Kommunereform

KrF mener det er behov for endringer i kommunestrukturen i Norge. Mange kommuner kan ha nytte av å slå seg sammen. Blant annet gir det muligheter for større fagmiljøer, og kommuner kan ansette fagfolk som de kanskje kunne hatt nytte av, men ikke hatt mulighet til å ansette i en liten kommune. (Behovet i en enkeltkommune ville kanskje vært en stilling på 20 prosent, som man ikke får fylt, men hvis fire tilsvarende kommuner går sammen, blir det 80 prosent, som er lettere å ansette noen i.) I en del tilfeller kan større kommuner også gjøre det lettere å få til helhetlig og god arealplanlegging, og det kan være andre fordeler rundt hensiktsmessig organisering av kommunens tjenester.

For KrF er det viktig at kommunene selv finner ut hvordan de ønsker å organisere seg i fremtiden. Frivillighet er et sentralt stikkord, og dersom en kommune har gjort grundige utredninger, involvert befolkningen, drøftet saken omhyggelig og likevel kommer til at de vil ønske å være en egen kommune, mener KrF dette bør respekteres. Det kan likevel tenkes enkelte tilfeller der Stortinget kan gripe inn hvis det er åpenbare fordeler med en strukturendring, og der for eksempel fire av fem kommuner ønsker endringer, mens den femte blokkerer for en hensiktsmessig løsning.

En del kommuner vil ha lite å hente på sammenslåinger, for eksempel grunnet store geografiske avstander. For KrF er det viktig at slike kommuner også må sikres et godt økonomisk grunnlag for å gi gode tjenester til innbyggerne sine, selv om det er få innbyggere i kommunen.

I kommunereformen må man tenke hvordan grensene skal se ut 30-40 år frem i tid. Det innbyr til refleksjoner rundt hvordan kommunene bør utvikle sine lokalsamfunn på best måte. Det er også viktig å tenke at man skal bygge en ny kommune sammen. Ingen bør gå inn i en slik prosess med mål om at noen kommuner skal bli en del av en storkommune. Det hviler et stort ansvar på politikere i kommuner der det blir strukturendringer om å være bevisst på å utvikle de ulike lokalsamfunnene i kommunen, ikke bare det som blir kommunens administrasjonssentrum.