk og høy grad av trygghet. KrF vil ta vare på dette. KrF ønsker et samfunn bygd nedenfra, i et samspill mellom enkeltmennesket, familien, frivillig sektor, privat – og offentlig virksomhet og offentlig sektor. Vår verdiforankring i kristne røtter og kulturarv gir trygghet. Et samfunn i forandring trenger forankring.

1.1 Heim – verdens beste kommune for barn

Et samfunn som er godt for barna, er godt for alle. Heim kommune skal være verdens beste kommune å vokse opp i.

Heim KrF ønsker barnehager som lar barna utforske livet på egne prinsipper. Barnehagen skal gi læring gjennom lek, samspill og trivsel. KFs mål er å øke antall pedagoger i alle barnehager. Alle som jobber i barnehage og skole skal ha kompetanse på barn med nedsatt funksjonsevne. Barnehagen skal markere kristne høytider som jul og påske.

Skolen må se hele eleven og gi ballast til å mestre alle deler av livet. Høyere lærertetthet gir mer tid til hver elev og øker lærerens mulighet til å støtte elevene i læringsarbeidet. Det skal utarbeides statusrapport for lekens plass i skolene med særlig vekt på de første skoleårene. Elever og foreldre skal involveres i drøftinger om hva som krever nulltoleranse i skolen, f.eks. mobilfri skole. Ingen elever skal grue seg til neste skoledag av frykt for å bli mobbet eller oppleve krenkende atferd. Skolene i Heim kommune skal gi kunnskap om vår kristne og humanistiske kulturarv og så langt mulig la elevene delta i arrangement som styrker dette, slik som jubileum i Vinje kirke.

Barn og unges medbestemmelse skal sikres i alle planprosesser. Barn og unges mulighet til å leke utendørs og gå / sykle til skolen, skal tillegges avgjørende vekt ved alle utviklingsprosjekter.

1.2 Heim – en familievennlig kommune 

Familien er barnets viktigste arena. Stabile og trygge familier gir trygge barn som vokser opp til å bli trygge voksne. Alle politiske beslutninger må vurderes opp mot hvordan de påvirker hverdagen for barn og foreldre.

KrF vil støtte opp om familiene:

• Barnetrygd skal ikke regnes som inntektsgrunnlag for de som mottar sosial stønad. 

• Familier med barn med nedsatt funksjonsevne skal ha gode avlastningsordninger.

• Innføre et fritidskort som gir alle barn mellom 6 – 18 år mulighet til å delta fritidsaktiviteter.

• Nye foreldre skal få tilbud om foreldreveiledningskurs.

Noen ganger klarer ikke familien å gi barna den omsorg og trygghet de har behov for. Et velfungerende samfunn trenger et barnevern med god kompetanse. 

2.1 Noe å leve av – trygge arbeidsplasser og skapende næringsliv

Trygge arbeidsplasser og et skapende næringsliv er en forutsetning for livskvalitet og velferd. Skal vi lykkes i få flere inn i arbeidslivet og utjevne sosiale forskjeller, er det nødvendig å skape mange nye arbeidsplasser i årene som kommer.

Heim kommune skal være en ja-kommune overfor næringslivet, og yte god service. Det skal legges vekt på næringslivets behov ved utarbeidelse av areal- og reguleringsplaner. Nye areal ved hovedveiene, E 39 og v 680 må klargjøres for næringsliv.  

Profileringen av Heim kommune som reisemål må forsterkes i samarbeid med lokalmat-grundere. Kommunen må medvirke til at de ulike virksomhetene samarbeider om dette.  

Allvekst er viktig for enkeltpersoner og for kommunen- alle skal være inkludert – også i arbeidslivet. Allvekst skal videreutvikles og gi arbeidsutprøving og varige tilrettelagte arbeidsplasser til alle i Heim kommune og til nabokommuner.

KrF vil beholde søndagen som en spesiell dag og vil si nei til en generell søndagsåpning av butikker.

2.2 Landbruk – en viktig næring i Heim kommune

I Heim kommune produseres mat av høy kvalitet. Landbruket må fortsatt ha gode vilkår. Det må legges til rette for variert og mangfoldig landbruk der familielandbruk fortsatt er vanlig.

Heim kommune har store beiteressurser, og det må legges til rette for utnytting av disse. Skadene hjorten påfører innmark og skog, må reduseres

Heim kommune skal gi dyrkbar jord et sterkt vern, og det skal over tid gis støtte til nydyrking av tilsvarende areal hvis landbruksjord blir nedbygd. Nye kommunale bygg skal ikke legges på dyrket mark. Ved all utbygging/masseuttak må det settes strenge krav til håndtering av masse/matjord.

Heim kommune skal styrke samarbeidet mellom grønne og blå næringer.

3.1 Noe å leve for – et aktivt liv 

Kristendemokratiet legger vekt på at mennesket er et åndsvesen. Vi trenger ikke bare noe å leve av, men også noe å leve for. Kunst og kultur gir utfordringer og løfter oss.  

Heim kommune skal ha en fri, sterk og selvstendig kultursektor. Kommunen skal også være barnas kultursted – der kulturtiltak for barn og unge prioriteres særlig. KrF vil videreutvikle kulturskolen slik at den omfatter hele kommunen og legge til rette for et rikt og allsidig fritidstilbud til barn og unge i alle deler av kommunen. KrF vil vurdere realisering av Heim Barnemuseum – et museum med aktiviteter som kan inspirere til aktiv lek og læring for hele familien.

KrFs mål er at Heim kommune skal være en livssynsåpen kommune, som tar på alvor den rollen tro spiller i innbyggernes liv.  Ingen skal diskrimineres på grunn av sin religiøse overbevisning.

KrF vil øke tilskuddet til Den norske kirke og andre trossamfunn, slik at disse settes i stand til å holde et høyt aktivitetsnivå over hele kommunen.

Idrett er en kilde til økt trivsel, mestring og overskudd.  KrF vil sikre at hele kommunens befolkning har mulighet til å drive idrett og god tilgang på områder for friluftsliv i nærheten av der man bor.

Idrettsanlegg og haller skal være tilgjengelige for alle og være universelt utformet.

KrF vil at kommunen skal motivere til frivillighet gjennom å gi gode økonomiske rammer og invitere til samarbeid, samtidig som man lar mangfoldet i frivillig sektor blomstre. KrF vil styrke kommunens tilskudd til frivillige organisasjoner, særlig organisasjoner som retter seg mot barn og unge. Regelverket for tilskudd til frivilligheten må være enkelt og forutsigbart.

Frivillighetssentralene gjør en god jobb og må videreutvikles og styrkes.

3.2 Heim – kommunen med det store hjertet

Heim kommune skal være et sted der alle skal kunne leve gode, selvstendige og trygge liv. Et levende lokaldemokrati skal sørge for deltakelse og medvirkning, og uansett hvor i kommunen man bor, så skal innbyggerne kunne oppleve å bli sett og hørt.

KrF vil arbeide for at Heim kommune skal være innovativ, åpen og yte god service. Kommunen skal være en forutsigbar samarbeidspartner for enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. Kommunen skal settes i stand til å være en foregangskommune i utbygging av digital infrastruktur og bruk av digitale løsninger.

Heim kommune skal føre en god arbeidsgiverpolitikk. KrF vil legge til rette for at flest mulig får heltidsstillinger. Kommunens ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile Heim kommunes befolkning. Særlig viktig er det å rekruttere flere med minoritetsbakgrunn og mennesker med funksjonsnedsettelser, og ta godt vare på seniorene. Målrettet arbeid  for å redusere sykefravær i kommunale virksomheter må fortsette.

3.2 Heim – en inkluderende og trygg kommune

Heim kommune skal være et sted der mennesker opplever verdighet, uavhengig av kulturell bakgrunn, sosial status, helse og økonomi.

Innvandrere som kommer til Heim kommune for å bli her, skal oppleve seg respektert og som en del av fellesskapet med de plikter og rettigheter som andre innbyggere i Norge har. KrF vil arbeide for at mangfolds- og integreringsarbeidet vil løfte frem mangfoldet som en positiv ressurs.

For at alle innbyggerne fortsatt skal kjenne trygghet, vil KrF ha tett dialog mellom kommunen og politiet. Kjennskap til lokale forhold må sikres. Skjenketiden skal overholdes, og det skal slås hardt ned på useriøse aktører i utelivsbransjen gjennom systematiske kontroller. Det skal være nulltoleranse for overskjenking og skjenking til mindreårige. KrF vil sikre en restriktiv alkoholpolitikk og videreføre arbeidet for å hindre omsetningssteder for narkotika- og rekruttering inn i rusmiljøer.  MOT skal brukes aktivt som forebyggingsprogram.  Foreldre må gis kunnskap og bevisstgjøres på hva som skjer i ungdomsmiljøene i kommunen.

4.1 God folkehelse 

Helseutfordringene i årene som kommer vil først og fremst knytte seg til livsstilssykdommer og psykisk helse.  Dette er helseutfordringer som kan forebygges. KrF vil derfor legge til rette for at folk kan ta ansvar for sin egen helse gjennom en sunn livsstil, samtidig som vi sikrer nødvendig helsehjelp til alle som trenger det. KrF vil invitere til en felles innsats for å bekjempe ensomhet i samfunnet.

4.2 Heim – en foregangskommune for kvalitet i omsorgstilbudet

En god og trygg alderdom handler om å kunne ta ansvar for seg selv og egen helse så lenge som mulig, samt å kunne være en aktiv samfunnsborger. Når – eller hvis – behovene for hjelp melder seg, skal eldre ha gode og forutsigbare tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det kan være gode og varierte hjemmetjenester, tilbud om velferdsteknologi i hjemmet, om plass på korttidssykehjem for rehabilitering, eller på langtidshjem.

KrFs mål er at enda flere eldre skal kunne bo hjemme hele livet eller lengst mulig, og oppleve trygghet og selvstendighet.  Den eldre skal få hjelp til mest mulig å ta vare på sitt funksjonsnivå og til å trene seg opp etter funksjonsfall og sykdom. Egenmestring gir størst frihet og selvstendighet.

Kvaliteten på tilbudet ved langtidshjemmene i Heim kommune er svært god. KrF vil arbeide for at kvaliteten opprettholdes og at sertifiseringen som livsstilsykehjem beholdes. 

KrF vil styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som kan gi eldre meningsfull aktivitet i hverdagen og kontakt med ulike generasjoner.

KrF tror på en helhetlig ruspolitikk hvor forebygging, behandling og oppfølging skjer i samhandling mellom spesialisthelsetjeneste, kommune og pasient. Vi tror på enkeltmenneskers unike verdi og at det finnes mulighet for endring og et rusfritt liv.

5.1 Heim –en bærekraftig kommune

Heim kommune har ett definert sentrum og mange små tettsteder. KrF vil utvikle Kyrksæterøra og etterhvert de andre tettstedene til velstelte, attraktive, og levende steder.

Det skal tilrettelegges for en spredt bosetting utenfor sentrale strøk for å opprettholde bosetting

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Et godt lokalt miljø skal gi livskvalitet og helse. Det må bli enklere for folk å velge klima- og miljøvennlig i hverdagen. Arbeidet med å mindre bruk av plast og fjerning av denne må intensiveres. Produksjon av ren energi må økes. KrF vil sikre det biologiske mangfoldet i kommunen gjennom skjøtsels- og vernetiltak.

 KrF vil at folk i Heim kommune skal kunne ferdes trygt, enkelt og mest mulig miljøvennlig. Sykkelen er det mest miljøvennlige transportmiddelet, og sykling bidrar til folkehelse og bedre stedsmiljø. Det må derfor bygges flere gang- og sykkelstier slik at det blir enklere og tryggere å ta seg frem med sykkel.