Politisk program 2023/2027

Hva vil KrF i Innlandet?

KrFs verdigrunnlag er basert på Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Dette gir oss et helhetlig menneskesyn der likeverd, fellesskap, og mangfold ,nærhet, solidaritet og forvalterskap er sentrale verdier, og det forplikter oss til å finne løsninger for å fordele ressursene våre rettferdig.

Innlandet Kristelig Folkeparti vil ha en politikk som inkluderer, skaper, fordeler og bevarer.

Vi er stolte av fylket vårt, som har rike ressurser og tradisjoner, og mennesker som har skapertrang, visjoner, tro og store tanker. Dette må ivaretas med politikk som gir både muligheter, ansvar og omsorg for alle som bor her.

Dette gjenspeiles i KrFs grunnleggende tanker om politikkens oppgave og verdisyn – en tredje vei i politikken. Det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket, privat og frivillig virksomhet og offentlige myndigheter. Målet er et samfunn der alle mennesker får delta, blir respektert og akseptert og der vi tilrettelegger i rimelig grad for mennesker med alle nivå av funksjonsdyktighet, – Et samfunn der vi tilrettelegger for mennesker med alle nivå av funksjonsdyktighet, og der de som faller utenfor blir tatt inn i fellesskapet igjen.

Innlandet KrF ønsker å ha et fremtidsrettet forvalterskap. Vi står blant annet overfor store klimautfordringer og har som oppgave å ta vare på kloden vår. Dette skal prege vår politikk i fylkeskommunal sammenheng. Klimapolitikken kan ikke isoleres til ett kapittel i et partiprogram, men må gå som en rød tråd gjennom hele partiprogrammet.

KrF ønsker å tenke helhetlig. Distriktene og byene må spille hverandre gode. Da kan vi få bærekraftige regionssentre, byer og sterke distrikter.

Klima og miljø

Jordens tåleevne er presset til det ytterste. Den globale oppvarmingen er den største krisen menneskeheten står overfor. Siden førindustriell tid er verden blitt om lag én grad varmere. Oppvarmingen ventes å fortsette utover i dette århundret. Vårt forbruk ligger langt over det jorda faktisk har av naturressurser. Resultatet er avskoging, mangel på ferskvann, jorderosjon, tap av biologisk mangfold og mer klimagasser i atmosfæren.

Klima- og miljøendringene ødelegger naturen og livsgrunnlaget vårt, truer liv, helse og menneskerettigheter, skaper mer fattigdom og ulikhet, og tvinger flere mennesker på flukt.

For å løse klimakrisen må vårt totale energiforbruk reduseres betraktelig fordi vi i overskuelig tid rett og slett ikke har nok strøm til å dekke vårt nåværende forbruk. Transport av varer og mennesker er en særlig viktig faktor. Varehandel og reiseliv må over kortest mulig tid innrettes etter dette faktum, lokalt så vel som globalt.
Vi må ha som mål å overlevere natur og miljø i bedre stand til våre etterkommere enn da vi selv overtok ansvaret. Målet med all politikk skal være å løse dagens utfordringer uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners behov. Naturen skal ikke bare beskyttes fordi det er vårt livsgrunnlag, men også fordi den har egenverdi. Naturressursene skal ikke misbrukes eller utsettes for overforbruk, men brukes for å skape bedre liv for alle mennesker, og bevares for fremtidige generasjoner. Tap av naturmangfold, spredning av miljøgifter og avfall er blant vår tid største utfordringer. Vi må ha økt fokus på lønnsomhet ved reperasjoner og ombruk.

Innlandet KrF vil:

 • styre målrettet mot klimanøytralitet innen 2030
 • at offentlig transport skal være miljøvennlig
 • at 10 % av parkeringsplasser ved fylkeskommunale bygg skal være ladeplasser for ikke fossile kjøretøy
 • sette krav til at anskaffelser i regi av offentlig sektor bidrar til mest mulig bærekraftig forbruk og produksjon
 • at forbruket i fylkeskommunale enheter skal være bærekraftig
 • ha en helhetlig strategi for å redusere unødvendig forbruk og matsvinn ved fylkeskommunale virksomheter
 • at Klimalaben ved Otta videregående skole videreutvikles som et kompetansesenter for hele Innlandet
 • legge til rette for økt ombruk gjennom aktivt samarbeid med ideelle og kommersielle aktører i ombruksbransjen
 • la ideelle ombruksaktører få tillatelse på offentlige eiendommer til å etablere innsamlingsløsninger for tekstilinnsamling til ombruk
 • sikre gjenvinning og resirkulering av kildesortert materiale, og at avfall utnyttes på en økonomisk og miljøvennlig måte
 • forsterke arbeidet med å kartlegge og rydde opp i gamle miljøgiftutslipp
 • ha en restriktiv politikk for motorferdsel i utmark
 • prioritere gode ordninger for forsvarlig bruk og vedlikehold av turstier og lignende i verneområder
 • stille miljøkrav i offentlige anskaffelser for å stimulere til det grønne skiftet i næringslivet
 • at mer tømmer fra skogene i fylket, videreforedles i Innlandet
 • ha et strengt jordvern for å sikre framtidige generasjoner sjansen til nasjonal matforsyning
 • ha strenge restriksjoner på utbygging på myr
 • fase ut bruk av torv i jordbruket
 • begrense utbygging av hytter i sårbar natur
 • bygge ut småkraftverk for vann, sol og vind
 • satse på vedlikehold og flomsikring av vassdrag
 • følge opp og videreutvikle strategien for bier og andre pollinerende insekter
 • at det gjøres nødvendige tiltak for å gjenopprette Mjøsa som en ren innsjø, fri for plastartikler og annen forurensning
 • at rovdyrforliket følges opp på en slik måte at utmarksbeite fortsatt brukes
 • ha større fokus på resirkulering av plast
 • sikre at Innlandet tar sin naturlige del av ansvaret for levedyktige bestander av de fem store rovviltartene bjørn, ulv, jerv, gaupe og kongeørn i tråd med Stortingets rovdyrforlik
 • at det må sikres tilstrekkelige midler til registrering av rovdyrbestanden
 • ha raske uttak av skadedyr for å forhindre at bjørn, ulv, jerv og gaupe etablerer bestand utenfor kjerneområdene
 • sikre mer effektiv lisensjakt på jerv
 • sikre fortsatt rett til bærekraftig og tradisjonell høsting av naturen, som jakt, fangst og fiske
 • øke skuddpremien på villsvin
 • begrense lysforurensningen ved å innføre lysplaner som en del av kommuneplanarbeidet og et nasjonalt forbud mot utelys tilknyttet tomme fritidsboliger. Forurensningsloven bør brukes for å forhindre lysforurensning på samme måte som annen type forurensning

Næring

Bærekraftig næringsliv er en forutsetning for bosetting og aktivitet i by og bygd. Innlandet har flere typer kommuner, blant annet de kommunene med lavest gjennomsnittsinntekt i landet. En viktig utfordring i årene framover blir å skape arbeidsplasser som utnytter ny kunnskap og teknologi. Regional plan for verdiskaping er en viktig rettesnor for blant annet bioøkonomi, reiseliv, opplevelser og fritidsinnbyggere, cyber- og informasjonssikkerhet og industri. Innlandet har en unik natur, blant annet Norges største innsjø og høyeste fjell, og en kulturarv som vi må ta vare på. Natur, kultur og bærekraftig opplevelsesbasert reiseliv er viktige satsningsområder. KrF vil ha en målrettet politikk som gir gründere gode vilkår, og videreutvikler eksisterende næringer som jordbruk, skogbruk og reiseliv. Vi må jobbe aktivt med attraktivitet og arbeidsplassutvikling sammen med sentrale kunnskapsklynger og utdanningsinstitusjoner.

Innlandet KrF vil:

 • at fjell og utmarksområder i sterkere grad forvaltes lokalt, slik at nasjonalparker og verneområder blir en ressurs og ikke en belastning for bygdene
 • ivareta og utvikle arbeidsplasser i primærnæringene og næringsmiddelindustrien
 • legge til rette for småskalaproduksjon og mangfold i landbruket, inkludert økologisk landbruk
 • beholde verdikjedene i bioøkonomien og styrke næringsklyngene, for å oppnå økt kunnskaps- og inntektsnivå i Innlandet
 • sikre lokalprodusert og norskprodusert mat i skolekantinene gjennom gode innkjøpsavtaler
 • at Innlandet skal være et foregangsfylke når det gjelder produksjon av fornybar energi
 • at Innlandet skal ha en aktiv skogbrukspolitikk som gir best mulig utnyttelse av ressursene i skogen
 • stimulere til sæter- og beitebruk for å hindre gjengroing av kulturlandskap
 • arbeide for et levende landbruk i hele landet og en livskraftig næringsmiddelindustri med basis i landbruket
 • legge til rette for at flest mulig unge som ønsker det får mulighet til å satse på et liv som bonde
 • at all næringslivvirksomhet i Innlandet skal ha forutsigbare rammebetingelser
 • ha gode fora for tett samarbeid mellom regionen og næringslivet
 • etablere arenaer for tettere samarbeid mellom ideelle organisasjoner og næringsliv.
 • at det etableres arbeidsplasser i Innlandet, basert på ny kunnskap og teknologi, gjerne i samarbeid med Innovasjon Norge
 • flytte statlige arbeidsplasser til Innlandet
 • videreutvikle samarbeid med etablerte kompetansemiljøer
 • satse på ungt entreprenørskap og elevbedrifter
 • ivareta gamle håndverksteknikker og tradisjoner
 • øremerke midler til Fagbrev på Jobb-ordningen
 • sørge for at fylkets mangfoldige attraksjoner gir vekselvirkning til hverandre, slik at besøkende kan bli værende lenger og få helhetlig reiselivsopplevelser i hele vårt fylke

Utdanning og kompetanse

Skolen er samfunnets viktigste arena for læring og utvikling. KrF vil ha en skole som i samarbeid og forståelse med hjemmet og eventuelle støtteressurser, utruster barn til å mestre livet. God læring er avhengig av både faglig innhold, trivsel og rom for menneskelig dannelse og utvikling.

Vår visjon for skolene i Innlandet er at de skal stimulere til læring og mestring for alle elever, uavhengig av personlige forutsetninger. I en tid hvor stadig flere unge strever med psykisk helse og identitet, bør helsesykepleiertjenesten ha nok ressurser til daglig tilstedeværelse, rådgivningstjenesten og PPT må styrkes og det bør arbeides for at alle skoler har eget personale som fokuserer på miljøarbeid.

Opplæringen skal ha høy kvalitet og være tilpasset den enkeltes behov.

I videregående skoler og høyere utdanning bør opplæringen bygges på samfunnets og næringslivets behov for kunnskap og kompetanse. Vi må forvente at både arbeidsmarkedet og samfunnet generelt fortsatt vil både endres, digitaliseres og automatiseres ytterligere. Det er derfor viktig med et skole- og utdanningssystem som er fleksibelt og justeres i takt med disse endringene. Yrkesfaglige og praktiske studieretninger må verdsettes høyere slik at flere velger en slik utdanning og yrkesvei.

Elever og lærlinger i Innlandet skal igjennom hele skoleløpet erfare at de har god tilgang på kompetente og trygge veiledere. De skal i så stor grad som mulig oppleve at de mestrer livet og ha et ønske om å fullføre skolen slik at de kan bidra med kunnskap og evner etter sine forutsetninger i samfunn og yrkesliv.

Innlandet KrF vil:

 • at det 13-årige skoleløpet ses i sammenheng slik at skolene sikrer gode overgangsrutiner for å ivareta elevene både faglig og psykososialt for å motvirke frafall
 • at alle elever skal få tilstrekkelig oppfølging, primært av kontaktlærer
 • tilrettelegge for et bredere desentralisert fagtilbud ved å tilby samlingsbaserte fag og videooverføring av undervisningstimer
 • Sikre fortsatt satsning på naturbruksfag
 • styrke elevtjenesten, blant annet PP (pedagogisk-psykologisk rådgiver), og gi gode rammer og tydelige forventninger for individuelt og gruppebasert arbeid
 • at elever med behov for tilrettelegging skal oppleve velvilje og god hjelp, blant annet med «Ny GIV» for yrkesfaglig opplæring
 • at bedrifter med lærlinger skal prioriteres ved innkjøp av materiell eller tjenester
 • styrke samarbeidet mellom næringsliv og offentlig sektor for å skaffe nok lærlingeplasser, og gjøre det enda mer attraktivt å ta inn lærlinger
 • at det skal gis et godt alternativ i regi av skolen til alle elever som ikke gis/får et lærlingetilbud
 • sikre god rådgiving til elever og læringer om alle muligheter de har etter endt skole- og lærlingtid
 • stimulere til utvikling av ungdomsbedrifter, entreprenørskap og innovasjon i undervisningen
 • at elevenes lokale støttetjenester styrkes.
 • at skolen er en arena hvor det formidles kunnskap og veiledning for fornuftig bruk av sosiale medier
 • at borteboere får minst to gratis hjemreiser per måned
 • at videregående skole i samarbeid med næringslivet har oppdatert utstyr i opplæringen
 • føre en proaktiv politikk for å heve kvaliteten på pedagogers profesjonsfaglige digitale kompetanse
 • legge til rette for at lærere i videregående skole også kan ta del i «kompetanse for kvalitet», eller andre ordninger som gir etter- og videreutdanning
 • ha et godt samarbeid med Høyskolen i Innlandet (HINN) og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet (NTNU) for å løfte det generelle kompetansenivået
 • opprette profesjonelle faglige læringsfellesskap blant ansatte i videregående skole, slik at fagmiljøene kan styrkes på tvers av geografiske avstander og kommunegrenser.
 • at alle arrangementer, også private, ved fylkeskommunale og private skoler, skal være rusfrie
 • legge til rette for utvidede studieprogram ved Fagskolen Innlandet
 • sikre at alle skoler og skolekantiner har fokus på helse og miljø blant annet ved å følge rådene fra Helsedirektoratet
 • at alle skoler og lærlingplasser har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering
 • at Mobbeombudet skal være tett på elever, lærlingplasser og pedagogisk personale så kompetansen kan tilføres gjennom god opplæring og kulturendring
 • oppfordre frivillige aktører til å etablere fadderordninger for enslige mindreårige flyktninger samt unge borteboende elever
 • etablere løsninger for leksehjelp ved videregående skoler
 • at nærskoleprinsippet skal være gjeldende med rom for fleksibilitet
 • at dialektmangfoldet må styrkes og stimuleres
 • fortsette bruken av begge målformer i skole og kulturliv
 • trygge gode ordninger rundt skolestart, i samarbeid med Trygg Trafikk

Samferdsel

Innlandet fylkeskommune er landets største fylkesveieier. Gode og trygge veier er avgjørende viktig for utvikling av bedrifter og næringsliv, og for den enkeltes mulighet til å bo, jobbe, og drive med aktiviteter.

Innlandet fylke har som mange andre fylker et stort veivedlikeholdsetterslep.

Det forventes fortsatt befolkningsvekst i tettbygde strøk i Innlandet. Veksten innebærer et stadig endret transportbehov, og vil gi store utfordringer knyttet til arealbruk og transportløsninger. Innlandet KrF mener derfor langsiktig og samordnet areal- og transportplanlegging i regionen er viktigere enn noen gang. Samferdselspolitikken må ha en tydelig grønn og fremtidsrettet profil. Det må utfordre oss til å være innovative. Innlandet KrF vil prioritere trafikksikkerhetstiltak høyt på alle veier.

Innlandet KrF vil:

 • ha et godt vedlikehold av våre fylkesveier
 • ha opprusting av fylkesvei 33 mellom Skreia og Eidsvoll
 • helhetlig utbygging av riksvei 4 Oslo – Mjøsbrua
 • ha ferdigstillelse av E16 i Nes og Sør-Odal
 • ha gode, effektive og helhetlige samferdsels- og kollektivløsninger over fylkesgrenser
 • oppruste Kongsvingerbanen, Gjøvikbanen og Dovrebanen med flere krysningsspor og ha flere togavganger på Gjøvikbanen
 • knytte Gjøvikbanen og Dovrebanen sammen
 • del-elektrifisere Røros- og Solørbanen
 • at det legges til rette for overføring av gods fra vei til bane
 • jobbe for flerbruksterminal på Sørli
 • bruke Raumabanen som pilot for hydrogentog
 • at kollektivtilbudet skal ha en universell utforming
 • videreutvikle sykkelbyprosjektene herunder tilbudet om utlån av el-sykler
 • ferdigstille sykkelruten EuroVelo 3 gjennom Innlandet
 • at der befolkningsgrunnlaget er for lite til buss, må det være en ordning med bestillingsruter
 • videreføre taxi-ordningen «Trygt Hjem» til ungdom mellom 15 og 21 år
 • videreføre buss for en 10-er i sommerferie og juleferie
 • at Barnas transportplan skal være et sentralt styringsdokument i utviklingen av samferdselspolitikken
 • sikre digital infrastruktur, som bredbånd og mobildekning til hele Innlandet
 • utrede passasjerbåt tilbud Hamar- Gjøvik

Kultur

Innlandet skal profilere seg med et mangfoldig kulturliv. Kunst og kultur har en egenverdi og er grunnleggende for livskvalitet, trivsel, verdibygging og utvikling. Kultur er en kilde til kreativitet, opplevelse og kunnskap. Innlandet KrF vil sikre et mangfoldig, inkluderende og stimulerende kulturtilbud. Kulturpolitikken må bidra til å styrke både det profesjonelle og det frivillige kulturlivet. 

Innlandet KrF vil bidra til iverksettelse av lokale initiativer gjennom god kontakt og dialog mellom ulike kulturer. For å sikre riktig bruk av ressurser og økonomi er det viktig med tett og god dialog med kommunene ved større kultursatsninger i fylket.

 Innlandet KrF vil:

 • støtte opp om ulike kultursatsninger innen musikk, film, litteratur, billedkunst og teater
 • styrke gode kunst- og kulturtilbud til alle barn og unge gjennom «Den kulturelle skolesekken»
 • støtte «Ung kultur møtes» (UKM)
 • styrke kunst- og kulturtilbud for eldre gjennom «Den kulturelle spaserstokken»
 • sikre det frivillige kulturlivet
 • legge til rette for flerkulturell deltakelse og kulturbasert integrering
 • styrke deltakelse og tilgjengelighet i kulturtilbudene for funksjonshemmede
 • sikre driften av Teater Innlandet og Musikk i Innlandet
 • støtte opp om kulturfestivalene i fylket
 • ivareta våre minoritetsgruppers kultur jevnfør samer, skogfinner, tater/romani

Folkehelse

Helsen har stor betydning for vår livskvalitet. Fysisk, mentalt og sosialt velvære gir overskudd til å mestre livet. Folkehelsepolitikken skal bidra til å holde folk friske, redusere sykdom og hjelpe mennesker til å leve bedre med helseplager.

Helsetjenesten skal sette pasienten i sentrum, og det må sikres et likeverdig tilbud av helsetjenester. Innlandet KrF ønsker å forebygge sykdommer knyttet til røyking, rus, usunt kosthold og passivitet.

Innlandet KrF vil:

 • bedre folkehelsen ved å motivere til økt fysisk aktivitet, øke kunnskap om riktig kosthold og konsekvensene ved bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler
 • styrke folkehelsen gjennom bevisst arbeid gjennom hele skoleløpet slik Fagfornyelsen i skolen legger opp til
 • at alle idrettsarrangement er rusfrie
 • prioritere tiltak og samarbeid med organisasjoner som forebygger psykiske helseutfordringer, som bidrar med tidlig innsats og som hjelper personer med å mestre hverdagen
 • prioritere innsats for å bekjempe sosiale helseforskjeller
 • at psykisk helse skal være en integrert del av folkehelsearbeidet, blant annet arbeidet for å motvirke ensomhet
 • styrke kompetansen til helsearbeidere om traumer etter vold og overgrep slik at denne pasientgruppen sikres adekvat traumebehandling /-omsorg                                            
 • sørge for at opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse blir fulgt opp økonomisk
 • forsterke skolehelsetjenesten, særlig innen psykisk helse, og forbedre samarbeidet mellom hjem og skole
 • intensivere arbeidet med oppfølging av studenters psykiske helse
 • at pasienter i psykiatrien må få et godt ettervern for å hindre tilbakefall
 • videreutvikle tilbudene ved lokalmedisinske sentra (LMS) og distriktspsykiatriske sentra (DPS)
 • ha en grundig utredning av hvilke funksjoner dagens sykehus skal ha i framtidig sykehusstruktur
 • videreutvikle en samordnet spesialisthelsetjeneste innen utredning og behandling innen rus- og psykiatrifeltet
 • legge til rette for at rusmisbrukere og psykiatriske pasienter får relevant behandling og tilpasset oppfølging etter en aktiv behandlingsperiode
 • rekruttere fastleger
 • rekruttere fagpersonell innen helsetjenesten – med gode interkommunale løsninger
 • legge til rette for ikke-kommersielle aktører innen ulike helsetjenester
 • utrede muligheten for å innføre egenandel hos tannlegen på samme måte som ved legebesøk
 • rekruttere fylkeskommunale tannleger – med lokale tannlegesentre
 • ha ambulerende tjenester for tannleger i distriktene
 • opprette tannlegevakt i fylkeskommunal regi
 • at tannlegehelsetjenesten skal være lokal
 • øke kunnskapen om effektene av elektromagnetisk stråling
 • at fylkeskommunen har en rekrutteringsstrategi for mennesker med funksjonsnedsettelse slik at minst 5% av nyansatte i fylkeskommunen skal ha en funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en
 • legge til rette for bruk av TT-ordningen, også til aktiviteter på fritiden

Kontaktinformasjon Innlandet KrF

Fylkessekretær: Linn-Cathrine Berg

Epost: lbe@krf.no

Telefon: 90950660

Facebook: Innlandet KrF

Fylkesleder: Jytte Sonne

Epost: jyttesonnesen@gmail.com

Telefon: 98648420

QR kode til nasjonalt program forside:

Ønsker du å bli medlem? Gå inn på krf.no/blimedlem

Krf.no/politikk

Her kan du lese det politiske programmet for Innlandet KrF som ble vedtatt ved fylkesårsmøtet i mars 2023.