Kollektivtransport

Gjennom samferdselspolitikken vil KrF sørge for at det blir økt fremkommelighet, færre flaskehalser, og tryggere og mer miljøvennlig transport. Det krever en betydelig satsning på kollektivtransport, særlig i og rundt de store byene.

En økt satsning på kollektivtransport i sentrumsnære områder vil være et svært viktig tiltak for å takle fremtidens befolkningsvekst. KrF mener staten må ta en større del av regningen for å finansiere kollektivutbygging i de større byene, både når det gjelder T-bane, bybane eller andre løsninger.

KrF ønsker å endre dagens regler slik at arbeidsgiverbetalte kollektivkort ikke beskattes. Det er urimelig at parkeringsplasser er skattefrie, mens for eksempel busskort beskattes. Vi er nødt til å stimulere til at enda flere velger kollektivt, og lar bilen stå!

En økt satsning på kollektivtransport i og rundt de store byene vil gjøre at flere kan bruke buss, båt og bane til og fra jobb, studier og andre aktiviteter. Det er både bra for klimaet og for den lokale luftkvaliteten i storbyene.

KrF og regjeringen har de siste årene:

  • Samlet sett legger regjeringen opp til å bruke nesten 400 mrd. kroner til jernbaneformål i 2022-2033. Dette tilsvarer er årlig gjennomsnitt på om lag 32,5 mrd. kroner.
  • I nåværende NTP skal jernbanen utvikles og styrkes der den allerede har en viktig rolle i transportsystemet. Vi bygger opp under jernbanens fortrinn som transportform. Toget er raskt, sikkert, miljøvennlig og areal- og energieffektivt.

KrF vil:

  • Iverksette planlegging og gjennomføring av tiltak for å forkorte reisetiden mellom norske og skandinaviske byer der toget kan konkurrere med fly.
  • Styrke togets kapasitet og frekvens der toget kan spille en avgjørende rolle for å knytte sammen bo og arbeidsmarkedsregioner på en kapasitetssterk og bærekraftig måte.
  • Følge opp jernbanereformen, som skal sikre et jernbanetilbud av høy kvalitet, bedre organisering og best mulig ressursutnyttelse.
  • Legge til rette for en mer effektiv godstransport på jernbanen, slik at mer godstransporten kan flyttes fra vei til bane.
  • Fortsette elektrifisering av jernbaner.
  • Etablere Nye Baner AS for å sikre raskere og mer effektiv utbygging av jernbaneprosjekter.