Kommunereform

KrF mener det er behov for endringer i kommunestrukturen i Norge. Mange kommuner kan ha nytte av å slå seg sammen.

For KrF er det viktig at kommunene selv finner ut hvordan de ønsker å organisere seg i fremtiden. Frivillighet er et sentralt stikkord, og dersom en kommune har gjort grundige utredninger, involvert befolkningen, drøftet saken omhyggelig og likevel kommer til at de vil ønske å være en egen kommune, mener KrF dette bør respekteres.

En del kommuner vil ha lite å hente på sammenslåinger, for eksempel grunnet store geografiske avstander. For KrF er det viktig at slike kommuner også må sikres et godt økonomisk grunnlag for å gi gode tjenester til innbyggerne sine, selv om det er få innbyggere i kommunen.

I kommunereformen må man tenke hvordan grensene skal se ut 30-40 år frem i tid. Det innbyr til refleksjoner rundt hvordan kommunene bør utvikle sine lokalsamfunn på best måte. Det er også viktig å tenke at man skal bygge en ny kommune sammen. Ingen bør gå inn i en slik prosess med mål om at noen kommuner skal bli en del av en storkommune. Det hviler et stort ansvar på politikere i kommuner der det blir strukturendringer om å være bevisst på å utvikle de ulike lokalsamfunnene i kommunen, ikke bare det som blir kommunens administrasjonssentrum.