Trafikksikkerhet

Vi har høye ambisjoner for transportsikkerheten, og legger nullvisjonen – et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd – til grunn. Det er kjernen i KrFs transportpolitikk.

På vei mot nullvisjonen, legger regjeringen til grunn en ambisjon om at det innen 2030 maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken, hvorav maksimalt 50 drepte, og at ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050.

Trafikksikkerhet er viktig for oss. Derfor vil vi fortsette å satse på målrettede trafikksikkerhetstiltak, utbedringsstrekninger, nye investeringer på vei, trafikant- og kjøretøytiltak og drift og vedlikehold. Alt dette skal til sammen bidra til økt trafikksikkerhet. Folk skal oppleve at det er trygt å kjøre på norske veier.

KrF og regjeringen har:

  • Denne regjeringen har investert mye i nye, trafikksikre veier. Siden 2013 har vi åpnet 800 kilometer ny riksvei. Over 330 kilometer ny vei er åpnet de siste to årene. I tillegg har vi fått på plass over 150 kilometer med midtrekkverk siden 2013.

KrF vil:

  • Arbeide for at 60 prosent av trafikkarbeidet på riksveier med fartsgrense 70 km/t eller høyere, innen 2028 skal foregå på møtefrie veier og at alle riksveier med fartsgrense 70 km/t eller høyere på sikt skal ha minstestandard for utforkjøringsulykker
  • Legge nullvisjonen for hardt skadde og drepte i trafikken til grunn og prioritere holdningsskapende arbeid, vedlikehold og fornying av infrastrukturen og møtefrie hovedveier for å øke trafikksikkerheten.